Kalendarz na rok 2014 - wsparcie projektu renowacji młynków modlitewnych wokół klasztoru Gangteng

Fun­dacja Peling Czieki Gat­sel przy­gotowała i wydała wyjąt­kowy kalen­darz na 2014 rok. W środku znaj­dują się zdjęcia mistrzów Drub­czenu Wadżrakilai z 2013 roku (Blye, Fran­cja) oraz zdjęcia z samej uroczysto­ści. Dochód ze sprzedaży prze­znaczony jest na remont młyn­ków modlitew­nych wokół Gang­tey Gompy (widocz­nej na zamiesz­czonej poniżej okładce wydawnictwa).

Okładka klasztor Gangteng Strona kalendarza - lipiec 2014 r.

Proponowana darowizna to: 30 PLN + 5 PLN koszt wysyłki. Zamówienia należy składać mailowo u Julity Grodek juliagrodek@gmail.com.

Wpłaty można dokonywać na konto pol­skiej wspól­noty Yeshe Khorlo:

 • Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo w Poznaniu, ul. Fabryczna 37/14A
 • Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031
 • z dopiskiem: „Darowizna na kalendarz”

Ser­deczne zapraszamy do wspierania projektu i zamawiania kalendarzy.

Julita Grodek,
Yeshe Khorlo Polska

Młynki modlitewne wokół klasztoru Gangteng - Lagkhor

Klasztor Gangteng Renowacja głów­nej siedziby J. Św. Gang­tenga Tulku - znaj­dującego się w Bhutanie klasz­toru Gang­teng – została ukoń­czona w 2008 roku, po 6-ciu latach prac renowacyj­nych. Nie dało się odbudować w pier­wot­nej for­mie czę­ści otaczającej klasz­tor kon­struk­cji, czyli zewnętrz­nych murów z młyn­kami modlitewnymi.

Teraz ta część wokół klasz­toru Gang­teng, zawierająca młynki modlitewne, zostanie w końcu doprowadzona do swej pier­wot­nej, sięgającej XVII wieku formy. Wokół gompy umiesz­czonych będzie 350 obrotowych cylin­drów z man­trą; pod­czas okrążania gompy można je obracać ręcz­nie; na ścianie “lag­khoru” (młyn­ków modlitew­nych) będą rów­nież przy­wrócone stare, ryte w kamieniu wizerunki bud­dów, Guru Rin­pocze, bóstw i guru z linii Pema Lingpy. Doj­dzie do tego historyczna, drew­niana kon­struk­cja na cylin­dry. Z ręcz­nego obracania młyn­kami modlitew­nymi płynie wiele pożyt­ków: pożytek odnosi zarówno obracający jak i ten, który ma z młyn­kiem jakiś związek.

Pożytki powstają na bazie ten­drel – prawa współ­zależ­no­ści. Cylin­dry będą napeł­nione zrolowanymi man­trami Wadżrasat­twy, Czen­rezika, Guru Rin­pocze i innych bóstw.
Zewnętrzna część cylin­dra zrobiona jest z miedzi i pokryta man­trami Czen­rezika w świętym języku – san­skrycie. W takich cylin­drach można też zawrzeć osobiste dobre życzenia dla dobra chorych, zmar­łych czy umierających: przynosi im to wiele pożytku. Błogosławień­stwo i pożytek płynący z i rodzący się w miej­scu tak świętym jak Gang­teng roz­chodzi się na cały świat i dociera do Was, gdziekol­wiek jeste­ście i przebywacie.

Młynki modlitewne

Koszt jed­nego cylin­dra wynosi około 150 Euro. Koszt żłobień w kamieniu i drew­nianej kon­struk­cji, które ciągną się na 100 metrów wokół klasz­toru oszacowane zostały na około 13.800 Euro. Uczest­niczenie w tego rodzaju działaniu jest wspaniałą moż­liwo­ścią zebrania wiel­kiej zasługi owocującej rezul­tatem tym­czasowym – dobrym i spo­koj­nym życiem- oraz naj­wyż­szym rezul­tatem w postaci osiągnięcia stanu buddy.

Odpowiedzial­nym za projekt jest Khenpo Karma Łon­gjel, nauczyciel – rezydent europej­skiego cen­trum Yeshe Khorlo - Pema Yang Dzong. Khenpo la bar­dzo prosi o hojne wspar­cie tego szlachet­nego projektu. Mile widziany jest każdy datek; żaden datek nie jest „zbyt mały”. Wspaniale będzie jeśli zechcecie darować choćby 150 Euro na jeden kom­plet­nie wyposażony miedziany młynek modlitewny.

Wpłat można dokonywać na konto pol­skiej wspól­noty Yeshekhorlo:

 • Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo w Poznaniu, ul. Fabryczna 37/14A
 • Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031
 • z dopiskiem: „Darowizna na młynki modlitwene”

lub bez­pośred­nio na konto we Francji:


 • BANK: Banque Populaire Bour­gogne Franche-Comté à Clairvaux-les-Lacs
 • WŁAŚCICIEL KONTA: Khenpo Karma Wangyal
 • IBAN: FR76 1080 7000 8462 3190 9716 852
 • SWIFT (BIC): CCBPFRPPDJN
 • TYTUŁ: Lag­khor

W celu otrzymania dal­szych infor­macji należy zwracać się bez­pośred­nio do Khenpo Karma Łon­gjela, w Pema Yang Dzong, Blye Jura, Francja.

Następne »

 • Yeshe Khorlo: