Mniszki z Pema Czoling (Bhutan) po raz pierwszy w Europie, 27 – 30.04.17 Darnków, czod Khandro Gjegjang Dzigme Lingpy

Mniszka

Zgod­nie z życzeniem J. Św. Gang­tenga Rin­pocze w tym roku Yeshe Khorlo ma przyjem­ność gościć cztery mniszki z szedry Pema Czoling. Pol­ska część ich wizyty odbędzie się w gom­pie Drophan Ling w Darn­kowie. Zapraszamy! Oto for­mularz zgłoszeniowy dla chęt­nych na kurs:
Klik­nij, żeby otworzyć for­mularz.

 • 7 kwiet­nia Genewa, nie potwier­dzony wykład
 • 10 – 20 kwiet­nia Francja
  • 11 -12 kwiet­nia kon­cert i wykład w Strasburgu
  • 14 – 18 kwiet­nia Pema Jang Dzy; krótki kurs poświęcony prak­tykom Czod, Tary, wykonywaniu prak­tyki Deszcz Błogosławieństw
 • 22 – 24 kwiet­nia Monachium; wykład, nauki
 • 27 – 30 kwiet­nia pobyt w Darn­kowie; kurs czod wg tek­stu Dzigme Lingpy, pieśni dakiń, nauki
 • 2 – 3 maja pobyt w Pradze; kon­cert , wykład .

Mniszki i Rinpocze

Infor­macje o naszych gościach:

mniszki (w licz­bie 100, od 12 do 70 roku życia, wiele z nich ma tytuł lopynów) z  szedry Pema Thek­czok Czeling (założonej w 2001 r.) mają do swojej dys­pozycji kilka budyn­ków: dormitoria, klasy, kuch­nię i świątynię. Nie­które z nich po ukoń­czeniu nauki (9 letni program akademicki) udają się na dożywot­nie odosob­nienia. Główną prak­tyką jest Czod. Ich wykształ­cenie, wg komen­tarza Gang­tenga Tulku „jest często lep­sze i grun­tow­niej­sze, a ich urzeczywist­nienie więk­sze od tych jakimi dys­ponują mnisi – męż­czyźni”. Szedra kobieca w cen­trum Doliny Tang jest speł­nieniem XV wiecz­nej prze­powiedni Pema Lingpy, który zapowiedział jej powstanie. Została założona przez IX Gang­tenga Tulku Rin­pocze.

Program kursu, Darn­ków 27 - 30 kwiet­nia 2017 r.

BębenDakini

Szczegółowy roz­kład zajęć zostanie podany na miej­scu. Uwaga: mniszki wykonują rytuały na życzenie, więc można je o to prosić. Ustaliliśmy, że będą to:

 1. Lagug Tsegug (odnowienie siły życiowych)
 2. yang drub, bóstwa bogactwa
 3. Budda Medycyny

O prak­tyce głów­nej: Gromki śmiech dakini (tyb. Khan­drö Gé Gyang), to sadhana Czod z Long­czen Ning­tik. Roz­propagowana jako terma przez rig­dzina Dzigme Lingpę (1729–1798), który otrzymał nauki Wiel­kiego Long­czenpy – Kroplę Esen­cji Serca Long­czenpy, Long­czen Ning­thik – w for­mie wizji. Nauki Long­czen Ning­thik stały się naj­słyn­niej­szym i naj­szerzej prak­tykowanym cyklem Dzog­czen.

NunNun

Pol­ski tekst Śmiechu Dakini jest do nabycia drogą wysył­kową, pisać należy na 108mohicans@gmail.com. Postaramy się, aby były rów­nież na miej­scu do kupienia, lub wypożyczenia. Na kurs warto rów­nież zabrać Riwo Sang­cze, pudżę Mahakali Maning, oraz Deszcz Błogosławieństw. (j/w)

Link do pudży wykonywanej przez mniszki z Pema Czeling.

Życzenia od mniszek

Przekaz skarbów Pema Lingpy - Pedling Chokhor - Francja 2017

Od 5. do 25. sierp­nia 2017 r. w cen­trum bud­dyj­skim Pema Yang Dzong, w Jurze Fran­cuskiej po raz pierw­szy w historii świata zachod­niego odbędzie się prze­kaz inicjacyjny skar­bów term wiel­kiego ter­tona Pema Lingpy.

Prze­kazów udzieli J. Em. Gang­teng Tulku Rin­pocze – współ­czesny dzier­życiel tych cen­nych nauk. Ser­decz­nie zapraszamy do udziału w tak znaczącym, historycz­nym wydarzeniu propagowania nauk buddadharmy.

Orgjen Pema Lingpa, bez­pośred­nia inkar­nacja Wszech­wiedzącego Long­czenpy, jest jed­nym z pięciu królów – ter­tonów, czyli odkryw­ców nauk ukrytych w regionie Himalajów przez Guru Pad­masam­bhawę w VIIIIX w. Nauki odnalezione przez Pema Lingpę zawierają inicjacje i prak­tyki tantr wewnętrz­nych (Maha, Anu, Ati), instruk­cje i rytuały.

Nauki te aż po dziś dzień otaczane są wiel­kim szacun­kiem przez duchowych mistrzów Tybetu i Bhutanu. Wśród uczniów Pema Lingpy są tak znaczący mistrzowie jak Kar­mapa Czodrak Gjatso, Drukpa Kun­lej i wielu innych. Nauki te prak­tykowali Dalai Lama V i jego kolejne emanacje. W XX w. główną rolę w ich prze­chowaniu i propagowaniu ode­grał J. Św. Dudziom Rin­pocze.

Togal uczestnicy

Kom­pen­dium nauk Pema Lingpy prze­kazywane jest nie­kiedy w Tybecie i Bhutanie, nigdy jed­nak zbiór skar­bów tego wiel­kiego ter­tona nie został w pełni prze­kazany na Zachodzie.

Nie­które z inicjacji były udzielane w Europie przez J. Św. Gang­tenga Tulku Rin­pocze, J. Św. Sung­trula Rin­pocze i innych wiel­kich mistrzów naszych czasów, ale jak dotąd prze­kaz peł­nego cyklu nauk nie został prze­prowadzony, więc uważa się, że nie dotarły one w cało­ści na Zachód.

Samo w sobie takie wydarzenie jest wiel­kim błogosławień­stwem dla kraju i regionu, w którym się odbywa. Szczególne znaczenie ma także dla prak­tykujących tradycję Pema Lingpy, jest to bowiem prze­kaz wszyst­kich sadhan, nauk i rytuałów jakie zawierają się w zbiorze skar­bów. Uczniowie, którzy uzyskają wszel­kie nie­zbędne inicjacje i instruk­cje pozbędą się wąt­pliwo­ści i prze­szkód w prak­tyce, poczynając od prak­tyk wstęp­nych nyn­dro, poprzez sadhany trzech korzeni, tsa lungi i temu podobne, aż do prak­tyk Wiel­kiej Kom­plet­no­ści. Ponadto, otrzymanie tego kom­pen­dium wypeł­nia prak­tykującego błogosławień­stwem, a zatem – w którąkol­wiek z prak­tyk by się nie zaan­gażował – towarzyszy mu silny związek z Pema Lingpą, oraz nie­wąt­pliwe połączenie z Guru Padmasambhawą.

Prze­kaz (łang) wszyst­kich inicjacji z term Pema Lingpy odbędzie się w 2017 r. W 2018 r. nastąpi prze­kaz ustny (lung) do wszyst­kich tek­stów kompendium.

Szczęśliwe istoty o dobrej kar­mie i zasłudze nie mogą zanie­dbać cen­nej okazji uczest­niczenia w tak rzadko spo­tykanym wydarzeniu!

Yeshe Khorlo Polska

Następna strona »

 • Yeshe Khorlo: