Khordo Ruszen – opis

Nyndro i Khordo Ruszen nazywane są szczegól­nymi naukami wstęp­nymi. Khordo Ruszen to kolejny krok na ścieżce treningu Dzog­czen. O Nyn­dro mawia się, iż usuwa przy­czyny splamień (gniewu, pożądania i ignoran­cji), zaś Ruszen umoż­liwia oczysz­czenie ich nasion, czyli nawykowych tendencji.

Jest to zestaw prak­tyk, które odcinają przy­wiązanie do sam­sary, jak i sam­sarycz­nego poj­mowania naszego ciała, mowy i umysłu oraz pozwalają doświad­czyć ich nie­znisz­czal­nego aspektu. Wprowadzają nas w bez­pośred­nie poszukiwania natury umysłu. Khordo Ruszen przy­gotowuje nas do dal­szych prak­tyk Dzog­czen, takich jak Trek­czo oraz Thogal.