Czwarta wizyta J.Św.
Lhalunga Sungtrula Rinpocze
16 – 19 kwiecień 2020 Darnków.
Zapraszamy na inicjację i drubczie
Lama Norbu Gjamtso.

Fourth visit by H.H Lhalung Sungtrul Rinpoche
April 16-19, 2020 in Darnkow / Poland.
We invite you for initiation and drubchö
Lama Norbu Gyamtso

Polish-English content


Od 14 do 21 kwietnia 2020 w Polsce gościć będzie
Lhalung Sungtrul Rinpocze z Bhutanu, jedenasta Inkarnacja Mowy króla tertonów – Pema Lingpy. Wraz z Gangtengiem Tulku Rinpocze i Thuksej Rinpocze jest dzierżycielem linii przekazu Pema Lingpy.

W czasie swojej wizyty Rinpocze udzieli inicjacji Ośmiu Manifestacji Padmasambhawy zwanej Lama Norbu Gjamtso, Lama – Ocean Klejnotów.

W ciągu kolejnych trzech dni, wraz z Rinpocze będziemy praktykować tę sadhanę w formie drubczie (krótsza wersja Drubczenu); cała praktyka zakończy się zwyczajowym  “otrzymaniem siddhi”.

Drubczie (lub Drubczien) , to intensywna wielodniowa i całodniowa (lub całodobowa)  praktyka połączona z recytacją mantr, zakończona “udzieleniem siddhi”.

W trakcie wizyty Rinpocze będzie towarzyszyć trzech lamów, wśród nich Dordże Lopyn oraz umze (mistrz śpiewu).


From April 14th to April 21st 2020  His Holiness Lhalung Sungtrul Rinpoche – the eleventh Speech Incarnation of terton king Pema Lingpa from Bhutan – will visit Poland. Together with Gangteng Tulku Rinpoche and Thuksey Tulku Rinpoche he is the holder of Pema Lingpa transmission lineage.

During the visit Rinpoche will give the initiation of the Eight Manifestations of Padmasambhava known as Lama Norbu Gyamtso- Lama – The Ocean of Jewels. 

Over the following three days we will practice this sadhana together with Rinpoche in the form of drubchö (shorter version of Drubchen). The whole practice will end up with the “bestowal of siddhis”.

Drubchö (or Drubchen)  is an intensive form of all-day and multi-day practice combined with prolonged recitation of mantras; it ends up with the so-called “bestowal of siddhis”. During the visit Rinpoche will be accompanied by three Lamas, among them Dorje Lopon and umzé (chant master).PROGRAM

Czwartek/ Thursday, 16.04.2020
Rano: samo inicjacja Rinpocze połączona z ofiarowaniem tsogu; sangha praktykuje w tym czasie indywidualnie.
In the morning: Rinpoche’s self-initiation together with tsog offering; individual practice of the sangha.

Najwcześniej o 15.00 – inicjacja właściwa, lung do praktyki Lama Norbu Gjamtso.
At the earliest at 15:00 – initiation, lung (oral transmission) of Lama Norbu Gyamtso
 
Piątek/ Friday 17.04. – Sobota/ Saturday, 18.04.2020

8:00  – 12:00  i/and 15:00 – 19:00 wspólna praktyka/ we practice together
19:00 – 22:00 indywidualne recytacje mantry/ individual mantra recitation

Niedziela/ Sunday 19.04.2020
8:00  – 12:00 i/ and 15:00 – 17:00 wspólna praktyka; udzielenie siddhi/ we practice together; bestowal of siddhis

 Uwaga: dokładny czas sesji do uzgodnienia z Rinpocze dopiero po jego przybyciu do Darnkowa 14.04.2020
Notice: The exact timing will be agreed with Rinpoche after his arrival in Darnków on 14.04.2020


 

GDZIE/ WHERE:  
KHORDONG Buddhist Association Center
https://www.khordong.pl/ 
Darnkow 18. PL – 57-343 Lewin Klodzki – POLANDZ powodów organizacyjnych i ograniczonej liczby miejsc prosimy o przesłanie

formularza zgłoszeniowego do 15.03.2020.

For organizational reasons and limited number of places,
please submit applications by 15.03.2020 using the application form.*Informacje o
posiłkach i zakwaterowaniu zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.
* Information regarding accommodation and meals please see application form

*Dodatkowo, poprzez formularz zgłoszeniowy możecie zamówić tekst Sadhany oraz komentarz, jak również inne teksty, do odbioru na miejscu, dajcie znać z wyprzedzeniem, płatne najchętniej z góry.
*Additionally, through the application form, you can order practice text of te sadhana and the commentary
( pick up on course). INFORMACJE OGÓLNE/ GENERAL INFORMATION:

* Uczestnicy chcący przyjąć schronienie u Rinpocze, prosimy o informację z wyprzedzeniem/
* Participants willing to take refuge in Three Jewels during Rinpoche’s visit are kindly requested to inform us in advance.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
* The organizers have the right to change the program.

* Proszę przywieźć ze sobą swoje poduszki do siedzenia, materace piankowe itd
* Please bring your own seat cushions, foam pads, etc.Lama Norbu Gyamtso
, to najsłynniejszy cykl ze zbioru 21 skarbów Pema Lingpy (1450 – 1521), wyjętego w 1483 ze skały Mendo w Lhodraku, w południowym Tybecie. 

Cykl ten należy do lhoter – południowych term, do kategorii Ati (semde). Zawiera teksty praktyk tantrycznych, kluczowe instrukcje odnośnie natury umysłu przekazane przez Padmasambhawę (VIII w n.e.) – Guru Rinpocze którego Tybetańczycy i Bhutańczycy uważają za “drugiego Buddę”. Padmasambhawa propagował i przeniósł buddyzm w region Himalajów, pozostawiając po sobie wiele tak zwanych “ukrytych skarbów”- term.

Wg Gangtenga Tulku:
„Inicjacja Lama Norbu Gjamtso służy spełnieniu umysłu Lamy i otwarciu bram Dharmy.”

Sadhana ta zawiera osiem manifestacji Padmasambhawy. Jej dogłębna praktyka spełnia 5 praktyk: 1. Ciało iluzoryczne, dzięki przekształceniu gniewu 2. Mahamudrę, dzięki przekształceniu dumy 3. Tummo, dzięki przekształceniu przywiązania 4. Czodu, dzięki przekształceniu zazdrości 5. Tzw. “Promienną przejrzystość”. Lama Norbu Gyamtso
, Lama – the Ocean of Jewels, is the most famous cycle from the collection of twenty-one treasures of Pema Lingpa (1450-1521), taken out in 1483 from Mendo rock in Lhodrak, in Southern Tibet.

This cycle belongs to lhoter, Southern Treasures, to the category of Ati (semde). It contains texts of tantric practices and key instructions regarding the nature of mind from Padmasambhava (VIII century AD) whom Tibetans and Bhutanese consider as the “Second Buddha”. Padmasambhava, known as Guru Rinpoche, transmitted and propagated Buddhism in the Himalayan region, leaving behind many so-called hidden treasures (termas).

According to Gangteng Tulku Rinpoche:
„Lama Norbu Gyamtso initiation serves fulfilling the Lama’s mind and opening the gates of the Dharma.”

Sadhana Lama Norbu Gyamtso contains Eight Manifestations of Padmasambhava. This in-depth practice brings about the fulfilment of 5 practices: 1. Illusory body, through the transformation of anger, 2. Mahamudra, through the transformation of pride, 3. Tummo, through the transformation of attachment, 4. Chod, through the transformation of envy and jealousy, 5. So called “Luminous transparency”.


info.yeshekhorlo@gmail.com


Do zobaczenia na Drubczio ! ;)
See you at the Drubcho ! ;)