Kurs z Khenpo Karma Wangjalem w Poznaniu, w dniach 12 – 18 kwietnia 2010

Khen­po Kar­ma Wan­gjal, brat J. Św. Gang­ten­ga Tul­ku Rin­po­cze, od­wie­dził Pol­skę po raz pierw­szy w lu­tym 2009 roku (War­sza­wa) i w trak­cie tego bar­dzo in­spi­ru­ją­ce­go spo­tka­nia po­zy­skał wie­lu od­da­nych sym­pa­ty­ków, za­rów­no z Pol­ski, jak i z za­gra­ni­cy. Ci, któ­rzy mie­li oka­zję uczest­ni­czyć w po­przed­nim kur­sie z Khen­po, wie­dzą, że jest to zna­ko­mi­ty, nie­zwy­kle cie­pły i ser­decz­ny na­uczy­ciel, któ­ry po­świę­ca uczniom wie­le cza­su, uwa­gi i tro­ski. Ze­szło­rocz­ne wy­ja­śnie­nia na te­mat szi­ne i la­gh­tong uka­za­ły głę­bo­ką mą­drość, pre­cy­zję wska­zó­wek, cier­pli­wość i roz­le­głą wie­dzę Khen­po­la. Ogrom­ną za­le­tą po­przed­nie­go spo­tka­nia był nie­zrów­na­ny tłu­macz Bru­no Le Gu­éve­la, któ­ry rów­nież w tym roku po­świę­ci nam czas w trak­cie kur­su w Po­zna­niu. Z ra­do­ścią ocze­ku­je­my te­go­rocz­nych nauk na te­mat Ma­dhy­ami­ki, bę­dą­cej pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem stu­diów bud­dyj­skich oraz uzna­wa­nej za naj­wyż­szą teo­re­tycz­ną wie­dzę we wszyst­kich szko­łach bud­dy­zmu ty­be­tań­skie­go.

Więcej informacji o Khenpo znajdziecie tu.


W PROGRAMIE:

1. Czterodniowe wyjaśnienia do Madhjamiki

Ma­dhy­ami­ka to ina­czej bud­dyj­ska fi­lo­zo­fia Środ­ko­wej Ścież­ki. Zro­zu­mie­nie nauk Środ­ko­wej Ścież­ki przy­bli­ża nas do zro­zu­mie­nia isto­ty pust­ki, nie­sub­stan­cjal­no­ści (san­skr. Śūny­atā, tyb. stong pa nyid) któ­ra jest cen­tral­nym po­ję­ciem bud­dyj­skie­go świa­to­po­glą­du. Po­gląd na te­mat pu­sto­ści zja­wisk za­wie­ra się w tzw. dru­gim cy­klu nauk lub dru­gim ob­ro­cie Ko­łem Dhar­my. Na­uki dru­gie­go cy­klu na­zy­wa­ne są tak­że na­uka­mi o „bra­ku cech” czy­li o „pu­st­ce wszyst­kich zja­wisk”. Opar­te są na su­trach ma­ha­ja­ny, z któ­rych za naj­waż­niej­szą uwa­ża się zbiór sutr Pradż­nia­pa­ra­mi­ty czy­li Do­sko­na­ło­ści Mą­dro­ści. Na­uki Ma­dhy­ami­ki są nie­zmier­nie istot­ne dla wszyst­kich prak­ty­ku­ją­cych Wa­dżra­ja­nę, dzog­czen itp. Wy­ja­śnie­nia, któ­rych udzie­li Khen­po, bę­dą kon­ty­nu­owa­ne i po­sze­rza­ne w roku na­stęp­nym.

Więcej na ten temat Madhyamiki.

W Polsce istnieje internetowe forum dyskusyjne „Madhjamaka”.

2. Wyjaśnienia do wykonywania praktyki „Maning – Mahakala”

Gang­teng Tul­ku Rin­po­cze do tej pory dwu­krot­nie udzie­lił lun­gu do wy­ko­ny­wa­nia prak­ty­ki ofia­ro­wa­nia dla Straż­ni­ków. Ni­niej­sze wy­ja­śnie­nia po­le­ca się szcze­gól­nie oso­bom, któ­re re­gu­lar­nie prak­ty­ku­ją Ma­ha­ka­lę lub za­mie­rza­ją to czy­nić, rów­nież uczniom Rin­po­cze prak­ty­ku­ją­cym Nyn­dro.

3. Lung, pytania i odpowiedzi do praktyki Nyndro

Z my­ślą o oso­bach już prak­ty­ku­ją­cych Nyn­dro Kun­zang Gong­du lub za­mie­rza­ją­cych roz­po­cząć tę prak­ty­kę, a nie po­sia­da­ją­cych bez­po­śred­nie­go prze­ka­zu (lung) po­pro­si­li­śmy Khen­po o udzie­le­nie lun­gu i po­da­nie wska­zó­wek. Oczy­wi­ście, tak­że za­awan­so­wa­ni prak­ty­ku­ją­cy Nyn­dro mo­gą otrzy­mać wy­czer­pu­ją­ce wy­ja­śnie­nia na te­mat po­wsta­łych wąt­pli­wo­ści co do prak­ty­ki, bądź nie­ja­snych szcze­gó­łów.

4. Lung i krótkie wyjaśnienia do praktyki Amitajusa i Urgien Menla

Prak­ty­ka Ami­ta­ju­sa, na­le­żą­ca do cy­klu Kun­zang Gong­du, jest bar­dzo krót­ką i nie­zwy­kle sku­tecz­ną prak­ty­ką dłu­gie­go ży­cia. Dzię­ki tej prak­ty­ce słab­nie i usta­je 400 cho­rób i cier­pień. Za­le­ca­na jest wszyst­kim prak­ty­ku­ją­cym na­uki z cy­klu Kun­zang Gong­du. Tekst uło­żo­ny zo­stał przez Thug­se Rin­po­cze, bę­dą­ce­go in­kar­na­cją umy­słu Pema Ling­py.

Urgjen Men­la to krót­ka prak­ty­ka Guru z Urgien w for­mie Bud­dy Me­dy­cy­ny — ter­ma umy­słu Dżig­dra­la Je­szie Do­rdże (Du­dziom Rin­po­cze) utrwa­lo­na przez le­ka­rza Sam­ten Ting­dzi­na.

Cy­tat z tek­stu prak­ty­ki:

Kie­dy w cza­sach za­mę­tu, na­ce­cho­wa­nych krót­kim okre­sem ży­cia, oraz mno­go­ścią cho­rób, na­głe i okrut­ne klę­ski [e­pi­de­mie] po­wo­du­ją lęk utra­ty ży­cia, a tym sa­mym cier­pie­nie, wte­dy bę­dę prak­ty­ko­wać w for­mie uzdra­wia­ją­ce­go Guru Me­dy­cy­ny.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Poniedziałek 12.04.10 – czwartek 15.04.10

Godz.   9.30 – 12.30 – nauki Madhyamiki

Godz. 15.00 –  18.00 – nauki Madhyamiki

Piątek 16.04.10

Godz.   9.30 – 12.30 – Lung i wyjaśnienia do praktyki Maning Mahakala

Godz. 15.30 –  18.00 – wyjaśnienia do praktyki Maning Mahakala

Sobota 17.04.10

Godz.   9.30 – 12.30 – wyjaśnienia do praktyki Maning Mahakala

Godz. 15.30 –  18.00 – Lung, pytania i odpowiedzi do praktyki Nyndro

Niedziela 18.04.10

Godz.   9.30 – 12.30 – Lung i krótkie wyjaśnienia do praktyki Amitajusa i Urgien Menla

Godz. 13.00 –  Wspólna praktyka „Deszcz błogosławieństw” czyli ofiarowanie Tsogu

Godz. 15.00 –  zakończenie

Uwa­ga: każ­de­go wie­czo­ru ok. godz. 18.30 od­by­wać się bę­dzie wspól­na prak­ty­ka ofia­ro­wa­nia dla Ma­ha­ka­li; w go­dzi­nach po­ran­nych ok. 08.15 do 9.30 — wspól­na prak­ty­ka Nyn­dro.


MIEJSCE:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

61-719 Poznań,
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10


UWAGI OGÓLNE:

* Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo zmian w programie
* Tłumaczenie na język angielski: Bruno Le Guévela z Francji, Lama
* Tłumaczenie na język polski: Julita Grodek z Warszawy
* Prosimy o zabranie posiadanych tekstów praktyk: „Modlitwy i dedykacje”, Nyndro, Mahakala, Deszcz Błogosławieństw
* Będzie możliwość zakupu tekstów, prosimy o wcześniejsze zamówienia
* Sale wykładowe w Szkole nowocześnie wyposażone i znajdują się tam  krzesła. Jeszcze nie przydzielono nam konkretnej sali, więc trudno powiedzieć czy będzie     możliwość siedzenia na poduszkach
* Dla osób poszukujących noclegu w załączniku plik z informacjami nt. temat

Być może będzie możliwość przenocowania u poznańskich buddystów. Na razie czekamy na zgłoszenia w tej sprawie.
Chcielibyśmy na czas kursu wynająć mieszkanie, ale na razie nie wiadomo czy będzie taka możliwość. Informacje nt. Temat opublikujemy w terminie późniejszym.


PROPONOWANE DAROWIZNY:

* Cały kurs łącznie 12.04 – 18.04.2010 (wpłata do 30.03.2009)  300 zł

lub:

* Nauki Madhyamiki 12.04 – 15.04.2010  200 zł
* Wyjaśnienia do praktyk 16.04 – 18.04.2010  150 zł
* Jedna sesja nauk:   30 zł

Członkowie związku Yeshe Kholo z opłaconymi składkami otrzymują 10% zniżki.
Dzieci do lat 14 w towarzystwie dorosłych  mają wstęp wolny.


DODATKOWO MOŻNA ZAMÓWIĆ  NASTĘPUJĄCE TEKSTY PRAKTYK:

(odbiór w trakcie kursu)

* Modlitwy i dedykacje  7 zł
* Praktyka Nyndro  30 zł
* Komentarz do praktyki Nyndro  15 zł
* Praktyka Strażników Mahakali  25 zł
* Praktyka „Deszcz błogosławieństw”  20 zł
* Praktyka Amitajusa  10 zł
* Praktyka Urgjen Menla  10 zł


ZGŁOSZENIA:

Na stronie internetowej, lub e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net

Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona; prosimy o zgłoszenia do 30.03.2010 r.

Przekazy na konto: Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo w Poznaniu, ul. Fabryczna 37/14A

Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031

z dopiskiem Darowizna kurs w Poznaniu 2010.


KOORDYNACJA I INFORMACJA:

Program, zgłoszenia

Krzysztof Trembaczowski: e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net, tel. +48 790 269 746;

Organizacja kursu w Poznaniu:

Mariusz Harenda: e-mail: maru@life.pl, tel. +48 602 648 123;

Noclegi – Roksana Mikołajczyk: e-mail: roksana.mikolajczak@wp.pl, tel: +48 601 555 906;


DOJAZD DO MIEJSCA KURSU:

Na stronie Szkoły znajduje się mapka dojazdowa. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa znajduje się w pobliżu Cytadeli i Wzgórza Świętego Wojciecha. W centrum Poznania, w pobliżu Starego Rynku (spacer 15 min.).

W pobliże można dojechać:

* autobusem nr 63 z Ronda Kaponiera (blisko Dworca) i wysiąść na Alejach Niepodległości przy sądzie. Następnie kierować się ul. Działową lub ul. Św. Wojciecha „w górę”. Następnie przejść przez ulicę Księcia Józefa i zejść schodami za pomnikiem. Po przejściu na drugą stronę ulicy Kutrzeby jesteśmy na miejscu.
* Autobusem 51 z Dworca Głównego – tak samo.
* W pobliże Szkoły można dojechać również wszystkimi tramwajami jadacymi na Plac Wielkopolski i stamtąd dojść na miejsce podobnie jak od autobusów.