Bodhi – nr 6 // Cztery główne szkoły buddyzmu tybetańskiego

Instytut Marpy, 2009

LINIA NJINGMA – szkoła wczesnych przekładów
• PADMASAMBHAWA
• JESZIE TSOGJAL
• J. Św. DILGO KJENTSE RINPOCZE
• J. Św. DUDZIOM RINPOCZE
• TULKU URGJEN RINPOCZE
• ALAK ZENKAR RINPOCZE
• KHANDRO RINPOCZE
• THINLEJ NORBU RINPOCZE
• DZOGCZEN PONLOP RINPOCZE
• DZIGAR KONGTRUL RINPOCZE
• RINGU TULKU RINPOCZE

Prze­kaz: oświe­co­na mą­drość Bud­dy zo­sta­ła prze­nie­sio­na do Ty­be­tu w VIII wie­ku przez wiel­kie­go mi­strza hin­du­skie­go Pad­ma­sa­bha­wę, zwa­ne­go też Guru Rin­po­cze. Zna­ny jako dru­gi Bud­da, oswo­ił okrut­ne lo­kal­ne du­chy i wpro­wa­dził na­uki wa­dżra­ja­ny do śnież­nej kra­iny. Li­nia njing­ma, naj­star­sza z czte­rech głów­nych szkół, wy­wo­dzi się od Pad­ma­sam­bha­wy – po­cząt­ku roz­po­wszech­nia­nia dhar­my w Ty­be­cie i pierw­szych tłu­ma­czeń san­skryc­kich pism na ję­zyk ty­be­tań­ski. Jego naj­bliż­sza uczen­ni­ca, Je­szie Tso­gjal, któ­ra osią­gnę­ła po­ziom oświe­ce­nia rów­ny sa­me­mu Guru Rin­po­cze, ze­bra­ła na­uki mi­strza, a wie­le z nich ukry­ła dla przy­szłych po­ko­leń w ca­łym Ty­be­cie. W dru­giej czę­ści ca­ło­rocz­nej se­rii „Bo­dhi” pre­zen­tu­ją­ce czte­ry głów­ne szko­ły bud­dy­zmu ty­be­tań­skie­go, ma za­szczyt za­pre­zen­to­wać na­uki o hi­sto­rii, po­glą­dzie i me­dy­ta­cji li­nii „star­szych” przez wiel­ce czci­god­nych mi­strzów tej sza­cow­nej tra­dy­cji.

Więcej informacji – www.marpa.pl