Trekczo - opis

Czym jest Trekczo?

Po prak­tykach przy­gotowaw­czych, Nyn­dro oraz Khordo Ruszen, prak­tykujący ścieżkę dzog­czen otrzymuje nauki Trek­czo należące do czę­ści głów­nej. Dzięki tej prak­tyce urzeczywist­nia się jeden z trzech aspek­tów natury Dhar­makaji – która jest pier­wot­nie czystą (Kadak) esen­cją (Ngoło), która jest wolna od zjawisk i pusta (san­skryt. siun­jata). Prak­tyka trek­czo, po dogłęb­nym „przedar­ciu się” przez umysł, dzięki pouczeniom na temat pier­wot­nej świadomo­ści - rigpy, odsłania pogląd pier­wot­nej czysto­ści (Kadak), który wykracza poza konceptualność.

  • Yeshe Khorlo: