Szczegółowe informacje o kursie trekczie z Khenpo Karma Wangyalem w dniach 2-9.06.2016 r.

Szanowni Państwo.

Podajemy uzupeł­niające infor­macje, których zabrakło w ogłoszeniu o kur­sie dla osób, które zgłosiły się na kurs trek­cho z Khenpo Karma Wan­gyalem w czerwcu 2016 r.

 • Ter­min kursu uległ prze­sunięciu. Na prośbę Khenpo-la kurs zacznie się 2-go czerwca rano o godz. 9.00.
 • Uczest­nicy są proszeni o przy­bycie dzień wcześniej do godz. 17-tej.
 • Plan dnia 1. czerwca 2016 r.:
  17.00 spo­tkanie organizacyjne wszyst­kich uczestników:
  • infor­macje dotyczące pobytu
  • lista zadań i prac oraz obowiąz­ków uczest­ników kursu
  • roz­dzielenie prac
  • omówienie pracy kuchni, zakupów itp.
  • omówienie pozostałych kwestii oraz odpowiedzi na pytania

  18.00 przy­gotowanie wspól­nej kolacji
  18.30 kolacja

 • Zakoń­czenie kursu będzie 9. czerwca wieczorem.
 • Osoby które chcą mieć lep­sze warunki zamiesz­kania mogą poszukać noc­legów w samym Lubieszynie lub okolicy. Z Lubieszyna jest tylko 3 min. samo­chodem do miej­sca kursu.
 • Wszyst­kich uczest­ników prosimy o pozostanie na terenie ran­cza do połu­dnia 10. czerwca. Musimy posprzątać po kur­sie tak by dom pozostawić wła­ścicielom w odpowied­nim stanie. Prace porząd­kowe i pakowanie rzeczy zaczniemy wcześnie rano 10 czerwca. Dokładny plan zostanie podany w czasie kursu.
 • Udało nam się obliczyć wszyst­kie koszty kursu. Sugerowana darowizna wynosi 1100 zł, osoby z zagranicy proszone są o arowiznę w wysoko­ści 270 euro. Ta darowizna pokryje koszty pobytu, jedzenia, mediów, przyjazdu Khenpo i tłumacza etc.
 • Darowizny można już wpłacać na konto:
  Misja Bud­dyj­ska – Trzy Schronienia w Pol­sce
  ul. Śląska 12/12
  70-432 Szczecin
  31124018641111001001756800
  koniecz­nie z dopiskiem:
  darowizna na kurs trek­cho 2016
  UWAGA: Będziemy bar­dzo wdzięczni za wcześniej­sze wpłaty ze względu na koszty, które już musimy ponosić.
 • Kurs będzie tłumaczony bez­pośred­nio na język pol­ski przez Andrzeja Rybszlegera.

Do zobaczenia na kursie.


Organizatorzy: Dominique i Kan­zen

Kurs trekczie z Khenpo Karma Wangyalem od 02.06 do 09.06.2016 r.

Dobra okazja dla tych, którzy wcześniej nie mieli okazji otrzymać nauk trek­czie, oraz dla chcących pogłębić prak­tykę przed wrześniowym kur­sem thogal z Gang­ten­giem Rin­pocze w Polsce.

Warunki uczest­nic­twa:

 • otrzymanie wcześniej inicjacji Kun­zang Gyndu,
 • ukoń­czenie min. 10% nyn­dro Kun­zang Gyndu,
 • ukoń­czenie kursu khordo ruszen.

Miej­sce kursu:

Lubieszyn k/Szczecina: miej­scowość na przej­ściu granicz­nym z RFN
położone po nie­miec­kiej stronie, tuż przy granicy; odosob­nione, ciche i spo­kojne. Należy do naszej przyjaciółki w dhar­mie Dominique van Eick. Jest to posiadłość wiej­ska w zaciszu z przy­legającą ziemią, ale w pobliżu są też sklepy, więc można robić zakupy.

Adres:

Marien­hof 12A
1732 Ramin OT Lin­ken, Niemcy

Dojazd:

 • linia 108 autobusu miej­skiego w Szczecinie do samej granicy,
 • PKS,
 • własny trans­port.

Zakwaterowanie:

warunki nieco spar­tań­skie. Osoby które chcą nocować w Szczecinie i mają taką moż­liwość oczywi­ście mogą tak zrobić. Jest rów­nież moż­liwość miesz­kania we własnym namiocie.

Co wziąć:

śpiwór, karimatę, poduszkę itd. + tek­sty zwykle używane na kur­sach Yeshe Khorlo.

Posiłki:

gotujemy sami. Każdy będzie miał dyżur w kuchni. Zor­ganizujemy to tak, żeby nikt nie tracił kursu i nauk. Dlatego zwracamy się do wszyst­kich o zro­zumienie i o pomoc. Inne wyj­ście, czyli kuch­nia obsługiwana z zewnątrz bar­dzo pod­niosłoby koszty całego kursu.

Koszty:

Postaramy się, żeby kurs był po kosz­tach własnych, żeby nie obciążać Waszego budżetu. Jed­nak musimy opłacić jedzenie, media oraz dać wła­ściwą ofiarę dla Rin­pocze i tłumacza. Poin­for­mujemy Was wkrótce o sugerowanej darowiźnie.

Zgłoszenia:

należy kierować do Piotrka na adres email: trekcho2016@gmail.com

Uwaga:

O wszel­kich zmianach organizacyj­nych będziemy od razu infor­mowali. Jed­nak daty pozostaną na pewno takie jak podajemy teraz, ponie­waż Khenpo-la nie ma żad­nych innych wol­nych ter­minów.


Organizatorzy: Dominique i Kan­zen

 • Yeshe Khorlo: