Togal z Gangtengiem Tulku Rinpocze - podsumowanie

Kochani!

Chcielibyśmy pod­sumować kurs togyel z naszym Nauczycielem. Jak wiecie, mieliśmy do dys­pozycji wynajęte na tę okolicz­ność miej­sce. Nikt nie zaburzył man­dali i wszystko odbyło się harmonijnie.

Drogocenny Gang­teng Tulku Rin­poche udzielił wykładów teo­retycz­nych w opar­ciu o tekst Ningpo Rab­sel i prak­tycz­nych, dzieląc się z nami szczodrze swoją wiedzą, osobistym doświad­czeniem i mądro­ścią. Jego aktyw­ność płynęła nie­prze­rwanie szerokim strumieniem przez ponad dwa tygo­dnie, gromadząc uczniów z Pol­ski, Fran­cji, Nie­miec, Austrii, Szwaj­carii, Słowenii, Ukrainy, Rosji, Estonii. Wykłady były tłumaczone na pol­ski, angiel­ski, rosyj­ski, fran­cuski i nie­miecki, z udziałem czterech tłumaczy.

Wraz z Rin­poche przyjechało dwóch mnichów: Ten­zin i Pema. Ten ostatni jest wykształ­conym w Gang­teng Szedrze lopynem. Był z nami rów­nież nieoceniony Khenpo Karma Wangyel.

Rytm prak­tyk wyznaczały wschody i zachody Słońca. Miesz­kańcy Zieleńca musieli się przy­zwyczaić do joginów i joginek, wyrastających (dys­kret­nie, ale upo­rczywie) jak grzyby po desz­czu na polach i stokach. Wyjeż­dżając, słyszeliśmy: „Wracaj­cie do nas”, więc chyba nas polubili. Rin­poche wyraził chęć udzielenia nauk bardo w tej, lub podob­nej okolicy.

Czasem chodziliśmy w góry na czeską stronę, gdzie znaj­dują się odosob­nione polany i tam widział nas tylko las. Dodat­kowo każdy dzień zaczynała prak­tyka Riwo Sang­che. Wieczorami odbywały się pudże Straż­nika Mahakali, oraz prak­tyki czie (czod). Kil­kakrot­nie ofiarowywaliśmy man­dalę i złoto, odprawiając ganaczakrę, ofiarną ucztę tsok. Odosob­nienie zakoń­czyło się 11. września. 12. września mieliśmy radosną inicjację do bodhisat­twy bogac­twa Waiśrawany, na której zjawiło się kil­kana­ście dodat­kowych osób, nowych i starych przyjaciół. Troje z nich przyjęło schronienie. 13. września po raz ostatni odśpiewaliśmy Deszcz Błogosławieństw, a nazajutrz pożegnaliśmy Rin­poche, Khenpo i mnichów. Zostawili nam Skarb Nauk do zastosowania w codzien­nym życiu, dla siebie i dla innych. Dziękujemy z całego serca.

Togal uczestnicy

Nowe per­spek­tywy i wiadomości

  1. Estonia. Estoń­ska grupa oddała Rin­poche ziemię z nadzieją na budowę dom­ków odosob­nieniowych. Khenpo odwiedzi to miej­sce i podej­mie decyzję. Sam Khenpo planuje trzymiesięczne odosob­nienie w Blye. Jak dow­cip­kował, „znik­nie zimą i odrodzi się na wiosnę”.
  2. Fran­cja. Rin­poche planuje w let­nich miesiącach 2017 r. roz­poczęcie w Blye prze­kazu linii Peling Chokhor, pierw­sza część praw­dopodob­nie potrwa 3 tygo­dnie. Wiel­kie przed­się­wzięcie i wyzwanie.
  3. Europa. W związku z powyż­szym zrezygnowaliśmy z zaproszenia na przy­szły rok do Pol­ski Sung­trula Rin­poche. Odwiedzi on jed­nak praw­dopodob­nie Europę na zaproszenie którejś z sang. Trzymamy rękę na pul­sie i prze­ślemy informacje.
  4. Pol­ska. Są chęci zaproszenia na 2017 r. Lamy Chhime, który jesz­cze nie zakoń­czył odosob­nienia. Kiedy „wyj­dzie na wol­ność” (lub „ na nie­wolę”, w zależ­no­ści od punktu widzenia), będzie można nadać tym planom kon­kretny kształt. Ważne, że chce do nas przyjechać!
  5. Nyn­dro. Rin­poche pod­kreślił koniecz­ność prak­tykowania nyn­dro Kyn­zang Gongdy, co nabiera nowego wymiaru, kiedy otrzymaliśmy trek­cho i togyel. Te prak­tyki tworzą całość. Jeśli będziemy organizować wspólne prak­tyki, będą one nakierowane na wspólne sesje nyn­dro, zakoń­czone krót­kim siedzeniem trek­cho. Na tym chcielibyśmy się skupić. Zapraszamy do współpracy!
  6. Tek­sty. Tekst Ningpo Rab­sel w czasie wykładów uległ paru korek­tom, więc na pewno zostanie poprawiony i wydany jesz­cze raz. Jeśli chodzi o modlitwy Dzog­czen (np. Modlitwę Pod­stawy, Ścieżki i Owocu), do których odsyłał nas Rin­poche w trak­cie wykładów, są one w uzupeł­nionym zbiorze Modlitwy na odosob­nienia Dzog­czen i znaj­dziecie je w naszym mini sklepiku.
  7. Szedra Long­chen Rabjam, czyli propozycja dla lubiących się uczyć. (kon­takt do wpłat i zapisów szedra@yeshekhorlo.pl) Program pozostał bez zmian, jest bar­dzo obszerny i w skali chyba nie tylko Europy zapew­nia naprawdę grun­towne wykształ­cenie. Więk­szość nauk bazuje na pracach Wszech­wiedzącego Long­czenpy i zapew­nia studiującym poznanie Nauk Buddy na poziomie sutr, tantr i Dzog­czen (program studiów). Obec­nie trwa nagrywanie Historii Ningmy wg J. Św. Dudjoma Rin­poche. Rin­poche zależy na grupie wykształ­conych uczniów, którzy mogliby w przy­szło­ści pomagać w prze­kazywaniu nauk.
  8. Tradycja Pema Lingpy w Indiach (Himachal, Pradesh). Nowy projekt. W Kin­naur (region sąsiaduje z okolicami Góry Kailaś) miesz­kańcy od stuleci prak­tykują nauki Kun­zang Gongdy. Rin­poche odwiedził ich i poznał tę dość nie­zwykłą wspól­notę. Wykształ­cił w swojej gom­pie grupę tam­tej­szych chłop­ców. Wspiera program budowy gompy. W Zieleńcu gościł Pema Jamt­sho, menadżer tego projektu, który zbiera skromne na razie środki na ten cel (strona projektu). Uczest­nic­two w fun­dacji wspierającej, to wpłata roczna rzędu 80 zł, więc tyle chociaż możemy zrobić dla tych nie­zwykłych ludzi, w więk­szo­ści świec­kich joginów i joginek, którzy prze­kazują sobie z pokolenia na pokolenie tradycję Peling.

Gangteng Rinpocze

Jak widzicie, nudzić się nie spo­sób, więc każdy z nas może sobie wybrać swoją działkę do wspierania. Jesteśmy nie­zmien­nie wdzięczni spon­sorom, sym­patykom i uczest­nikom za przyjaźń, wspar­cie, wspólną pracę i drogę. Do zobaczenia i Sarwa Man­galam. Niech wszystko będzie pomyślne.

Yeshe Khorlo Polska

Inicjacja bóstwa bogactwa, Czerwonego Namtyse 13.09.2016 r. Hotel Zieleniec

UWAGA. Zmiana w programie wizyty Gang­tenga Tulku Rin­pocze. Inicjacja Czer­wonego Waiśrawany odbędzie się 12. września. Rano samoinicjacja, można być na sali i prak­tykować indywidual­nie. Po połu­dniu (początek około godz. 14 - 15) inicjacja wła­ściwa. Zapraszamy.


Gangteng Tulku Rinpocze

Ostat­niego dnia kursu togal Gang­teng Tulku Rin­pocze udzieli inicjacji bóstwa bogac­twa, Czer­wonego Namtyse. Zapraszamy! Tekst prak­tyki na miej­scu.

Waiśrawana (Czer­wony Namtyse) - Straż­nik Pół­nocy, przed­stawiany w złotej zbroi. Siedzi na śnież­nym lwie. W dłoni trzyma man­gustę wypluwającą klej­noty. Jest głów­nym spo­śród Straż­ników Czterech Kierun­ków, oraz królem rasy Jakszasów.


Waiśrawana

W Tybecie przy­pisywano mu rolę lokapali/dharmapali z orszaku Rat­nasam­bhawy. Jego wizerunki umiesz­czane są przy wej­ściu głów­nym do świątyń. Bud­dy­ści tybetań­scy uważają Vaiśravanę za tego, który zapew­nia prak­tykującym dobre warunki i wol­ność prak­tykowania, odsuwa troski materialne, aby prak­tykujący mogli skupić się na swojej duchowej ścieżce.


Zapraszamy,
Yeshe Khorlo Pol­ska

Następna strona »

  • Yeshe Khorlo: