Program piątej wizyty Khenpo Karma Łongjala w Polsce Szczecin / Warszawa (03.06 – 09.06.2013)

Od 03.06 do 09.06.2013 w Pol­sce będzie gościł Khenpo Karma Łon­gjal z Bhutanu - brat Gang­tenga Rin­pocze. W trak­cie tej wizyty udzieli nauk i inicjacji.

W związku z dużym zain­teresowaniem naukami Dzog­czen jakich udziela J.Św. Gang­teng Rin­pocze zamierzamy - dzięki naukom i inicjacjom udzielonym przez Khenpo - umoż­liwić zain­teresowanym roz­poczęcie prak­tyk w ramach wyjąt­kowego cyklu Dzog­czen zwanego Kun­zang Gongdu.

Cykl ten należy do Khan­dro Ning­thig (linia prze­kazu Pad­masabhawy). W jego ramach uczniowie otrzymują nauki i prak­tykują: Ruszen, Trek­czio, Togal. Warun­kiem koniecz­nym do uczest­nic­twa jest otrzymanie inicjacji Kun­zang Gongdu (Szi Tro) oraz ukoń­czenie 10% nyn­dro tradycji Pema Lingpy zwanego „Dobra ścieżka dla przebudzenia”.

Od kilku lat grupa 40 osób sangi Yeshe Khorlo w Pol­sce studiuje i prak­tykuje dzog­czen pod prze­wod­nic­twem Gang­tenga Rin­pocze. Prze­widujemy zor­ganizowanie kolej­nej grupy prak­tykujących na ścieżce Ati, „Wiel­kiej Doskonałości”.

Dla osób, które chcą podążać ścieżką tan­tryczną lub chcieliby prak­tykować ją dodat­kowo oraz dla uczest­ników Szedry Yeshe Khorlo Khenpo udzieli inicjacji Ośmiu Manifestacji Pad­masam­bhawy i krót­kich wyjaśnień do termy znanej jako Lama Norbu Gjatso (Lama – Ocean Klejnotów).

Obie ścieżki: Dzog­czen Kun­zang Gongdu (Zjed­noczenie oświeconych inten­cji Saman­tabhadry) i prak­tyka Lama – Ocean Klej­notów są ter­mami Pema Lingpy i stanowią istotną cześć tradycji prze­kazu Pema Lingpy, której głów­nym dzier­życielem jest Gang­teng Tulku Rinpocze.

Program wizyty przewiduje:

- w Szczecinie 03.06 – 05.06.2013: Wyj­śnienia do prak­tyk przy­gotowaw­czych dzog­czen nyn­dro oraz inicjację Dzog­czen Kun­zang Gongdu.

- w War­szawie 07.06 – 09.06.2013: inicjację Dzog­czen Kun­zang Gongdu oraz inicjację Lama Norbu Gjatso oraz część II nauk bardo (część pierw­szą dawał Khenpo w roku ubiegłym).

Khenpo Karma Łangjal Khenpo Karma Łon­gjal urodził się w 1964, w Nob­ding, Trongsa, w Bhutanie. W latach 1986 - 1992 studiował w Nagagyur Nyingma: bud­dyj­skim uniwer­sytecie okręgu Mysore, w Indiach. Potem studiował w Instytucie Samye Memorial w Nepalu; w Mysore ukoń­czył wyż­sze studia tan­tryczne. W 1999 otrzymał tytuł Khenpo (profesora). Prze­wodził odtąd Szedrze w klasz­torze Gang­teng w Cen­tral­nym Bhutanie. Odbył dwa trzylet­nie odosob­nienia. Jego nauczycielami byli i są m.in. Penor Rin­poche, J. Św. Dilgo Kyentse Rin­poche, Khenpo Pema Szierab, Khenpo Namdrol, Khenpo Tsełang Gjamtso i Khenpo Dzigme Phunt­szo. Od roku 2011 prze­bywa we Fran­cji i pełni obowiązki Lamy Rezydenta Yeshe Khorlo w Europie. Na życzenie Gang­tenga Tulku prowadzi odosob­nienia Khordo Ruszen i tsa lung, prze­kazuje prak­tyki tan­tryczne, inten­syw­nie naucza zarówno filozofii Madh­jamiki, jak i medytacji.

Szczegółowy program wizyty w Szczecinie, 03.06 – 05.06.2013

Poniedziałek 3.06.13

 • Godz. 15:00 – 18:00, roz­poczęcie kursu, wyjaśnienia do prak­tyki Lama Norbu Gjatso (LNG).
 • Godz. 19:00 - 21:00 dokoń­czenie wyjaśnień do LNG.

Wtorek 4.06.13

 • Godz. 10:00 - 12:00 - prak­tyka w grupie; początek wyjaśnień do prak­tyki nyn­dro Dzog­czen Kun­zang Gongdu.
 • Godz. 16:00 - 18:00 - kon­tynuacja wyjaśnienia do prak­tyki nyn­dro Dzog­czen Kun­zang Gongdu.
 • Godz. 19:00 - 21:00 kon­tynuacja wyjaśnienia do prak­tyki nyn­dro Dzog­czen Kun­zang Gongdu.

Środa 5.06.13

 • Godz. 10:00 - 12:00 - samoinicjacja Khenpo; w tym czasie sanga prak­tykuje indydwidual­nie lub grupowo, ofiarowanie tsogu.
 • Godz. 16:00 - 18:00 – Inicjacja „Dzog­czen Kun­zang Gongdu”; Lung do Nyndro/SziTro.
 • Godz. 19:00 - 21:00 – wyjaśnienia do inicjacji oraz prak­tyki SziTro (łagodnych/gniewnych bóstw).

GDZIE:
70-440 Szczecin, Misja Bud­dyj­ska „Trzy Schronienia” w Pol­sce, Swiątynia San­boin, ul. Bogusława 3, IV p.

Szczegółowy program wizyty w War­szawie: 07.06 – 09.06.2013

Piątek 7.06.13

 • Godz. 10:00 - 14:00: nauki bardo, ostat­nia część, dokoń­czenie, lung (opcja: prak­tyki grupowe).
 • Godz. 18:30 - 21:00: wykład publiczny: tradycja term, ter­ton Pema Lingpa i jego linia, prak­tyki Lama Norbu Gjatso, Dzog­czen Kun­zang Gondu...

Sobota 08.06.13

 • Godz. 10:00 - 12:00 – samoinicjacja Khenpo; w tym czasie sanga prak­tykuje indywidual­nie, lub robi wspólną prak­tykę (na życzenie) – ofiarowanie Tsogu.
 • Godz. 14:00 - 19:00 - Lama Norbu Gjatso: łang, lung (inicjacja oraz pozwolenie do prak­tyki), nauki na temat tek­stu prak­tyki „Codzienna prak­tyka TAJEMNA ESENCJA SERCA GURU” (terma Dudzioma Rinpocze).

Nie­dziela 9.06.13

 • Godz. 10:00 - 12:00 - samoinicjacja Khenpo; w tym czasie sanga prak­tykuje indywidual­nie lub robi wspólną prak­tykę (na życzenie) – ofiarowanie Tsogu.
 • Godz. 14:00 - 19:00 - łang: Dzog­czen Kun­zang Gongdu, nauki i prak­tyka; Lungi do Nyndro/SziTro.

GDZIE:
Sensi Institute
ul. Bohomolca 17, War­szawa
dojazd: metro Pl. Wil­sona, 5 min. pieszo ul. Mic­kiewicza, 2. ulica w prawo - Bohomolca.

Proponowane darowizny:

 • Cały kurs w Szczecinie 03.06 – 5.06.2013:
 • Cały kurs w War­szawie 07.06 – 9.06.2013:
 • 150 zł (wpłata do 15.05.2013)
 • 150 zł (wpłata do 15.05.2013)

lub

 • Wykład publiczny w Warszawie:
 • Uczest­nic­two w inicjacji:
 • Uczest­nic­two w jed­nym dniu nauk:
 • 15 zł
 • 65 zł
 • 50 zł
 • Dzieci do lat 14 w tow. dorosłych mają wstęp wolny
 • Moż­liwa zniżka

Darowizny na kurs można prze­kazać bez­pośred­nio na kur­sie lub dokonać prze­lewu na konto ban­kowe do dnia 15.05.2013.
Każdy, kto będzie uczest­niczył w całym kur­sie powinien dokonać prze­lewu darowizny na konto ban­kowe do dnia 15.05.2013.

Prze­kazy na konto:

Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo w Poznaniu, ul. Fabryczna 37/14A
Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031
z dopiskiem „Darowizna Kurs Khenpo w Szczecinie” lub „Darowizna Kurs Khenpo w Warszawie”

Dodat­kowo można zamówić następujące tek­sty prak­tyk:
(odbiór na kursie)

 • Modlitwy i dedykacje
 • Prak­tyka Nyndro
 • Komen­tarz do prak­tyki Nyndro
 • Prak­tyka Szi-Tro
 • Codzienna prak­tyka Tajemna Esen­cja Serca Guru
 • Sadhana Lama Norbu Gjatso (A5,255stron)
 • Prak­tyka „Deszcz błogosławieństw”
 • Prak­tyka Straż­ników Mahakali
 • 7 zł
 • 30 zł
 • 15 zł
 • 10 zł
 • 10 zł
 • 50 zł
 • 20 zł
 • 25 zł

Zgłoszenia - Koor­dynacja - informacja:

Ze względów organizacyj­nych i ograniczona ilość miejsc prosimy o zgłoszenia do 15.05.2013 na adresy e-mailowe podane poniżej. Prosimy o podanie przy zgłoszeniu: dane osobowe, telefon, e-mail, planowany udział (daty itd.), zamówienia tek­stów do praktyk.

Kurs w Szczecinie:
Joanna Sadow­ska, e-mail: bjgerma@gmail.com, tel. kom. 507 20 23 28

Kurs w War­szawie:
Adam Men­dak, e-mail: adam.mendak@gmail.com, tel. kom. 511-850-685
Julita Grodek, e-mail: juliagrodek@gmail.com, tel. kom. 695 945 294

Uwagi ogólne:

 • Osoby, które chciałyby w trak­cie wizyty Khenpo przyjąć schronienie w Trzech Klej­notach proszone są o wcześniej­sze zgłoszenie.
 • Osoby, które chciałyby indywidual­nie podziękować Khenpo lub poprosić o błogosławień­stwo infor­mujemy, że jest to moż­liwe po wykładach, naukach czy inicjacjach.
 • Uczest­nic­two w inicjacjach nie wymaga speł­nienia szczegól­nych warun­ków. Istotna jest jedynie inten­cja, którą powinno być przyjęcie jej dla dobra wszyst­kich istot.
 • Khenpo udzieli lungu (ust­nego prze­kazu) do prak­tyk: Nyn­dro, Szitro, Lama Norbu Gjatso oraz innych w zależ­no­ści od potrzeb.
 • Prosimy o zabranie posiadanych tek­stów prak­tyk: „Modlitwy i dedykacje”, Nyn­dro, Mahakala, Deszcz Błogosławieństw.
 • Będzie moż­liwość zakupu tek­stów, prosimy o wcześniej­sze zamówienia wraz ze zgłoszeniami na kurs.
 • Prosimy o zabranie poduszek do siedzenia (Warszawa)
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.

Szczegółowe infor­macje

Lama Norbu Gjatso (Lama – Ocean Klejnotów),

to naj­słyn­niej­szy cykl ze zbioru dwudziestu jeden skar­bów Pema Lingpy (1450-1521), wyjęty w 1483 ze skały Mendo w Lhodraku, w połu­dniowym Tybecie.
Ten cykl należy do lhoter, połu­dniowych skar­bów, do kategorii Ati (semde). Zawiera tek­sty tan­trycz­nych prak­tyk, oraz kluczowe instruk­cje dotyczące natury umysłu pochodzące od Pad­masam­bhawy (VIII w n e), którego Tybetań­czycy i Bhutań­czycy uważają za drugiego buddę. Pad­masam­bhawa, znany jako Guru Rin­pocze, prze­niósł i roz­propagował bud­dyzm w regionie Himalajów, pozostawiając po sobie wiele tzw ukrytych skar­bów, czyli term.
Pema Lingpa, odkrywca ukrytych nauk, jest jed­nym z pięciu królów – ter­tonów. Obec­nie dzier­życielem prze­kazu Lama Norbu Gjatso jest jego emanacja – J. Św. Gang­teng Tulku Rin­pocze.
Według słów Gang­tenga Tulku „inicjacja Lama Norbu Gjatso służy speł­nieniu umysłu Lamy i otwar­ciu bram Dharmy”. Sadhana Lama Norbu Gjatso zawiera Osiem Manifestacji Pad­masam­bhawy. Jej dogłębne prak­tykowanie przynosi speł­nienie 5 praktyk:

 1. iluzorycz­nego ciała, dzięki prze­kształ­ceniu gniewu,
 2. Mahamudry, dzięki prze­kształ­ceniu dumy,
 3. tummo, dzięki prze­kształ­ceniu przywiązania,
 4. czodu, dzięki prze­kształ­ceniu zawi­ści i zazdrości,
 5. świetlistej przej­rzysto­ści.
Lama Norbu Gjatso

Dzog­czen

Prze­kazywany przez J. Św Gang­tenga Tulku cykl nauk Dzog­czen (Ati Joga) wywodzi się z termy Kun­zang Gongpa Gongdu odkrytej przez Pema Lingpę.

Kuntuzangpo Nyn­dro jest prak­tyką przy­gotowaw­czą, która jed­nocześnie trak­towana jest w Dzog­czen jako prak­tyka główna. Nyn­dro wykonywane jest w wielu róż­nych tradycjach i w wielu liniach prze­kazu bud­dyzmu tybetań­skiego. Wszyst­kie one posiadają jed­nakową struk­turę i zawierają w pew­nym sen­sie całość nauk buddy w skon­cen­trowanej for­mie. Róż­nią się jed­nak, gdy chodzi o tek­sty, wizualizacje i to, co nazywamy „medytacyj­nym wglądem”. Nyn­dro tradycji Pema Lingpy zawarte jest tek­ście pod nazwą „Dobra ścieżka dla prze­budzenia”. Oprócz „Przy­woływania Rdzen­nego” oraz „Czterech myśli odwracających od sam­sary” część główna składa się z pięciu kluczowych treningów:

 1. wykonywanie pokłonów wraz ze schronieniem,
 2. roz­wijanie bodhiczitty,
 3. oczysz­czanie i recytacja man­try Wadżrasattwy,
 4. ofiarowanie man­dali,
 5. prak­tyki zasad­niczej guru jogi.

Tekst Dzog­czen Nyn­dro zredagował J.Św. Dud­dziom Rin­pocze. Różni się on od innych for­muł­kami schronienia, roz­wijania bodhiczitty i ofiarowania man­dali — odnoszą się one do poglądu dzog­czen. Każdą z czę­ści wykonuje się 100.000 razy. W Tybecie lub Bhutanie młodzi mnisi wykonują Nyn­dro w ciągu ok. 5 miesięcy. W naszych europej­skich warun­kach trwa to jed­nak z reguły bar­dzo długo i wymaga wielu lat. Dlatego dzięki wspaniałomyśl­no­ści J.Św. Dudjoma Rin­pocze możemy roz­począć dal­sze nauki (szczegóły poniżej) wykonując 10% tzn. dziesięć tysięcy dla każ­dej prak­tyki, a resztę wykonać póź­niej. Przy zachowaniu odpowied­niej dys­cypliny i prak­tykując codzien­nie ok. 2 godzin, jesteśmy w stanie ukoń­czyć wymagane 10% w ciągu jed­nego roku.

Kordo Ruszen — zestaw prak­tyk, które odcinają przy­wiązanie do sam­sary jak i ten­den­cje sam­sarycz­nego poj­mowania naszego ciała, mowy i umysłu i pozwalają doświad­czyć ich nie­znisz­czal­nego aspektu.

Trek­czo — spo­soby medytacji prowadzące do urzeczywist­nienia naszej praw­dziwej natury pier­wot­nej czysto­ści (czyli pustki).

Thogal — spo­soby medytacji, dla których pod­stawą jest Trek­czo; dzięki nim można urzeczywist­nić drugi aspekt naszej pier­wot­nej natury, czyli spon­tanicz­nie powstającą pier­wotną świadomość.

Bardo — metody pozwalające osiągnąć urzeczywist­nienie w momen­cie śmierci i w stanie przej­ściowym, bazujące na prak­tyce Dzog­czen za życia.

Nie­zależ­nie od powyż­szych nauk Rin­pocze udziela — w tracie trwających 5 dni rytuałów — inicjacji do cyklu „Kun­sang Gongdu”. Inicjacja „Rigpa Tsel Wang” udzielana jest w trak­cie nauk Thogal.

 • Yeshe Khorlo: