Program Gangtenga Tulku Rinpocze w Europie na 2013 rok

Otrzymaliśmy właśnie infor­mację, że tego lata Gang­teng Tulku Rin­pocze odwiedzi pod­czas swojej wizyty w Europie wyłącz­nie ośrodki we Fran­cji: w Blye oraz w Strasburgu.

W ośrodku Pema Yang Dzong w Blye odbędzie się drub­czen Vaj­rakilai, na który Rin­pocze ser­decz­nie zaprasza wszyst­kie osoby podążające bud­dyj­ską ścieżką, a zwłasz­cza swoich uczniów. Pełna infor­macja o planowanym drub­czenie we Fran­cji znaj­duje się tutaj.

Z racji bar­dzo napiętych ter­minów, w programie tegorocz­nej europej­skiej wizyty Rin­pocze udało się jedynie wygospodarować 2 dni w Stras­burgu, gdzie Gang­teng Tulku udzieli inicjacji Vaj­rawarahi. Jest to prze­piękna i pełna mocy inicjacja man­dali Vaj­rawarahi pochodząca z cyklu Lama Norbu Gjatso – skarbu odkrytego przez Pema Lingpę. Ta wiadomość jest szczegól­nie ważna dla studen­tów Long­chen Rabjam Shedra – inicjacja Vaj­rawarahi prze­widziana jest w programie szedry na drugim roku. Incjacja w Stras­burgu odbędzie się 2 dni przed wizytą w Blye, czyli ok 8-9 sierp­nia 2013 roku. Koor­dynatorem programu jest Aila Leh­tonen: aila.lehtonen@sfr.fr

Rin­pocze jesz­cze raz prze­syła naj­ser­decz­niej­sze noworoczne życzenia - pomyśl­no­ści i powodzenia w całym 2013 roku. Gang­teng Tulku zapew­nił nas, że odwiedzi Pol­skę naj­szyb­ciej, jak będzie mógł, czyli praw­dopodob­nie w 2014 roku.

Jak tylko otrzymamy szczegółową infor­mację o planowanej wizycie w Stras­burgu, umie­ścimy ją na naszej stronie i roze­ślemy drogą e-mailową.


Yeshe Khorlo w Pol­sce
Zarząd

  • Yeshe Khorlo: