Odosobnienie Khordo Ruszen (Czechy),
w dniach 14.08.2010 - 28.08.2010

deutschlandenglish

Drodzy Przyjaciele,

Z rado­ścią prze­syłamy Wam szczegółowa infor­mację dotyczącą długo oczekiwanego, 14 - dniowego odosob­nienia Khordo Ruszen z udziałem J. Św. Gang­tenga Tulku Rin­pocze, które zostało zaplanowane w dniach od 14.08.2010 do 28.08.2010.

Kurs odbędzie się w ośrodku odosob­nieniowym z zakwaterowaniem. Kurs prze­widziany jest wyłącz­nie dla osób, które ukoń­czyły 10% Nyn­dro Kun­zang Gongdu w tradycji Pema Lingpy. Kurs ten roz­poczyna 4-letni cykl nauk Dzog­czen udzielanych przez Rinpocze.

Khordo Ruszen to kolejny po Nyn­dro krok na ścieżce treningu Dzog­czen i jego celem jest odkrycie Natury Umysłu. Jest to zestaw prak­tyk, które odcinają przy­wiązanie do sam­sary, jak i sam­sarycz­nego poj­mowania naszego Ciała, Mowy i Umysłu oraz pozwalaja doświad­czyć ich nie­znisz­czal­nego aspektu. Wprowadzają nas w bez­pośred­nie poszukiwania Natury Umysłu, która jest poza strumieniem myśli i poza czasem. Ćwiczenia Ruszen są doświad­czal­nym poznaniem, a nie roz­myślaniem bądź spekulowaniem na spo­sób filozoficzny. W bez­pośred­nim, natych­miastowym doświad­czeniu możemy poznać, czym jest umysł, nie­koń­czące pojawianie się myśli, a czym jest Natura Umysłu. Cykl Khordo Ruszen przy­gotowuje nas do dal­szych prak­tyk Dzog­czen, takich jak Trek­czo oraz Togal.

Organizacja odosob­nienia Khordo Ruszen przez i dla pol­skiej san­ghi, jest wiel­kim wyróż­nieniem i duża szansa, gdyż Rin­pocze udzielał tych nauk do tej pory tylko we Fran­cji. Obec­nie nasz kurs wzbudza duże zain­teresowanie san­ghi Yeshe Khorlo w wielu krajach Europy.

Oprócz zgłoszeń z Pol­ski, otrzymujemy wiele zgłoszeń z Fran­cji, Nie­miec, Austrii oraz Buł­garii, Słowenii i Włoch.


PROGRAM KURSU:

14.08. - przyjazd wieczorem na miej­sce kursu, kolacja;

15.08. - roz­poczęcie inicjacji Szi Tro (część uczest­ników nie ma inicjacji Kun­zang Gongu);

16.08. - Inicjacja Szi Tro;

17.08. - 27.08.2010 - kurs Khordo Ruszen;

    Każ­dego dnia w czasie kursu, wcześnie rano odbywać się będzie prak­tyka Nyn­dro oraz Riło Sang­czio, czyli ofiarowanie dymu. Po śniadaniu zaplanowany jest wykład Rin­pocze. Po połu­dniu prak­tyki własne wg wskazówek Rin­pocze - w sali, jak i w plenerze. Wieczorem wspólna prak­tyka Mahakali.

28.08. - przed połu­dniem, wykład zamykający, wspólna prak­tyka „Desz­czu Błogosławieństw” z ofiarowaniem tsogu;

28.08 - obiad i wyjazd z ośrodka.

Ponie­waż  nie jest jesz­cze znany dokładny ter­min wyjazdu Rin­pocze, zakładamy, że w ostat­nim dniu Rin­pocze będzie razem z nami całe przedpołudnie.


MIEJSCE KURSU:

Ze względu na związane ze specyfika prak­tyki Ruszen, szczególne wymagania odnośnie lokalizacji ośrodka w miej­scu odosob­nionym, w obrębie lasów, nadaje się na ten cel bar­dzo nie­wiele ośrod­ków. Nie udało nam się w krót­kim czasie, jaki mieliśmy do dys­pozycji, znaleźć w Pol­sce stosow­nego ośrodka. Znaleź­liśmy odpowiedni hostel w Deštné, w czeskich Orlic­kich Górach, który oddalony jest 1,5 km od pol­skiej granicy (Zieleniec) i 30 km od Kudowy Zdroju.

Hotel o nazwie Hotel Šer­lišský Mlýn położony jest w otoczeniu bar­dzo spo­koj­nej, gór­skiej i leśnej prze­strzeni na wysoko­ści ok. 900m npm, na zboczu góry Šer­lišsk. Do naszej wyłącz­nej dys­pozycji będziemy mieli cały ośrodek, do którego należą 2 budynki. Jest to idyl­liczny, hostel w stylu retro z prostymi, ale bar­dzo zadbanymi pomieszczeniami.

Część pokoi posiada prysz­nice lub wanny i toa­lety. Wszyst­kie inne pokoje maja umywalki z ciepła i zimna woda, a prysz­nice i ubikacje są na korytarzach.


ADRES HOTELU:

Hotel Šer­lišský Mlýn
č.p. 314, 517 91 Deštné, Czechy

Strona inter­netowa hotelu - tam też znaj­dziecie mapkę z lokalizacja.

Szczegółowe infor­macje możesz zamówić tu.

Kurs z Khenpo Karma Wangjalem w Poznaniu,
w dniach 12 - 18 kwietnia 2010

Khen­po Kar­ma Wan­gjal, brat J. Św. Gang­ten­ga Tul­ku Rin­po­cze, od­wie­dził Pol­skę po raz pierw­szy w lu­tym 2009 roku (War­sza­wa) i w trak­cie tego bar­dzo in­spi­ru­ją­ce­go spo­tka­nia po­zy­skał wie­lu od­da­nych sym­pa­ty­ków, za­rów­no z Pol­ski, jak i z za­gra­ni­cy. Ci, któ­rzy mie­li oka­zję uczest­ni­czyć w po­przed­nim kur­sie z Khen­po, wie­dzą, że jest to zna­ko­mi­ty, nie­zwy­kle cie­pły i ser­decz­ny na­uczy­ciel, któ­ry po­świę­ca uczniom wie­le cza­su, uwa­gi i tro­ski. Ze­szło­rocz­ne wy­ja­śnie­nia na te­mat szi­ne i la­gh­tong uka­za­ły głę­bo­ką mą­drość, pre­cy­zję wska­zó­wek, cier­pli­wość i roz­le­głą wie­dzę Khen­po­la. Ogrom­ną za­le­tą po­przed­nie­go spo­tka­nia był nie­zrów­na­ny tłu­macz Bru­no Le Gu­éve­la, któ­ry rów­nież w tym roku po­świę­ci nam czas w trak­cie kur­su w Po­zna­niu. Z ra­do­ścią ocze­ku­je­my te­go­rocz­nych nauk na te­mat Ma­dhy­ami­ki, bę­dą­cej pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem stu­diów bud­dyj­skich oraz uzna­wa­nej za naj­wyż­szą teo­re­tycz­ną wie­dzę we wszyst­kich szko­łach bud­dy­zmu tybetańskiego.

Więcej infor­macji o Khenpo znaj­dziecie tu.


W PROGRAMIE:

1. Cztero­dniowe wyjaśnienia do Madhjamiki

Ma­dhy­ami­ka to ina­czej bud­dyj­ska fi­lo­zo­fia Środ­ko­wej Ścież­ki. Zro­zu­mie­nie nauk Środ­ko­wej Ścież­ki przy­bli­ża nas do zro­zu­mie­nia isto­ty pust­ki, nie­sub­stan­cjal­no­ści (san­skr. Śūny­atā, tyb. stong pa nyid) któ­ra jest cen­tral­nym po­ję­ciem bud­dyj­skie­go świa­to­po­glą­du. Po­gląd na te­mat pu­sto­ści zja­wisk za­wie­ra się w tzw. dru­gim cy­klu nauk lub dru­gim ob­ro­cie Ko­łem Dhar­my. Na­uki dru­gie­go cy­klu na­zy­wa­ne są tak­że na­uka­mi o „bra­ku cech” czy­li o „pu­st­ce wszyst­kich zja­wisk”. Opar­te są na su­trach ma­ha­ja­ny, z któ­rych za naj­waż­niej­szą uwa­ża się zbiór sutr Pradż­nia­pa­ra­mi­ty czy­li Do­sko­na­ło­ści Mą­dro­ści. Na­uki Ma­dhy­ami­ki są nie­zmier­nie istot­ne dla wszyst­kich prak­ty­ku­ją­cych Wa­dżra­ja­nę, dzog­czen itp. Wy­ja­śnie­nia, któ­rych udzie­li Khen­po, bę­dą kon­ty­nu­owa­ne i po­sze­rza­ne w roku następnym.

Więcej na ten temat Madhyamiki.

W Pol­sce ist­nieje inter­netowe forum dys­kusyjne „Madh­jamaka”.

2. Wyjaśnienia do wykonywania prak­tyki „Maning - Mahakala”

Gang­teng Tul­ku Rin­po­cze do tej pory dwu­krot­nie udzie­lił lun­gu do wy­ko­ny­wa­nia prak­ty­ki ofia­ro­wa­nia dla Straż­ni­ków. Ni­niej­sze wy­ja­śnie­nia po­le­ca się szcze­gól­nie oso­bom, któ­re re­gu­lar­nie prak­ty­ku­ją Ma­ha­ka­lę lub za­mie­rza­ją to czy­nić, rów­nież uczniom Rin­po­cze prak­ty­ku­ją­cym Nyndro.

3. Lung, pytania i odpowiedzi do prak­tyki Nyndro

Z my­ślą o oso­bach już prak­ty­ku­ją­cych Nyn­dro Kun­zang Gong­du lub za­mie­rza­ją­cych roz­po­cząć tę prak­ty­kę, a nie po­sia­da­ją­cych bez­po­śred­nie­go prze­ka­zu (lung) po­pro­si­li­śmy Khen­po o udzie­le­nie lun­gu i po­da­nie wska­zó­wek. Oczy­wi­ście, tak­że za­awan­so­wa­ni prak­ty­ku­ją­cy Nyn­dro mo­gą otrzy­mać wy­czer­pu­ją­ce wy­ja­śnie­nia na te­mat po­wsta­łych wąt­pli­wo­ści co do prak­ty­ki, bądź nie­ja­snych szczegółów.

4. Lung i krót­kie wyjaśnienia do prak­tyki Amitajusa i Urgien Menla

Prak­ty­ka Ami­ta­ju­sa, na­le­żą­ca do cy­klu Kun­zang Gong­du, jest bar­dzo krót­ką i nie­zwy­kle sku­tecz­ną prak­ty­ką dłu­gie­go ży­cia. Dzię­ki tej prak­ty­ce słab­nie i usta­je 400 cho­rób i cier­pień. Za­le­ca­na jest wszyst­kim prak­ty­ku­ją­cym na­uki z cy­klu Kun­zang Gong­du. Tekst uło­żo­ny zo­stał przez Thug­se Rin­po­cze, bę­dą­ce­go in­kar­na­cją umy­słu Pema Lingpy.

Urgjen Men­la to krót­ka prak­ty­ka Guru z Urgien w for­mie Bud­dy Me­dy­cy­ny — ter­ma umy­słu Dżig­dra­la Je­szie Do­rdże (Du­dziom Rin­po­cze) utrwa­lo­na przez le­ka­rza Sam­ten Tingdzina.

Cy­tat z tek­stu praktyki:

Kie­dy w cza­sach za­mę­tu, na­ce­cho­wa­nych krót­kim okre­sem ży­cia, oraz mno­go­ścią cho­rób, na­głe i okrut­ne klę­ski [e­pi­de­mie] po­wo­du­ją lęk utra­ty ży­cia, a tym sa­mym cier­pie­nie, wte­dy bę­dę prak­ty­ko­wać w for­mie uzdra­wia­ją­ce­go Guru Medycyny.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Poniedziałek 12.04.10 - czwar­tek 15.04.10

Godz.   9.30 - 12.30 - nauki Madhyamiki

Godz. 15.00 -  18.00 - nauki Madhyamiki

Piątek 16.04.10

Godz.   9.30 - 12.30 - Lung i wyjaśnienia do prak­tyki Maning Mahakala

Godz. 15.30 -  18.00 - wyjaśnienia do prak­tyki Maning Mahakala

Sobota 17.04.10

Godz.   9.30 - 12.30 - wyjaśnienia do prak­tyki Maning Mahakala

Godz. 15.30 -  18.00 - Lung, pytania i odpowiedzi do prak­tyki Nyndro

Nie­dziela 18.04.10

Godz.   9.30 - 12.30 - Lung i krót­kie wyjaśnienia do prak­tyki Amitajusa i Urgien Menla

Godz. 13.00 -  Wspólna prak­tyka „Deszcz błogosławieństw” czyli ofiarowanie Tsogu

Godz. 15.00 -  zakończenie

Uwa­ga: każ­de­go wie­czo­ru ok. godz. 18.30 od­by­wać się bę­dzie wspól­na prak­ty­ka ofia­ro­wa­nia dla Ma­ha­ka­li; w go­dzi­nach po­ran­nych ok. 08.15 do 9.30 — wspól­na prak­ty­ka Nyndro.


MIEJSCE:

Wyż­sza Szkoła Nauk Humanistycz­nych i Dziennikarstwa

61-719 Poznań,
ul. Gen. Tade­usza Kutrzeby 10


UWAGI OGÓLNE:

* Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo zmian w programie
* Tłumaczenie na język angiel­ski: Bruno Le Guévela z Fran­cji, Lama
* Tłumaczenie na język pol­ski: Julita Grodek z War­szawy
* Prosimy o zabranie posiadanych tek­stów prak­tyk: „Modlitwy i dedykacje”, Nyn­dro, Mahakala, Deszcz Błogosławieństw
* Będzie moż­liwość zakupu tek­stów, prosimy o wcześniej­sze zamówienia
* Sale wykładowe w Szkole nowocześnie wyposażone i znaj­dują się tam  krzesła. Jesz­cze nie przy­dzielono nam kon­kret­nej sali, więc trudno powiedzieć czy będzie     moż­liwość siedzenia na podusz­kach
* Dla osób poszukujących noc­legu w załącz­niku plik z infor­macjami nt. temat

Być może będzie moż­liwość prze­nocowania u poznań­skich bud­dystów. Na razie czekamy na zgłoszenia w tej sprawie.
Chcielibyśmy na czas kursu wynająć miesz­kanie, ale na razie nie wiadomo czy będzie taka moż­liwość. Infor­macje nt. Temat opublikujemy w ter­minie późniejszym.


PROPONOWANE DAROWIZNY:

* Cały kurs łącz­nie 12.04 - 18.04.2010 (wpłata do 30.03.2009)  300 zł

lub:

* Nauki Madhyamiki 12.04 - 15.04.2010  200 zł
* Wyjaśnienia do prak­tyk 16.04 - 18.04.2010  150 zł
* Jedna sesja nauk:   30 zł

Człon­kowie związku Yeshe Kholo z opłaconymi skład­kami otrzymują 10% zniżki.
Dzieci do lat 14 w towarzystwie dorosłych  mają wstęp wolny.


DODATKOWO MOŻNA ZAMÓWIĆ  NASTĘPUJĄCE TEKSTY PRAKTYK:

(odbiór w trak­cie kursu)

* Modlitwy i dedykacje  7 zł
* Prak­tyka Nyn­dro  30 zł
* Komen­tarz do prak­tyki Nyn­dro  15 zł
* Prak­tyka Straż­ników Mahakali  25 zł
* Prak­tyka „Deszcz błogosławieństw”  20 zł
* Prak­tyka Amitajusa  10 zł
* Prak­tyka Urgjen Menla  10 zł


ZGŁOSZENIA:

Na stronie inter­netowej, lub e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net

Ze względów organizacyj­nych ilość miejsc ograniczona; prosimy o zgłoszenia do 30.03.2010 r.

Prze­kazy na konto: Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo w Poznaniu, ul. Fabryczna 37/14A

Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031

z dopiskiem Darowizna kurs w Poznaniu 2010.


KOORDYNACJAINFORMACJA:

Program, zgłoszenia

Krzysz­tof Trem­baczow­ski: e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net, tel. +48 790 269 746;

Organizacja kursu w Poznaniu:

Mariusz Harenda: e-mail: maru@life.pl, tel. +48 602 648 123;

Noc­legi - Rok­sana Mikołaj­czyk: e-mail: roksana.mikolajczak@wp.pl, tel: +48 601 555 906;


DOJAZD DO MIEJSCA KURSU:

Na stronie Szkoły znaj­duje się mapka dojaz­dowa. Wyż­sza Szkoła Nauk Humanistycz­nych i Dzien­nikar­stwa znaj­duje się w pobliżu Cytadeli i Wzgórza Świętego Woj­ciecha. W cen­trum Poznania, w pobliżu Starego Rynku (spacer 15 min.).

W pobliże można dojechać:

* autobusem nr 63 z Ronda Kaponiera (blisko Dworca) i wysiąść na Alejach Nie­pod­legło­ści przy sądzie. Następ­nie kierować się ul. Działową lub ul. Św. Woj­ciecha „w górę”. Następ­nie przejść przez ulicę Księcia Józefa i zejść schodami za pomnikiem. Po przej­ściu na drugą stronę ulicy Kutrzeby jesteśmy na miej­scu.
* Autobusem 51 z Dworca Głów­nego - tak samo.
* W pobliże Szkoły można dojechać rów­nież wszyst­kimi tram­wajami jadacymi na Plac Wiel­kopol­ski i stam­tąd dojść na miej­sce podob­nie jak od autobusów.

Następna strona »

  • Yeshe Khorlo: