13 – 21 lipca 2009, Warszawa, Trzecia wizyta J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze w Polsce. Program

Szczegółowy program:

Poniedziałek, 13 lipca 2009 godz. 11.00

Roz­poczęcie inicjacji „Kyn­zang Gongdy”

Od wtorku 14 lipca 2009 – porządek dnia

-Godz. 9.00 - Wpólna prak­tyka nyndro.

-Godz. 10.00 – 12.30 - Przy­gotowania Rin­pocze do inicjacji. Uczest­nicy inicjacji mogą jed­nak towarzyszyć wykonując pokłony, recytując man­try itd. - uczest­nic­two nie jest obowiązkowe.

-Godz. 14.00 Inicjacja z udziałem wszyst­kich uczestników.

-Wieczorem w zależ­no­ści od czasu, wykonywana będzie wspólna prak­tyka Mahakali.

Poniedziałek, 20 lipca - wtorek, 21 lipca 2009

godz. 10.00 – 12.00 i 15.00 – 17.00

Wyjasnienia do inicjacji i term Kyn­zang Gongdy, zakoń­czenie z ofiarowaniem Tsogu

Uwagi ogólne:

* Uczest­nic­two w inicjacjach udzielanych przez Rin­poche nie wymaga speł­nienia szczegól­nych warun­ków. Istotna jest jedynie inten­cja, którą powinno byc przyjęcie jej dla dobra wszyst­kich istot.
* Proszę zabrać poduszki do siedzenia oraz posiadane tek­sty prak­tyk: „Modlitwy i detykacje”, nyn­dro, Mahakala.
* Będzie moż­liwość zakupu tesk­tów, prosimy o wcześniej­sze zmówienia
* Osoby, które chciałyby w trak­cie wizyty Rin­pocze przyjąć schronienie w Trzech Klej­notach proszone są o wcześniej­sze zgłoszenie.
* Osoby, które chciałyby indywidual­nie podziękować Rin­pocze lub poprosić o błogosławień­stwo infor­mujemy, że jest to moż­liwe  zarówno po  wykładach, naukach czy inicjacjach.
* W programie zawarte są dwu­dniowe wyjaśnienia, nauki. Wstęp­nie są one planowane po zakoń­czeniu cyklu inicjacji. Jest jed­nak praw­dopodobne, że Rin­pocze udzieli ich w trak­cie cyklu inicjacji.
* Noc­leg w sali wykładowej nie jest moż­liwy. Listę wybranych hoteli w War­szawie znaj­dziecie na naszej stronie inter­netowej.
* W budynku kursu znaj­duje się stołówka. Zamówienia grupowe i indywidualne posił­ków w czasie kursu.
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie
* Aktualne infor­macje na naszej stronie: http://yeshekhorlo.mahajana.net/

Proponowane darowizny:

- Cały kurs łącz­nie (wpłata do 12.06 .2009): 450 zł

- Cały kurs łącz­nie bez przed­płaty:   540 zł

- Jeden dzień        65 zł

- Dzieci do lat 14 w tow. dorosłych mają wstęp wolny

Koszty kursu kal­kulowano na minimal­nym poziomie. Z góry dziekujemy za ewen­tualne darowizny dla J. Św. Gang­tenga Tulku Rin­pocze lub Yeshe Khorlo.

Dodakowo można zamówić następujące tek­sty praktyk:

- Modlitwy i dedykacje    7zł

- Prak­tyka Nyn­dro    30zł

- Komen­tarz do prak­tyki Nyn­dro  15zł

- Prak­tyka Straż­ników Mahakali  25zł

- Prak­tyka „Deszcz błogosławieństw” 20zł

Gdzie:

Młodzieżowy Dom Kul­tury im. Wł. Broniew­skiego, ul. Łazien­kow­ska 7, 00-449 War­szawa, strona www.

Dom Kul­tury znaj­duje się w bar­dzo ład­nej czę­ści War­szawy, w pobliżu znaj­duje się Park Królew­ski Łazienki, park Agrykola, a nad nim na skar­pie Zamek Ujaz­dow­ski, w którym miesci się Cen­trum Sztuki Wspólczesnej.

Dojazd autobusami 107, 108, 138, 151, 155, 159, 162, 171, 182, 187, 188, 520 (przy­stanek Rozbrat)

Zgłoszenia:

Na stronie inter­netowej tu.
lub e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net

lub pocztą na adres: Krzysz­tof Trem­baczow­ski, Darn­ków 20, 57-343 Lewin Kłodzki

Ze względów organizacyj­nych jest ograniczona ilość miejsc,  prosimy o zgłoszenia do 12.06.2009.

Prze­kazy na konto:

Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo w Poznaniu, ul. Fabryczna 37/14a

Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031

z dopiskiem „Darowizny Kurs War­szawa 2009”

W/w Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo posiada osobość prawną jako jed­nostka organizacyjna Misji Bud­dyj­skiej –Trzy Schronienia w Pol­sce, wpisanej w dziale A Rejestru Kościołów i innych związ­ków wyznaniowych pod pozycją 97.

Infor­macja i koor­dynacja:

Program, zgłoszenia - Krzysz­tof Trembaczowski:

tel. stac.: + 48 74 86 888 52
tel.kom.: +48 790 269 746
e-mail:yeshekhorlo@mahajana.net

Course organization - Magda Sapryk:

tel.kom.: +48 501 555 564
e-mail: magdalenasapryk@gmail.com

27.02 – 03.03.2009, Warszawa - Odosobnienie z Khenpo Karmą Łangjelem. Program

Szczegółowy program:

Czwar­tek 26.02.2009

Godz. 19.00 –20.30 wykład publiczny “Znacz­nie medytacji na scieżce bud­dyj­skiej”
Miej­sce: ul Zamoyskiego 4, Warszawa

Piątek 27.02.2009

Godz. 10.00 – 12.30 Lung i wyjaśnienia do prak­tyki Kurukulli Rong­zoma
Godz. 15.00 – 17.30 Kon­tynuacja, wspólna prak­tyka Kurukulli (wymagane posiadanie incjacji)
Godz. 18.00 – 19.30 Lung i wspólna prak­tyka Mahakali

Sobota 28.02.2009, Nie­dziela 01.03.2009

Godz. 08.15 – 9.30 Lung i wspólna prak­tyka Nyn­dro
Godz. 10.00 – 12.30 Wykład nt. medytacji Szine (Szamata) i Lhak­tong (Vipas­sana)
Godz. 15.00 – 17.30 Kon­tynuacja wykładu nt. medytacji Szine i Lhak­tong
Godz. 18.00 – 19.00 Wspólna prak­tyka Mahakalirak­tyka Mahakali

Poniedziałek 02.03.2009

Godz. 08.15 – 9.30 Wspólna prak­tyka Nyn­dro
Godz. 10.00 – 17.00 Jed­no­dniowe grupowe odosob­nienie medytacyjne - szamata (szine)
Program otwarty jest zarówno dla osób począt­kujących jak i dla bar­dziej zaawan­sowanych w medytacji. W trak­cie calego odosob­nienia uczest­nicy pozostają w ośrodku.
Godz. 18.00 – 19.00 Wspólna prak­tyka Mahakali

Wtorek 03.03.2009

Godz. 08.15 – 9.30 Wspólna prak­tyka Nyn­dro
Godz. 10.00 – 14.30 Lung, wyjaśnienia i wspólna prak­tyka “Deszcz Błogosławieństw” –
ofiarowanie Tsogu

Uwagi ogólne:

- Khenpo udzieli Lungu (ust­nego prze­kazu) do prak­tyk: Kurukulli, Mahakali oraz „Desz­czu błogosławieństw“. Otrzymanie lungu umoż­liwi uczest­nic­two w wyjaśnieniach i wspól­nej prak­tyce Mahakali oraz „Desz­czu błogosławieństw“. Osoby nie posiadające inicjacji Kurukulli (Wang) udzielonej przez J. Św. Gang­tenga Tulku Rin­pocze (Poznań 2008) mogą uczest­niczyć w pierw­szym wykładzie o godz. 10.00 w naukach piąt­kowych (27.02.2009). W trak­cie tego wykładu Khenpo udzieli Lungu oraz zasad­niczych wyjaśnień do prak­tyki, tak że osoby bez tej inicjacji będą mogły wykonywać tą prak­tykę. Druga sesja wykładu, popołu­dniowa, prze­znaczona jest wyłącz­nie dla osób posiadających inicjację.
- Prosimy o zabranie posiadanych tek­stów prak­tyk: „Modlitwy i detykacje”, Nyn­dro, Kurukulle, Mahakala.
- Będzie moż­liwość zakupu tek­stów, prosimy o wcześniej­sze zamówienia.
- Prosimy o przyniesienie własnych poduszek do siedzenia.
- Dla osób poszukujących noc­legu podajemy poniżej strony inter­netowe do:

Hostel Tamka.
Hotel Hit.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie

Proponowane darowizny:

- Cały kurs łącz­nie 27.02 – 3.03.2009 (wpłata do 10.02.2009): 150 zł

lub:

- Wykład publiczny: 10 zł
- Piątek 27.02.09, Wyjaśnienia, prak­tyka Kurukulli: 45 zł
- Sobota 28.02.09 - Nie­dziela 01.03.09 Wykłady nt. medytacji: 90 zł
- Poniedzialek 02.03.2009, Odosob­nienie medytacyjne: 45 zł
- Wtorek 02.03.2009 Wyjaśnienia, prak­tyka “Deszcz Błogosławieństw”: 20 zł
- Jedna sesja nauk: 30 zł
- Dzieci do lat 14 w tow. dorosłych mają wstęp wolny
- Moż­liwa zniżka

Dodakowo można zamówić następujące tek­sty praktyk:

(odbiór na kursie)

- Modlitwy i dedykacje 7 zł
- Prak­tyka Nyn­dro 30 zł
- Komen­tarz do prak­tyki Nyn­dro 15 zł
- Prak­tyka Straż­ników Mahakali 25 zł
- Prak­tyka Kurukulli 7 zł
- Prak­tyka „Deszcz blogoslawienstw” 20 zł

Zgłoszenia:

Na tej stronie inter­netowej:  Zgłoszenia na odosob­nienie z Khenpo Karmą Łan­gjelem.
lub e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net

Ze względów organizacyj­nych jest ograniczona ilość miejsc,  prosimy o zgłoszenia do 15.02.2009.

Prze­kazy na konto:
Numer konta zostanie podany niebawem.

Koor­dynacja i infor­macja:

Krzysz­tof Trem­baczow­ski: e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net, tel. 0 888 757 030 (od 16.02.2009)

Kon­takty w Warszawie:

Marta Trojanow­ska: tel. 0 607 413 163
Ania Okołotowicz: tel. 0 698 761 866

Dojazd do Wiet­nam­skiej Świątyni Bud­dyj­skiej

Wietnamska Świątynia Buddyjska Thang Long - pagoda Thien

Z dworca War­szawa Wschodnia:

Ul Kijow­ską do ul. Tar­gowej: przejść na drugą stronę ulicy obok banku, skręcić w prawo w Tar­gową, pokonać dystans ok. 100-200m i skręcić w lewo w ul. Mar­cin­kow­skiego. Dalej: skręcić w lewo w ul. Sprzeczną i iść nią do końca - do ul. Zamoyskiego. Tutaj znaj­duje się Cen­trum Kul­tury Wiet­nam­skiej (po prawej mie­ści się par­king strzeżony); pokonanie tej trasy pieszo od Dworca Wschod­niego zaj­muje ok. 10-15 min.


Wyświetl więk­szą mapę

Dojazd samo­chodem:

Z lewobrzeż­nej czę­ści War­szawy naj­do­god­niej jest przejechać Wisłę mostem Świętokrzyskim, następ­nie ul. Sokolą do ul. Zamoyskiego, skręcić w lewo, pokonać dystans 100-150 m. Cen­trum Kul­tury Wiet­nam­skiej będzie widoczne po lewej stronie stronie, obok znaj­duje par­king strzeżony.


Wyświetl więk­szą mapę

Dojazd z cen­trum Warszawy:

Z okolic Dw. Cen­tral­nego można dojechać tram­wajami w stronę Pragi. Wysiadamy na ul Tar­gowej. Mozna też przejechać pociągiem pod­miej­skim z Dworca Śród­mie­ście, Al. Jerozolim­skie (nieopodal dworca Cen­tral­nego): z peronu 1 odchodzi pociąg w kierunku wschod­nim. Przejeż­dżamy jedną stację (War­szawa Powiśle) i wysiadamy na st. War­szawa Stadion. Dochodzimy do alejki bazarowej, po lewej stronie mijamy dworzec PKS, idziemy na skraj bazaru do ul. Zamoyskiego, prze­chodzimy pod wiaduk­tem i dalej ul. Zamoyskiego - ok. 150-200 m.


Wyświetl więk­szą mapę

  • Yeshe Khorlo: