Lhalung Sungtrul Rinpocze

Lhalung Sungtrul Rinpocze Jego Świątobliwość Lhalung Sung­trul Rin­pocze urodził się w 1965, w dolinie Czumi (region Zhem­gang, Bhutan), gdzie jego ojciec peł­nił funk­cję zarządcy. W 1969 został roz­poznany przez J. Św. Dudzioma Rin­pocze, J. Św. Dilgo Khjentse Rin­pocze i J. Św. XVI Kar­mapę jako jedenasty tulku mowy Pema Lingpy.
W wieku lat czterech Rin­pocze został prze­wieziony do klasz­toru Thar­paling. Zimą uczył się pod kierun­kiem Kathoga Rin­pocze, zaś latem prze­bywał w klasz­torze Tam­szing, gdzie jego opiekunami byli Lopen Tseten i Ten­zin Njima.
Do dziesiątego roku życia podróżował rów­nież po Bhutanie i Nepalu jako uczeń Dilgo Khjentse Rin­pocze wraz z Namkha Ningpo. Od 1983 do 1986 studiował w Rum­teku, w Instytucie wyż­szych studiów bud­dyj­skich Nalanda. Przez kolej­nych 5 lat uczył się w szedrze Ning­mapy w Mysore (Indie). Następ­nie odbył w Gang­tey Gompa ścisłe trzylet­nie odosob­nienie.
Głów­nymi siedzibami Sung­trula Rin­pocze są klasz­tory Tam­szing w Bum­thangu, Dramitse we wschod­nim Bhutanie i Lhalung w Tybecie.

J. Św. Lhalung Sung­trul Tulku Rin­pocze jest wraz z Lhalung Thuk­sejem Tulku Rin­pocze duchowym przy­wódcą zabyt­kowego klasz­toru Tam­szing, w którym pod jego opieką znaj­duje się 250 mnichów, oraz nowa szedra Kön­czog­sum, założona w 2008 r.

Spo­śród trzech głów­nych emanacji Pema Lingpy emanacje Sung­trula Tulku Rin­pocze nazywane są „ojcem - Pema Lingpą”. Dla porów­nania: Thuk­sej Tulku Rin­pocze nazywany jest synem Pema Lingpy, zaś Thuk­sej Dała i Gang­teng Tulku Rin­pocze – wnukami Pema Lingpy.

Działal­ność Lhalunga Sung­trula Rin­pocze wspiera amerykań­ska Grupa Przyjaciół Tam­szing.

  • Yeshe Khorlo: