Lama Chhimi Kinley

Lama Chhimi Kin­ley urodził się w 1965 roku, w wiosce Pub­moshing w dys­tryk­cie Lhuentse we wschod­nim Bhutanie. Pierw­szy bud­dyj­ski trening otrzymał od rodziny. Od naj­młod­szych lat odznaczał się nie­zwykłą wraż­liwo­ścią i zain­teresowaniem w dziedzinie bud­dyj­skich nauk i rytuałów. Zanim zaczął uczęsz­czać do szkoły, naj­pierw nauczył się czytać modlitwy i recytować man­try od ojca, rów­nież wuj, który był lamą, nauczył go kilku prostych rytuałów i praktyk.

Po zakoń­czeniu świec­kiej edukacji na poziomie szkoły wyż­szej (dyplom w dziedzinie han­dlu w Sherubtse Col­lege w Bhutanie), udał się do Nyingma Institute w Kath­mandu w Nepalu, aby studiować z Khen­chen Rig­zin Dorji i uzyskał dyplom z filozofii buddyjskiej.

Na początku lat 90tych spędził trzy lata w Japonii, gdzie nauczał bud­dyzmu wadżrajany w Tybetań­skim Cen­trum Kul­tury w Tokio.

Lama Chhimi roz­począł swoje pierw­sze tradycyjne trzylet­nie odosob­nienie w Gang­teng Kun­zang Czoling Retreat Cen­ter w Bhutanie w 1996 r. i ukoń­czył je w 1999 r.

Od lipca 2000 do grud­nia 2005 r. Lama Chhimi był nauczycielem-rezydentem w ośrodku Yeshe Khorlo w Vic­torii, w British Colum­bii w Kanadzie, założonym przez J. Św. Gang­tenga Tulku Rin­pocze. W tym okresie Lama Chhimi odwiedzał rów­nież Europę, Amerykę Połu­dniową, Taj­wan i Sin­gapur, aby nauczać i prowadzić odosob­nienia zwłasz­cza w linii Pema Lingpy. Lama Chhimi udziela nauk w języku angielskim.

W 2006 r. Lama Chhimi powrócił do Bhutanu, aby odbyć drugie 3-letnie odosob­nienie w odległej i ukrytej dolinie Guru Rin­pocze znanej jako Aja Nye. Był w tym czasie także mistrzem odosob­nienia dla dziewięciu innych joginów. Program odosob­nienia został zrealizowany w listopadzie 2009 roku.

Oprócz nauk i inicjacji otrzymanych od swego rdzen­nego nauczyciela J. Św. Gang­tenga Tulku Rin­pocze, Lama Chhimi otrzymał także wiele waż­nych inicjacji, prze­kazów i nauki z J. Św. Penora Rin­pocze, J.Św. Dilgo Khyentse Rin­pocze, J. E. Khen­chen Rig­zin Dorji Rin­pocze, J. E. Namkhai Nyingpo Rin­pocze itd.


Pokładając silną wiarę w prak­tyce, Lama Chhimi spędza tyle czasu, ile to tylko moż­liwe na odosob­nieniach w pustelni w  Himalajach. Szczerym życzeniem lamy Chhimi jest poświęcenie życia prak­tyce, aby w ten spo­sób podążać za przy­kładem wiel­kich mistrzów.


W samot­no­ści, siedzibie daw­nych mistrzów,
zawsze prze­bywając w gór­skich pustel­niach,
utrzymując przy­tom­ność i wyrażając modlitwy życzeń,
Obym pod­trzymał tradycję linii prak­tyki!

(z modlitwy wiel­kich mistrzów prze­szło­ści)

Lama Chhimi Kinley Lama Chhimi Kinley Lama Chhimi Kinley

  • Yeshe Khorlo: