Modlitwa o długie życie J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze


Om Svasti !

Wypromieniowanie stu tysięcy świateł

życia i pier­wot­nej mądro­ści pokonuje

Pana Śmierci w bitwie ciemności.

Poprzez to, że przy­bierasz niezniszczalne

wadżra-ciało, o wielka radość,

o samo­pow­stający, w jeziorze urodzony

nauczycielu udziel nam cnót

i wszyst­kiego dobrego. Speł­niający życzenia

klej­nocie nauk serca Samantabhadry,

szlachetny następco tronu Padmasabhawy,

obyś był sprzymierzeń­cem i strażnikiem

dla wielu uczniów, modlę się,

żeby Twoje życie nie pod­upadło i jak

zwycięski sztan­dar przez wiele lat trwało.

Dzięki sile Twojej zadziwiającej wiedzy,

Twojej miło­ści i zdolnościom

doprowadziłeś do mistrzostwa oświeconą

działal­ność pokonywania i ochrony.

Modlę się, żeby wspaniałość nauk

wiel­kiej tajem­nicy, stara tradycja Pema Lingpy,

zabłysła znakomicie i się rozwijała.

Dier­żawco nauk, niech Twoje lotosowe stopy

ist­nieją przez setki epok i Twoje

dobrodziej­skie aktyw­no­ści dla nauk dharmy i

istot roz­wijają się w nieskończoność.

Niech każdy wybuch deprawacji

(wynaturzenia) przy­wrócony zostanie

do porządku i zamanifestuje się to,

co jest urzeczywistnieniem

szczę­ścia i dobroci.

  • Yeshe Khorlo: