Tradycyjne 3-letnie odosobnienie w Bhutanie

Jak może wiecie, pierw­sze tradycyjne odosob­nienie (trwające 3 lata, 3 miesiące i 3 dni) roz­poczęło się w listopadzie 2009 roku w  Bhutanie, w rejonie Trongsa. To pierw­sze odosob­nienie przy­gotowane z  myślą o zachod­nich studen­tach J. Św. Gang­tenga Tulku Rin­pocze, w tradycji Pema Lingpy, odbywa się pod kuratelą Rin­pocze, a kierowane jest przez Mistrza Odosob­nienia z szedry klasz­toru Gang­tey. W  odosob­nieniu bierze udział 7 osób (1 z Fran­cji, 2 z Nie­miec, 2 ze Szwaj­carii i  2 z Kanady), wśród których są 4 kobiety i 3 mężczyzn.

Rin­pocze ma nadzieję, że zgod­nie z tradycją, to pierw­sze odosob­nienie będzie kon­tynuowane w kolej­nym cyklu i w jesz­cze następ­nym, bez żad­nych przerw.


NAUCZYCIELE:

Odosob­nienie jest nad­zorowane przez J. Św. Gang­tenga Tulku Rinpocze.

Mistrzem Odosob­nienia jest wybrany przez Rin­pocze Khenpo, który ukoń­czył  cały cykl studiów w szedrze Gang­tey Gompy.


WARUNKI WSTĘPNE (KRYTERIA DOSTĘPU) NASTĘPNEGO 3-LETNIEGO ODOSOBNIENIA:

* odpowiedni wiek

* prak­tykowanie bud­dyzmu przez ostat­nie 10 lat

* psychiczne zrów­noważenie oraz dobra kon­dycja fizyczna

* bycie uczniem Rin­pocze lub posiadanie z nim sil­nego związku

* umiejęt­ność czytania ze zro­zumieniem tek­stów w języku angiel­skim, nie­miec­kim, fran­cuskim lub tybetańskim


PRAKTYKITEKSTY:

* Pod­czas tych 39 miesięcy różne prak­tyki pochodzące z:

- Maha Jogi

- Anu Jogi

- Ati Jogi

będą  realizowane (wprowadzane).

* Wyjaśnienia i komen­tarze dotyczące prak­tyki będą udzielane na początku każ­dej sesji. A na końcu każ­dej sesji (cyklu) odbywać się będzie puja ognia.

* Tek­sty są prze­tłumaczone na angiel­ski, nie­miecki i fran­cuski z tybetań­skich oryginałów.


DOMKI ODOSOBNIENIOWE:

Domki są  prze­stronne (16 m2), każdy wyposażony jest w pod­stawowe sprzęty nie­zbędne do życia i praktyki:

- wodę

- toa­letę

- kilka mebli (łóżko, stół, krzesło...)

- koce

- ołtarz z  dwoma wazami

- miseczki ofiarne (do ofiarowań).

Jedzenie będzie dostar­czane przez asystenta. Butle z gazem także będą dostarczane.


DOSTĘPNOŚĆ (RODZAJ, WARUNKI) ZAKWATEROWANIA:

* mak­symal­nie 15 osób

* odosob­nienie mieszane


KOSZTY:

* Cena całego odosobnienia:

wynosi 17 500 € za cały cykl. Jest to cena pierw­szego, tradycyj­nego odosob­nienia; może ona ulec zmianie w drugim cyklu.

Cena zawiera:

- wynagrodzenie dla Mistrza Odosob­nienia oraz dla asystenta (zakupy spo­żyw­cze oraz usługi)

- zakwaterowanie w domku odosobnień

- jedzenie, które będzie dostar­czane przez asystenta

- tek­sty prak­tyk prze­tłumaczone na angielski

- codzienne ofiary na ołtarz.

* Cena nie zawiera:

- biletów lot­niczych; należy we własnym zakresie zor­ganizować sobie podróż, ale możemy pomóc ci w rezer­wacji biletów oraz uzyskaniu wizy;

- ofiar prze­znaczonych na tsok oraz lam­pek maślanych (olej palmowy);

- weź  pod uwagę zaopatrzenie się w pewną ilość złota lub srebra, na wypadek gdyby wielki nauczyciel został zaproszony, by udzielić pew­nych rzad­kich i cen­nych nauk pod­czas twojego odosob­nienia. Tradycyj­nie uważa się ofiarowanie szlachet­nych kamieni lub krusz­ców jako prezentu za bar­dzo pomyślny znak.


PRZYGOTOWANIAKONTAKTRODZINĄ:

* Przy­gotowania

Oprócz prak­tykowania i krót­kich retritów, jakie zostaną ci zalecone do prze­prowadzenia przed wła­ściwym 3-letnim odosob­nieniem, naj­waż­niej­szą  sprawą jest upo­rząd­kowanie wszyst­kich życiowych spraw zanim roz­pocz­nie się odosob­nienie (rachunki, sprawy miesz­kaniowe itp.).

Przed retritem zostaniesz poproszony o wskazanie osób, z którymi należy się skon­tak­tować, gdyby zaszła taka potrzeba.

* Kon­takt z rodziną

Komunikacja między osobami prze­bywającymi na odosob­nieniu a ich rodzinami jest ograniczona, ale nie zakazana (zabroniona). Poza pew­nymi specyficz­nymi okresami (nazywanymi nyem­pos) ist­nieje moż­liwość kon­taktu listowego oraz otrzymywania prezen­tów (paczek?). Odwiedziny nie są dozwolone.

Yeshe Khorlo prze­znaczone jest do pośred­niczenia w kon­tak­cie osób prze­bywających na odosob­nieniu i ich rodzin.


PRZEKAZYWANIE POCHODNI (PAŁECZKI):

Po 3 latach, 3 miesiącach i 3 dniach osoby opusz­czające odosob­nienie (przy dźwiękach kan­gling i z przy­gotowanymi ofiarami) spo­tkają się z nowymi osobami udającymi się na odosob­nienie. Razem odprawią ceremonię ofiarowania w świątyni, ci pierwsi, by podziękować za płynny roz­wój (gładki postęp) koń­czącego się retritu, a ci drudzy, by roz­począć nad­chodzący retrit w naj­bar­dziej pomyślny sposób.

Jak nie­prze­rwany krąg, osoby na odosob­nieniu oraz ich prak­tyka będą  następować po sobie, co stanowić będzie silny duchowy impuls/wpływ/inspirację.

Listopad 2009                                                                         Luty 2013


WIZYPODRÓŻ:

* Wiza

Na pod­stawie zgłoszenia (rejestracji) na retrit otrzymasz specjalną  wizę. Nie będziesz uważany za turystę (i nie będzie cię  dotyczyć koniecz­ność opłacania turystycz­nej taryfy za każdy dzień pobytu).

* Podróż

Masz pełną dowol­ność wybrania spo­sobu przy­bycia na miej­sce, ale możemy ci pomóc zor­ganizować wizę oraz zarezer­wować lot.


ZDROWIEUBEZPIECZENIE:

* W Bhutanie nie są wymagane żadne obowiąz­kowe szczepienia. Jeśli jed­nak jesteś w trak­cie leczenia, powinieneś zabrać wszyst­kie potrzebne lekar­stwa ze sobą.

W przy­padku choroby pod­czas odosob­nienia, lekarz przy­będzie z wizytą  do twojego miej­sca odosobnienia.

* Ubez­pieczenie

Zalecamy wykupienie indywidual­nej polisy (zawierającej koszty repatriacji) na cały okres trwania odosobnienia.

* Osoba pragnąca wziąć udział w 3-letnim odosob­nieniu powinna być psychicz­nie zrów­noważona oraz w dobrej for­mie fizycznej.


DATYTERMINY ZGŁOSZEŃ:

* Pierw­szy retrit

Listopad 2009

Luty 2013

* Następny retrit

Luty 2013

Maj 2016

* Ostateczny ter­min zgłoszenia upływa na 6 miesięcy przed datą roz­poczęcia kolej­nego odosobnienia.


KONTAKT:

Więcej infor­macji możesz uzyskać:

Corinne Rodriguez (angiel­ski, Yeshe Khorlo Francja)

- e-mail:  corinnerodriguez@hotmail.frstrona inter­netowa

lub

Yeshe Khorlo w Pol­sce, e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net

Ośmioletnie studia buddyjskie pod kierunkiem
J. Św. Gangtenga Rinpocze

Drodzy Przyjaciele, uczniowie Gang­tenga Tulku Rinpocze,

Rin­pocze zatwier­dził 8-letni program studiów, w którym mogą uczest­niczyć wszyscy poważ­nie zain­teresowani sys­tematycz­nym pogłębianiem wiedzy oraz prak­tyki bud­dyj­skiej. Ze strony Yeshe Khorlo w Pol­sce będziemy starali się o pomóc w studiach czy to poprzez tłumaczenie na język pol­ski tek­stów do nauk, książek, czy organizację seminariów.

Zasad­niczo, każdy uczest­nik studiów otrzyma dostęp do specjal­nie przy­gotowanej strony inter­netowej, na której znaj­dzie nie­zbędne materiały do studiów, miesięczne infor­macje o szczegółach do nauk itd.

W ramach studiów prze­widziano rów­nież nauki i prak­tyki całego cyklu dzog­czen oraz tsa lung.

Bliż­sze infor­macje o studiach jak i for­mularz zgłoszeniowy prze­ślemy zain­teresowanym indywidualnie.

Kon­takt: szedra@yeshekhorlo.pl

Zachęcamy do udziału
Yeshe Khorlo

  • Yeshe Khorlo: