Darowizny i składki

Osoby, które chcą wspomóc finan­sowo Związek Bud­dyj­ski Yeshe Khorlo i jego działal­ność mogą wpłacać darowizny na poniż­sze konto bankowe.

Konta ban­kowe

Bank: Raif­feisen Bank Pol­ska S.A
Wła­ściciel konta: Związek Bud­dyj­ski „Yeshe Khorlo” w Rzeczypospolitej Pol­skiej
Adres wła­ściciela: 04-633 War­szawa ul. Rzeź­biar­ska 43

Numer rachunku złotów­kowego (PLN): 49 17500012 0000000026035961

Numer rachunku walutowego (EURO): 56 17500012 000000002603 7387

IBAN: PL 56 1750 0012 0000 0000 2603 7387
SWIFT: RCBWPLPW
Adres banku: ul. Piękna 20, 00-549 War­szawa, Pol­ska
Numer oddziału banku: 17500012 (może być potrzebne przy prze­lewach zagranicz­nych)

W przy­padku darowizn prosimy zatytułować prze­lew: „Darowizna”.

Wpłaty składek człon­kow­skich prosimy zatytułować: „Składka człon­kow­ska” oraz podać okres, którego składki dotyczą.

W przy­padku płat­no­ści w imieniu innej osoby prosimy dodat­kowo o umiesz­czenie w tytule prze­lewu imienia i nazwiska osoby na rzecz której zlecany jest prze­lew.

Związek Bud­dyj­ski Yeshe Khorlo w Rzeczypospolitej Pol­skiej wpisany jest w dziale A Rejestru Kościołów i innych związ­ków wyznaniowych pod pozycją 180.

  • Yeshe Khorlo: