Odwołanie Drubczenu w Polsce, oczekujemy na potwierdzenie inicjacji Guhjagarbhy

Drodzy Przyjaciele,

Nie­którzy z Was pew­nie już wiedzą, że w ostat­nich dniach J. Ś. Gang­teng Tulku Rin­pocze odwołał swój przyjazd do Pol­ski ze względu na sprawy, które angażują go w Bhutanie. Z tego powodu jesteśmy zmuszeni zrezygnować z organizacji pol­skiego Drub­czenu. Poin­for­mowano nas, że w nie­długim czasie będą znane nowe ter­miny wizyty w Rosji.

Wszyst­kim, którzy prze­kazali darowizny, pieniądze zostaną ode­słane - prosimy o podanie danych do zwrot­nego prze­lewu (nazwisk, numerów kont itp.)

Jest nam ogrom­nie przy­kro, prze­praszamy za zamieszanie i związane z tym trud­no­ści. Nikt nie spo­dziewał się takiego obrotu sprawy.

Aktual­nie staramy się ustalić, czy Rin­pocze będzie mógł przyjechać do Pol­ski na kilka dni (po drodze do Rosji) i udzielić inicjacji Guh­jagar­bhy. Nie jest to jed­nak pewne, a ostateczna decyzja i daty będą praw­dopodob­nie znane pod koniec sierpnia.

Poin­for­mujemy Was, gdy tylko dowiemy się, czy inicjacja będzie mogła odbyć się w Pol­sce i gdy poznamy jej daty.


Z życzeniami wszyst­kiego dobrego,
Yeshe Khorlo w Pol­sce.

Noworoczne Życzenia na 2013 r. od Gangtenga Tulku Rinpocze


Życzenia Noworoczne od Gangtenga Rinpocze

Droga Sango Yeshe Khorlo w Polsce,

Powyżej znaj­dziecie grafikę zawierającą wspaniałe, noworoczne życzenia od naszego Nauczyciela Gang­tenga Tulku Rin­pocze. Tą piękną kom­pozycję przy­gotował dla nas Rafał Sanecki. Obrazek można wydrukować i trzymać w zasięgu wzroku. Niech dodaje nam sił i ener­gii przez cały 2013 r.

Rów­nież składamy Wam naj­lep­sze, noworoczne życzenia, zdrowego i szczęśliwego Nowego
Roku bez prze­szkód oraz dal­szej owoc­nej prak­tyki dla każ­dego z Was z osobna.


Wszyst­kiego naj­lep­szego
Yeshe Khorlo Pol­ska

Następna strona »

  • Yeshe Khorlo: