Siódma wizyta J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze w Polsce 30.08-13.09.2016 r.

Witaj­cie,

Przede wszyst­kim, chcemy Was poin­for­mować, że Gang­teng Tulku Rin­pocze odwiedzi Pol­skę w dniach 30.08 – 13.09 2016 r. W tym czasie udzieli prze­kazu i instruk­cji togal. Przy­pominamy, że uczest­nic­two w kur­sie jest związane z odbyciem wcześniej­szych nauk (ruszen i trek­czie).

Kurs odbędzie się w Zieleńcu (Hotel Zieleniec). Aby otrzymać for­mularz zgłoszeniowy, pisz­cie na adres: aaanielka@gmail.com. Prosimy o wysyłanie for­mularzy do 30.04.2016 r.

UWAGA ZMIANA TERMINU Kurs trek­czie z Khenpo Karma Łon­gjalem:
W dniach 02-09.06.2016 r. w okolicach Szczecina odbędzie się 7-dniowe odosob­nienie trek­czie, które poprowadzi Khenpo Karma Łon­gjal. Szczegółowe infor­macje tutaj (kliknij)

Ogólne infor­macje o prak­tyce togal:

Long­czen Rab­dziam (patron szedry zainicjowanej przez Gang­tenga Tulku) opisuje nauki togal w ten spo­sób: …cztery wizje togalu są natural­nie pojawiającymi się wizjami kręgów i promieni światła, oraz wizjami bóstw i krain buddy. Te wizje są niejako w gotowo­ści do pojawienia się wewnątrz kanału cen­tral­nego, który łączy serce z oczami. Jest to stop­niowy proces. Wizje togalu występują w rosnącym porządu – od punk­tów światła aż do peł­nego przejawienia krain sam­bhogakaji – podob­nie jak rosnący Księżyc, który manifestuje się od pierw­szego do pięt­nastego dnia miesiąca. Tak ukazują się nam i osiągają punkt kul­minacyjny prze­strzeń oraz świadomość.

Nauki Pema Lingpy w Europie:

W 2016 r. nauki Pema Lingpy będą prze­kazane w Europie w spo­sób jak dotąd naj­peł­niej­szy. Poza naukami od Gang­tenga Tulku Rin­pocze (który prze­kazuje dharmę z linii Peling na Zachodzie już od trzydziestu lat) uczniowie mają moż­liwość otrzymania nauk, inicjacji, oraz schronienia i ślubowań bodhisat­twy od Khenpo Karmy Łon­gjala, Sung­trula Rin­pocze, oraz baza Guru Rin­pocze.

Europej­ski program Gang­tenga Tulku na 2016 r.:

Blye, Fran­cja

 • 5. sierp­nia inicjacja Łangjelmy
 • 6. – 8. sierp­nia Namgjel Tongczie
 • 9. – 21. sierp­nia prze­kaz i nauki trekczie

Monachium, Niemcy

 • 25. sierp­nia w Monachium inicjacja Wadżrasattwy
 • 26. – 27. sierp­nia nauki dzogczen

Zieleniec, Pol­ska

 • 31. sierp­nia – 13. września nauki togal w Polsce

Ponadto:

 • 12. – 13. marca w Stras­burgu – Khenpo Karma Łon­gjal udzieli drugiej czę­ści nauk Bardo Thodol.
 • 1. – 15. lipca w Blye – Khenpo Karma Łon­gjal poprowadzi odosob­nienie Khordo Ruszen wymagane do udziału w trekczie.
 • 03. – 06. czerwca w Pol­sce, w okolicach Szczecina – Khenpo Karma Łon­gjal poprowadzi 7-dniowe odosob­nienie trek­czie (więcej infor­macji na dole strony)

Sung­trul Rin­pocze w Blye:

 • 02.04 prze­kaz Kun­zang Gongdy
 • 03.04 Leudynma
 • 05.04 Wadżrapani
 • 06.04 Wadżrawarahi
 • 07.04 schronienie, ślubowania bodhisat­twy, prak­tyka Khan­dro Gedziang Czod

Baza Guru Rin­pocze (uczeń Gang­tenga Tulku) z Bhutanu:

 • 03. – 12.06 nauki i prak­tyka tsalung


Zapraszamy,
Yeshe Khorlo Pol­ska