Przekaz skarbów Pema Lingpy - Pedling Chokhor - Francja 2017

Od 5. do 25. sierp­nia 2017 r. w cen­trum bud­dyj­skim Pema Yang Dzong, w Jurze Fran­cuskiej po raz pierw­szy w historii świata zachod­niego odbędzie się prze­kaz inicjacyjny skar­bów term wiel­kiego ter­tona Pema Lingpy.

Prze­kazów udzieli J. Em. Gang­teng Tulku Rin­pocze – współ­czesny dzier­życiel tych cen­nych nauk. Ser­decz­nie zapraszamy do udziału w tak znaczącym, historycz­nym wydarzeniu propagowania nauk buddadharmy.

Orgjen Pema Lingpa, bez­pośred­nia inkar­nacja Wszech­wiedzącego Long­czenpy, jest jed­nym z pięciu królów – ter­tonów, czyli odkryw­ców nauk ukrytych w regionie Himalajów przez Guru Pad­masam­bhawę w VIIIIX w. Nauki odnalezione przez Pema Lingpę zawierają inicjacje i prak­tyki tantr wewnętrz­nych (Maha, Anu, Ati), instruk­cje i rytuały.

Nauki te aż po dziś dzień otaczane są wiel­kim szacun­kiem przez duchowych mistrzów Tybetu i Bhutanu. Wśród uczniów Pema Lingpy są tak znaczący mistrzowie jak Kar­mapa Czodrak Gjatso, Drukpa Kun­lej i wielu innych. Nauki te prak­tykowali Dalai Lama V i jego kolejne emanacje. W XX w. główną rolę w ich prze­chowaniu i propagowaniu ode­grał J. Św. Dudziom Rin­pocze.

Togal uczestnicy

Kom­pen­dium nauk Pema Lingpy prze­kazywane jest nie­kiedy w Tybecie i Bhutanie, nigdy jed­nak zbiór skar­bów tego wiel­kiego ter­tona nie został w pełni prze­kazany na Zachodzie.

Nie­które z inicjacji były udzielane w Europie przez J. Św. Gang­tenga Tulku Rin­pocze, J. Św. Sung­trula Rin­pocze i innych wiel­kich mistrzów naszych czasów, ale jak dotąd prze­kaz peł­nego cyklu nauk nie został prze­prowadzony, więc uważa się, że nie dotarły one w cało­ści na Zachód.

Samo w sobie takie wydarzenie jest wiel­kim błogosławień­stwem dla kraju i regionu, w którym się odbywa. Szczególne znaczenie ma także dla prak­tykujących tradycję Pema Lingpy, jest to bowiem prze­kaz wszyst­kich sadhan, nauk i rytuałów jakie zawierają się w zbiorze skar­bów. Uczniowie, którzy uzyskają wszel­kie nie­zbędne inicjacje i instruk­cje pozbędą się wąt­pliwo­ści i prze­szkód w prak­tyce, poczynając od prak­tyk wstęp­nych nyn­dro, poprzez sadhany trzech korzeni, tsa lungi i temu podobne, aż do prak­tyk Wiel­kiej Kom­plet­no­ści. Ponadto, otrzymanie tego kom­pen­dium wypeł­nia prak­tykującego błogosławień­stwem, a zatem – w którąkol­wiek z prak­tyk by się nie zaan­gażował – towarzyszy mu silny związek z Pema Lingpą, oraz nie­wąt­pliwe połączenie z Guru Padmasambhawą.

Prze­kaz (łang) wszyst­kich inicjacji z term Pema Lingpy odbędzie się w 2017 r. W 2018 r. nastąpi prze­kaz ustny (lung) do wszyst­kich tek­stów kompendium.

Szczęśliwe istoty o dobrej kar­mie i zasłudze nie mogą zanie­dbać cen­nej okazji uczest­niczenia w tak rzadko spo­tykanym wydarzeniu!

Yeshe Khorlo Polska

  • Yeshe Khorlo: