Inicjacja bóstwa bogactwa, Czerwonego Namtyse 13.09.2016 r. Hotel Zieleniec

UWAGA. Zmiana w programie wizyty Gang­tenga Tulku Rin­pocze. Inicjacja Czer­wonego Waiśrawany odbędzie się 12. września. Rano samoinicjacja, można być na sali i prak­tykować indywidual­nie. Po połu­dniu (początek około godz. 14 - 15) inicjacja wła­ściwa. Zapraszamy.


Gangteng Tulku Rinpocze

Ostat­niego dnia kursu togal Gang­teng Tulku Rin­pocze udzieli inicjacji bóstwa bogac­twa, Czer­wonego Namtyse. Zapraszamy! Tekst prak­tyki na miej­scu.

Waiśrawana (Czer­wony Namtyse) - Straż­nik Pół­nocy, przed­stawiany w złotej zbroi. Siedzi na śnież­nym lwie. W dłoni trzyma man­gustę wypluwającą klej­noty. Jest głów­nym spo­śród Straż­ników Czterech Kierun­ków, oraz królem rasy Jakszasów.


Waiśrawana

W Tybecie przy­pisywano mu rolę lokapali/dharmapali z orszaku Rat­nasam­bhawy. Jego wizerunki umiesz­czane są przy wej­ściu głów­nym do świątyń. Bud­dy­ści tybetań­scy uważają Vaiśravanę za tego, który zapew­nia prak­tykującym dobre warunki i wol­ność prak­tykowania, odsuwa troski materialne, aby prak­tykujący mogli skupić się na swojej duchowej ścieżce.


Zapraszamy,
Yeshe Khorlo Pol­ska

  • Yeshe Khorlo: