Kurs trekczie z Khenpo Karma Wangyalem od 02.06 do 09.06.2016 r.

Dobra okazja dla tych, którzy wcześniej nie mieli okazji otrzymać nauk trek­czie, oraz dla chcących pogłębić prak­tykę przed wrześniowym kur­sem thogal z Gang­ten­giem Rin­pocze w Polsce.

Warunki uczest­nic­twa:

  • otrzymanie wcześniej inicjacji Kun­zang Gyndu,
  • ukoń­czenie min. 10% nyn­dro Kun­zang Gyndu,
  • ukoń­czenie kursu khordo ruszen.

Miej­sce kursu:

Lubieszyn k/Szczecina: miej­scowość na przej­ściu granicz­nym z RFN
położone po nie­miec­kiej stronie, tuż przy granicy; odosob­nione, ciche i spo­kojne. Należy do naszej przyjaciółki w dhar­mie Dominique van Eick. Jest to posiadłość wiej­ska w zaciszu z przy­legającą ziemią, ale w pobliżu są też sklepy, więc można robić zakupy.

Adres:

Marien­hof 12A
1732 Ramin OT Lin­ken, Niemcy

Dojazd:

  • linia 108 autobusu miej­skiego w Szczecinie do samej granicy,
  • PKS,
  • własny trans­port.

Zakwaterowanie:

warunki nieco spar­tań­skie. Osoby które chcą nocować w Szczecinie i mają taką moż­liwość oczywi­ście mogą tak zrobić. Jest rów­nież moż­liwość miesz­kania we własnym namiocie.

Co wziąć:

śpiwór, karimatę, poduszkę itd. + tek­sty zwykle używane na kur­sach Yeshe Khorlo.

Posiłki:

gotujemy sami. Każdy będzie miał dyżur w kuchni. Zor­ganizujemy to tak, żeby nikt nie tracił kursu i nauk. Dlatego zwracamy się do wszyst­kich o zro­zumienie i o pomoc. Inne wyj­ście, czyli kuch­nia obsługiwana z zewnątrz bar­dzo pod­niosłoby koszty całego kursu.

Koszty:

Postaramy się, żeby kurs był po kosz­tach własnych, żeby nie obciążać Waszego budżetu. Jed­nak musimy opłacić jedzenie, media oraz dać wła­ściwą ofiarę dla Rin­pocze i tłumacza. Poin­for­mujemy Was wkrótce o sugerowanej darowiźnie.

Zgłoszenia:

należy kierować do Piotrka na adres email: trekcho2016@gmail.com

Uwaga:

O wszel­kich zmianach organizacyj­nych będziemy od razu infor­mowali. Jed­nak daty pozostaną na pewno takie jak podajemy teraz, ponie­waż Khenpo-la nie ma żad­nych innych wol­nych ter­minów.


Organizatorzy: Dominique i Kan­zen

  • Yeshe Khorlo: