Program drugiej wizyty Jego Świątobliwości Lhalunga Sungtrula Rinpocze - jedenastej inkarnacji mowy tertona – króla Pema Lingpy. Warszawa 11.12 – 13.12.2015 r.

Od 11.12 do 13.12.2015 r. po raz drugi będziemy gościć w Pol­sce Jego Świątobliwość Lhalunga Sung­trula Rin­pocze (link do biografii), który jest jedenastą inkar­nacją mowy ter­tona – króla: Pema Lingpy z Buthanu. Jako główną inkar­nację nazywa się Go „Ojcem - Pema Lingpą”. Wspól­nie z Gang­ten­giem Rin­pocze i Thuk­sej Tulku Rin­pocze jest dzier­życielem Linii prze­kazu Pema Lingpy.

W tym roku, w naszej czę­ści świata Rin­pocze odwiedzi tylko Rosję i Pol­skę, dlatego jest to nie­po­wtarzalna okazja do spędzenia kilku dni w obec­no­ści Mistrza.

Pod­czas wizyty Rin­pocze udzieli wyjaśnień i prze­kazu do prak­tyki Dordże Koth­rab (Zbroja Wadżry) oraz dwóch inicjacji Wadżrawarahi (Dordże Pamo) i Waiśrawany (Czer­wony Namtyse). Rin­pocze przyjedzie w towarzystwie part­nerki oraz asystenta.

Adekwatne tłumaczenie zagwaran­tuje Andrzej Rybsz­leger, który od lat doskonali znajomość języka Tybetań­skiego spędzając wiele miesięcy w Bhutanie, tłumacząc tek­sty prak­tyk i komen­tarzy, wykłady szedry oraz wyjaśnienia pod­czas bud­dyj­skich odosob­nień i wizyt lamów.

Szczegółowy program wizyty w War­szawie: 11.12 – 13.12.2015 r.

Piątek 11.12.15.

 • Godz. 16:00 - wyjaśnienia oraz prze­kaz do prak­tyki Dordże Koth­rab

Sobota 12.12.15.

 • Godz. 09:30 - samoinicjacja Rin­pocze (w tym czasie prak­tykujemy indywidual­nie lub wspól­nie według wskazówek od Rin­pocze), Tsog
 • Godz. 15:30 - inicjacja Wadżrawarahi

Nie­dziela 13.12.15.

 • Godz. 09:30 - samoinicjacja Rin­pocze (w tym czasie prak­tykujemy indywidual­nie lub wspól­nie według wskazówek od Rin­pocze), Tsog
 • Godz. 15:30 - inicjacja Waiśrawany

Gdzie:

Karma Dechen Choling - ośrodek Instytutu Marpy

ul. Jana Nowaka Jeziorań­skiego 49/U12, 03-982 Warszawa

Zgłoszenia:

Prosimy o zgłoszenia do 25.11.2015 r. na adres e-mail kurs@yeshekhorlo.pl. Przy zgłoszeniu należy podać: dane osobowe, telefon, e-mail, planowany udział, spo­sób prze­kazania darowizn oraz zamówienia tek­stów do praktyk.

Proponowane darowizny:

 • Cały kurs: 240 zł
 • Jeden dzień inicjacji lub nauk: 80 zł

Przy­kładowe darowizny nie pokrywają kosz­tów kursu. Bar­dzo prosimy i z góry dziekujemy za wszyst­kie dodat­kowe darowizny, które pozwolą nam opłacić kur­sowe wydatki i w przy­szło­ści organizować kolejne spo­tkania z Mistrzami Dharmy z linii Pema Lingpy.

Darowizny można prze­kazać bez­pośred­nio na kur­sie lub dokonać prze­lewu na konto ban­kowe do dnia 05.12.2015 r..

Wpłaty prosimy kierować na konto Yeshe Khorlo w Pol­sce (klik­nij) z dopiskiem „Darowizna na kurs z Sung­trulem Rinpocze”.

Inicjacje i nauki

Wadżrawarahi (Dordże Pamo, Diamen­towa Maciora)

Gniewna forma Wadżrajogini, jako jidam prak­tyk naj­wyż­szej jogi sym­bolizuje zwycięstwo nad ignoran­cją. Jest jed­nym z dziewięciu bóstw, które znaj­dują się w cyklu Lama Norbu Gyatso termy Pema Lingpy. Na poziomie sam­bogakaji jest manifestacją Matki Dar­makaji (lub ina­czej Saman­tabadri - reprezen­tacji ostatecz­nej pustki natury umysłu). W linii Peling inicjacja Wadżrawarahi jest wymagana do uczest­nic­twa w naukach szedry od czwar­tego roku. Sadhanę prak­tykuje się na tradycyj­nych, trzylet­nich odosobnieniach.


Waiśrawana

Waiśrawana (Czer­wony Namtyse)

Bóstwo bogac­twa, Straż­nik Pół­nocy - przed­stawiany w złotej zbroi na śnież­nym lwie. Jest głów­nym spo­śród Straż­ników Czterech Kierun­ków, jest rów­nież królem rasy Jakszasów.


Waiśrawana

Dordże Koth­rab (Zbroja Wadżry)

Prak­tyka prze­kazana ludziom przez Guru Pad­masam­bhawę, który prze­widział nadej­ście czasów epidemii, wojen i cięż­kich chorób. Ta potężna prak­tyka chroni przed katastrofami, usuwa choroby (szczegól­nie nowotwory i choroby skóry), prze­szkody i nie­po­koje umysłu. Do efek­tyw­nego stosowania potrzebne są: prze­kaz od dzier­życiela linii, zaufanie i wiara w działanie man­try oraz recytacja z inten­cją przyniesienia spo­koju i har­monii wszyst­kim czującym istotom. Prak­tyka była wyjąt­kowo bliska Guru Pad­masam­bhawie. Należy trak­tować ją z dużym szacun­kiem i ostroż­no­ścią, ponie­waż jest szczegól­nie mocno chroniona przez strażników.


Dordże Kothrab

Pozostałe uwagi:

 • Aktualne infor­macje i ewen­tualne zmiany w programie będą pojawiały się na naszej stronie www: yeshekhorlo.pl
 • Osoby, które chciałyby indywidual­nie podziękować Rin­pocze lub poprosić o błogosławień­stwo infor­mujemy, że jest to moż­liwe po naukach i inicjacjach.
 • Uczest­nic­two w inicjacjach nie wymaga speł­nienia szczegól­nych warun­ków. Naj­waż­niej­sza jest inten­cja przyjęcia inicjacji dla dobra wszyst­kich istot.
 • Prosimy o zabranie posiadanych tek­stów prak­tyk: Modlitwy i dedykacje Yeshe Khorlo, Nyn­dro, Mahakala, Deszcz Błogosławieństw.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Ser­decz­nie zapraszamy!
Yeshe Khorlo w Polsce

 • Yeshe Khorlo: