Kurs Khordo Ruszen z Khenpo Karma Łangjelem - Darnków 09-23.06.2015 r. - plan zajęć

English

Zgod­nie z planem kurs Ruszenprak­tyka Trek­czoKhenpo Karma Łan­gjelem odbędą się w dniach 9.06-23.06.2015 r. w Darn­kowie. Dziękujemy za dotych­czasowe zgłoszenia.

Poniżej wstępny plan kursu:

  1. Początek kursu 9.06 o godz. 10:00 - nauki wspólne dla obu kursów.
  2. Koniec kursu 23.06 przed obiadem - część wspólna dla obu kursów.
  3. Inicjacja Kyn­zang Gongdy 10.06, początek o godz. 10:00. Prze­kazy ustne do Nyn­dro Kyn­zang Gongdy, prak­tyk Mahakali i Desz­czu Błogosławieństw, Nyn­dro Long­czen Ning­tik.
  4. Pod­czas cało­dniowych, indywidual­nych prak­tyk Ruszenu (praw­dopodob­nie 12. i 13. czerwca) Khenpo la będzie prowadził zajęcia Trek­czo dwa razy dzien­nie.
  5. W pozostałe dni wykład Ruszen do połu­dnia, wykład i prak­tyka Trek­czo po połu­dniu.

UWAGA: Powyż­szy plan jest orien­tacyjny i może ulec zmianie!

Moż­liwość indywidual­nych kon­sul­tacji z nauczycielem do ustalenia na miejscu.

Tłumaczenie na języki pol­ski i angiel­ski (z tybetań­skiego tłumaczy Bruno le Guevel).

Kon­takt i pomoc w sprawie dojazdu: Adam, tel. 511 850 685

Prosimy o zgłoszenie się do Adama osób, które mają wolne miej­sca w samo­chodzie i mogą pod­wieźć innych uczest­ników na miej­sce kursu.

W razie pytań (lub spóź­nionych zgłoszeń) prosimy o kon­takt pod adresem: kurs@yeshekhorlo.pl


Do zobaczenia wkrótce,
Yeshe Khorlo Pol­ska

  • Yeshe Khorlo: