Kurs Khordo Ruszen z Khenpo Karma Łangjelem - Darnków 09-23.06.2015 r.

Khenpo Karma Wangyal - Warszawa

Przyjaciele w Dharmie!

Zapraszamy ser­decz­nie na:

 1. Kurs Khordo Rushen z Khenpo Karma Wan­gyalem, który odbędzie się w dniach 9 – 23 czerwca 2015 r.
  Warunki uczest­nic­twa:
  • udział w całym kur­sie (2 tygodnie),
  • ukoń­czenie 10% Nyn­dro Kyn­zang Gongdy „Zjed­noczenie Oświeconych Inten­cji Saman­tabhadry” (10.000 powtórzeń pokłonów, modlitwy bodhiczitty, Dordże Sempa, man­dali, oraz guru jogi).
 2. W tym samym czasie, rów­nolegle odbędzie się prak­tyka Trek­cho (instruk­cje i prak­tyka).
  Warunki uczest­nic­twa:
  • ukoń­czone kursy Khordo Ruszen i Trek­cho (Kyn­zang Gongdy),
  • można dołączyć na dowolną liczbę dni.

Można wziąć udział tylko w Rushen lub tylko w Trekcho.

Jeśli wszystko dobrze pój­dzie, spo­tkamy się w bar­dzo sprzyjającym miej­scu, w otoczeniu Gór Stołowych (Darn­ków), co daje moż­liwość speł­nienia prak­tyki w należyty spo­sób. Gang­teng Rin­pocze prze­kazuje nam w tradycyj­nym stylu unikalny w skali Europy cykl nauk dzog­czen. Dlatego kon­tynuacja tych prak­tyk jest dla nas bar­dzo ważna.

Prosimy, potwierdź­cie Wasze uczest­nic­two pod yeshekhorlo@mahajana.net, do końca stycz­nia 2015 r.

Tekst Nyn­dro do kupienia u Krzysz­tofa Trem­baczow­skiego (e-mail: kctrembaczowski@gmail.com), który rów­nież na życzenie może udostęp­nić nagranie tek­stu nyn­dro. Zamówienia do zrealizowania do końca marca.
Według wskazówek Khenpo, jeśli ktoś nie dostał wcześniej lungu do nyn­dro, może go otrzymać, wysłuchując nagrań i potem osobi­ście poprosić Khenpo o prze­kaz. Rów­nież jeżeli będą osoby, które nie otrzymały wcześniej inicjacji Kyn­zang Gongdy, to Khenpo la udzieli jej w pierw­szym dniu kursu. Takie roz­wiązanie pozwala roz­począć prak­tykę i dołączyć do grupy na Khordo Rushen.

Krótko o Khordo Rushen i Trekcho:

 • Khordo Rushen jest uważane za wstępną część prak­tyk dzog­czen. Tradycyj­nie rozumiane jest jako „oddzielenie sam­sary od nir­wany” i pozwala prak­tykującemu na bez­pośred­nie doświad­czenie tej róż­nicy. Ma to związek z prze­kształ­ceniem umysłu, czyli „postrzegającego świat” i temu też służą ćwiczenia.
 • Trek­cho tłumaczy się jako „prze­dzieranie się”, „prze­cinanie”, „prze­łamanie”. Prze­dzierając się przez własny opór, kon­cep­cje, sztywne podej­ście, prak­tykujący ma za zadanie dotrzeć do poglądu o pier­wot­nej czysto­ści (kadak trödral). Tech­niki tej medytacji służą uzyskaniu bez­pośred­niego wglądu w rigpę, naturę umysłu.

W razie pytań pisz­cie: yeshekhorlo@mahajana.net


Pozdrawiamy i do zobaczenia na kur­sie
Sarva Man­galam
Yeshe Khorlo Pol­ska 

 • Yeshe Khorlo: