Szósta wizyta J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze w Polsce 4 - 7 grudnia 2014 r. w Warszawie.

Uwaga: w odpowiedzi na Wasze prośby i pytania prze­dłużamy ter­min zgłoszeń na inicjację do 15.11.2014 r.


EnglishDeutsch
Gangteng Tulku Rinpocze

Z rado­ścią infor­mujemy, że J.E. Gang­teng Tulku Rin­pocze wraz z Tshewang Ten­zin (Trulku Jam­drak) i Tshering Sam­drup z Bhutanu będą gościli w Pol­sce w dniach 4. – 7.12.2014 r.

Głów­nym punk­tem wizyty Rin­pocze będzie trwająca 4 dni inicjacja Guh­jagar­bhy – królowa wszyst­kich tantr.

Czym jest inicjacja Guhjagarbhy?

Guh­jagar­bha tan­tra (Tan­tra tajem­nej esen­cji) związana jest z linią długiego prze­kazu tradycji Nyingma i uważana za naj­waż­niej­szą tan­trę mahajogi. Zawiera w sobie kwin­tesen­cję znaczenia osiem­nastu wiel­kich tantr mahajogi, a także prak­tyk wiel­kiego speł­nienia ośmiu Heruków. Stanowi źródło sadhan Wadżrasat­twy i nauk Szitro.

Źródłem tantr mahajogi jest Budda Saman­tabhadra, który udzielił prze­kazu tych nauk nieod­dzielonym od niego bud­dom pięciu rodzinbud­dom sam­bhogakai. Następ­nie nauki trafiły do Mań­dziuśrego, Awalokiteśwary i Wadżrapaniego, którzy nauczali ich w sferze bogów, nagów, jak­szów oraz w świecie ludzi na górze Malaja na Śri Lance. Po ich spisaniu i ukryciu w prze­strzeni spadły na dach pałacu króla Dza z Zahoru w Indiach wraz z dużym posągiem Wadżrapaniego. Król prak­tykował przed tym posągiem i po sied­miu miesiącach ujrzał twarz Wadżrasat­twy, który udzielił mu prze­kazu mocy pier­wot­nej mądro­ści, dzięki czemu był w stanie w pełni zasymilować w swym umyśle znaczenie wszyst­kich tych tek­stów. Guh­jagar­bha tan­tra po przej­ściu przez linię wielu nauczycieli trafiła następ­nie do Bud­dhagui, Wimalamitry i Pad­masam­bhawy, którzy prze­kazali ją swym tybetań­skim uczniom.

W Indiach, a póź­niej także w Tybecie powstało wiele komen­tarzy do tej tan­try. Wszech­wiedzący Long­czienpa napisał: Guh­jagar­bha tan­tra jest naj­wyż­szym szczytem wszyst­kich pojaz­dów, źródłem wszyst­kich tek­stów nauk, naj­więk­szym, naj­szyb­szym i naj­bar­dziej sekret­nym spo­sobem urzeczywist­nienia spo­śród pojaz­dów wyjaśnionych przez wszyst­kich Bud­dów trzech czasów. Zgod­nie z komen­tarzem Miphama Rin­pocze tan­tra ta wyjaśnia jedena­ście waż­nych tematów składających się na obszerną klasyfikację tantry:

1. pogląd rzeczywisto­ści, 2. nie­zachwiane wchłonięcie medytacyjne, 3. zdeter­minowane działanie, 4. ułożoną man­dalę, 5. inicjacje, 6. nienaruszone samaja, 7. gor­liwą prak­tykę, 8. bez­pośred­nie ofiarowania, 9. manifestacje aktyw­no­ści, 10. związanie mudrą, 11. recytacje mantry.

Inicjacja Guh­jagar­bhy udzielana jest rzadko. Wymagana jest rów­nież dla studen­tów trzeciego roku szedry on-line Long­cziena Rab­dziama, prowadzonej przez J. Św. Gang­tenga Rin­pocze.

Porządek dnia:

  • Godzina 10:00 - samoinicjacja Rin­pocze – my możemy towarzyszyć, robić własną prak­tykę, pokłony
  • Godzina 14:00 - inicjacja

Warunki uczest­nic­twa:

W inicjacjach udzielanych przez Gang­tenga Rin­pocze, udział może wziąć każda zain­teresowana osoba. Warun­kiem jest uczest­nic­two w cało­ści inicjacji Guh­jagar­bhy (4 dni).

Gdzie:

Restauracja „Antrakt”, ul. Słowac­kiego 19a; 01-592 War­szawa
Strona inter­netowa antrakt.waw.pl

Restauracja „Antrakt” to wyjąt­kowe miej­sce – blisko cen­trum stolicy, nieopodal stacji metra „Plac Wil­sona” a jed­nocześnie skryte w zaciszu żolibor­skiego parku, w murach teatru „Komedia”.

Zgłoszenia:

Ze względów organizacyj­nych i ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłoszenia do 15.11.2014 r. przez for­mularz kon­tak­towy (klik­nij) lub pisząc na adres e-mailowy: yeshekhorlo@mahajana.net

Telefon: 695 945 294

Do zobaczenia wkrótce - Yeshe Khorlo w Polsce

Szczegółową infor­mację możesz zamówić wysyłając wiadomość przez for­mularz kon­tak­towy (klik­nij) lub pisząc na adres e-mail yeshekhorlo@mahajana.net

Książka:

Okładka: Świetlista esencja

Obszerny opis tan­try znaj­duje się w wydanej przez Fun­dację Mani w Poznaniu książce „Świetlista esen­cja”. Już wkrótce ukaże się drugie, poprawione wydanie tej książki. Tekst jest komen­tarzem wiel­kiego mistrza bud­dyzmu tybetań­skiego Jam­gona Miphama do „królowej tantr” - tan­try Guh­jagar­bhy. Drugie wydanie zawiera wiele zmian w stosunku do wydania pierw­szego, które ukazało się nakładem wydaw­nic­twa Norbu w 2013 roku. Dzięki temu, tekst, pomimo swego głębokiego i wielopoziomowego znaczenia, jest teraz bar­dziej czytelny dla zachod­niego czytel­nika. Ukazanie się poprawionego wydania tego komen­tarza zbiegnie się z pierw­szym prze­kazem tan­try Guh­jagar­bhy w Pol­sce. Książki będzie można kupić bez­pośred­nio na kur­sie w War­szawie lub zamówić na stronie Fun­dacji Mani w Poznaniu: www.manibooks.pl

  • Yeshe Khorlo: