Wizyta Khenpo Karma Łangjela w Warszawie - 8-15.10.2014 r.

Uwaga: odnośnie kursu z Khenpo Karma Łan­gjelem w War­szawie - nastąpiła zmiana godziny roz­poczęcia inicjacji Man­dziuśriego. Poranna sesja - samoinicjacja Khenpo - odbędzie się zgod­nie z planem o godzinie 10:00, popołu­dniowa sesja - inicjacja - roz­pocz­nie się o godzinie 17:00


Khenpo Karma Łangjal

Drodzy Przyjaciele w Dhar­mie, w dniach 8.10 – 15.10.2014 r. gościmy w War­szawie Khenpo Karmę Łan­gjala – krótka biografia Khenpo załączona jest na końcu informacji.

Khen­pola udzieli 4-dniowych, nauk n.t. tek­stu Nagar­dżuny: List do przyjaciela. Nagar­dżuna (twórca filozofii madh­jamiki, II w n.e.) jest uważany za jed­nego z patriar­chów Wadżrajany i znaj­duje się w liniach prze­kazu wielu szkół. W/w tekst jest bar­dzo znany i nauczany na szedrach; to bud­dyj­skie pod­stawy w skon­den­sowanej for­mie, nauczane m. in. przez J. Św. Kar­mapę, który w 2009 r. udzielił w Bodh­gaji nauk w opar­ciu o ten tekst.

Nauki zakoń­czy inicjacja bodhisat­twy mądro­ści - Man­dziuśriego. W ostat­nie 3 dni wizyty odbędzie się odosob­nienie Buddy Amitabhy. Odosob­nienie jest bar­dzo zbliżone do Niun­gne. Dzięki tej prak­tyce oczysz­cza się wiele negatyw­nej karmy, zamyka się bramy do narodzin w trzech niż­szych sferach i otwiera bramę do narodzin w Czystej Krainie Deła Czien.
W trak­cie odosob­nienia prak­tykuje się modlitwy Amitabhy, Deła czien, wykonuje pokłony, Khenpo udziela codzien­nie nauk. Uczest­nicy otrzymają tekst Sadhany Amitabhy i Deła Czien. Na czas całego odosob­nienia uczest­nicy rezygnują z jedzenia mięsa, cebuli, czosnku oraz z picia alkoholu, itp. Uczest­nicy mogą nocować u siebie w domu lub za dodat­kową opłatą 10,- zł/noc pozostać w ośrodku w Falenicy.

Z języka tybetań­skiego na język pol­ski tłumaczyć będzie Andrzej Rybszleger.

Co, gdzie, kiedy:

 • 08. - 11.10.14 Nauki do tek­stu Nagar­dżuny List do przyjaciela. - sesje godz. 10:00 i godz. 15:00
  Gdzie: Paulina Bziuk: ul. Stara 9/13 (wej­ście od Rynek Nowego Miasta 1)
  Kon­takt: telefon 606-178-715
 • 12.10.14 Inicjacja Man­dziuśriego; godz. 10:00, samoinicjaca Khenpo; godz. 17:00, Inicjacja
  Gdzie: Rzeka Życia, Cen­trum Han­dlowe Jupiter, War­szawa ul. Towarowa 22; sala „Tulipan”.
  Dojazd: Rzeka Życia
 • 13. - 15.10.14 Odosob­nienie Buddy Amitabhy - sesje godz. 09:30 i godz. 15:00
  Gdzie: ZBZ Ośrodek Bodhidharma; 04-935 Warszawa/Falenica; ul. Fil­mowa 32
  Kon­takt: telefon: (22) 872 47 57; e-mail: buddyzmzen@gmail.com
  Dojazd: ZBZ Bodhidharma

Darowizny:

 1. Cały kurs 8-15.10.14:
  • 380,-zł (z wpłatą na konto do 30.09.14)
  • 460,-zł bez wpłaty
 2. Nauki do tek­stu Nagar­dżuny List do przyjaciela, 8 - 11.10.14
  • 180,-zł (z wpłatą na konto do 30.09.14)
  • 200,-zł bez wpłaty
 3. Inicjacja Man­dziuśriego, 12.10.14
  • 70,-zł (z wpłatą na konto do 30.09.14)
  • 80,-zł bez wpłaty
 4. Odosob­nienie Buddy Amitabhy, 13.-15.10.14
  • 150,-zł (z wpłatą na konto do 30.09.14)
  • 180,-zł bez wpłaty
  • Dodat­kowy koszt 1 noc­legu 10zł

Wymienione darowizny nie pokrywają wszyst­kich kosz­tów i zostały zaproponowane z myślą o osobach z małymi dochodami. Z góry dziękujemy za wszyst­kie dodat­kowe darowizny, które ułatwią nam organizację kursu i pozwolą pokryć wszyst­kie wydatki.
Darowizny prosimy prze­kazać na konto ban­kowe do dnia 30.09.2014 r.

Prze­kazy na konto:

Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo w Poznaniu, ul. Fabryczna 37/14A
Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031
Z dopiskiem „Darowizna kurs Khenpo 2014”

Zgłoszenia:

Ze względów organizacyj­nych i ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłoszenia do 30.09.2014 r. na adres e-mailowy podany poniżej. Prosimy podawać przy zgłoszeniu: dane osobowe, telefon, e-mail, planowany udział (daty itd.), zamówienia dodat­kowych tek­stów do prak­tyk, e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net

Koor­dynacja - informacja:

 • Julita:
 • Paulina:
 • E-mail:

Zastrzegamy sobie prawo zmian w programie i organizacji kursu.

Ser­decz­nie zapraszamy do udziału.

Sarła Man­galam
Yeshe Khorlo w Polsce

Khenpo Karma Łan­gjal urodził się w roku 1964, w Nob­ding, Trongsa, w Bhutanie. W latach 1986 - 1992 odwiedził Instytut Nagagyur Nyingma, bud­dyj­ski Uniwer­sytet w okręgu Mysore, w Indiach. Potem studiował w Instytucie Samye Memorial w Nepalu; powrócił do Mysore, żeby ukoń­czyć tam wyż­sze tan­tryczne studia. W roku 1999 otrzymał tytuł Khenpo (profesora). Odbył dwa trzylet­nie odosob­nienia. Jego nauczycielami byli i są m.in. Penor Rin­poche, J. Św. Dilgo Kyentse Rin­poche, Khenpo Pema Szierab, Khenpo Namdrol, Khenpo Tsełang Gjamtso i Khenpo Dzigme Phunt­szo. Obec­nie Khenpo prze­bywa stale w Europie i pełni na prośbę Gang­tenga Rin­pocze obowiązki Lamy Rezydenta dla san­ghi Yeshe Khorlo.

 • Yeshe Khorlo: