Program pierwszej wizyty Jego Świątobliwości Lhalunga Sungtrula Rinpocze - jedenastej inkarnacji mowy tertona – króla Pema Lingpy. Warszawa 04.04 – 09.04.2014 r.

english

Uwaga: nastąpiła zmiana pier­wot­nie ogłoszonego adresu, szczegóły poniżej.

Od 04.04 do 09.04.2014 r. gościem w Pol­sce będzie bar­dzo szczególna osobistość: Jego Świątobliwość Lhalung Sung­trul Rin­pocze (link do biografii), który jest jedenastą inkar­nacją mowy ter­tona – króla: Pema Lingpy z Buthanu. Jako główną inkar­nację nazywa się Go „Ojcem - Pema Lingpą”. Wspól­nie z Gang­ten­giem Rin­pocze i Thuk­sej Tulku Rin­pocze jest dzier­życielem Linii prze­kazu Pema Lingpy. Jest to unikalna okazja dla całej san­ghi Yeshe Khorlo do spo­tkania Rin­pocze, który wyjąt­kowo przyjeż­dżając do Fran­cji odwiedzi rów­nież Polskę.

W trak­cie tej wizyty Rin­pocze udzieli nauk i inicjacji Ośmiu Manifestacji Pad­masam­bhawy znanej jako Lama Norbu Gjatso (Lama – Ocean Klej­notów) oraz inicjacji Guru Dragpo Tsal (Groźna forma Guru Rin­pocze). Pod­czas wizyty Rin­pocze towarzyszyć będzie dwóch Lamów z Tybetu, Khenpo Karma Wan­gyel oraz Lama Bruno z Fran­cji, który będzie tłumaczył z języka tybetańskiego.

Szczegółowy program wizyty w War­szawie: 04.04 – 09.04.2014 r.

Lhalung Sungtrul Rinpocze Lhalung Sungtrul Rinpocze

Piątek 4.04.14.

 • Godz. 19:00 - wykład publiczny: Tradycja Ning­mapy i Pemalingpy

Sobota 5.04.14.

 • Godz. 10:00 - 12:00 – samoinicjacja Rin­pocze; w tym czasie sanga prak­tykuje indywidual­nie lub robi wspólną prak­tykę (na życzenie) – ofiarowanie Tsogu
 • Godz. 14:00 - 18:00 – Lama Norbu Gjatso: inicjacja, lung (ustny przekaz)

Nie­dziela 6.04.14.

 • Godz. 10:00 - 12:00 – samoinicjacja Rin­pocze; w tym czasie sanga prak­tykuje indywidual­nie lub robi wspólną prak­tykę (na życzenie) – ofiarowanie Tsogu
 • Godz. 14:00 - 17:00 – Guru Drakpo Tsal: inicjacja, lung (ustny przekaz)

Poniedziałek 7.04.14.

 • Godz. 17:00 – Wspólna praktyka
 • Godz. 18:00 – Nauki, wyjaśnienia do prak­tyki Lama Norbu Gjatso (LNG)

Wtorek 8.04.14.

 • Godz. 17:00 – Wspólna praktyka
 • Godz. 18:00 – Kon­tynuacja wyjaśnień do prak­tyki Lama Norbu Gjatso (LNG)

Środa 9.04.14.

 • Godz. 17:00 – Kon­tynuacja nauk, przy­gotowanie Tsogu
 • Godz. 18:00 – Wspólna prak­tyka razem z Rin­pocze, ofiarowanie Tsogu

GDZIE:

Cen­trum Usług Socjal­nych i Szkolenia Kadr Pomocy Spo­łecz­nej „Ośrodek Nowolipie”

Adres: ul. Nowolipie 25b, 01-011 War­szawa
Strona inter­netowa: www.osrodeknowolipie.pl
Kon­takt i mapka: kon­takt

Proponowane darowizny:

 • Cały kurs 04.04 – 9.04.2014:
 • Cały kurs 04.04 – 9.04.2014:
 • 200 zł (z wpłatą na konto do 15.03.2014)
 • 240 zł (bez przedpłaty)

lub

 • Wykład publiczny 4.04.2014:
 • Uczest­nic­two w jed­nej inicjacji:
 • Uczest­nic­two w inicjacji:
 • Uczest­nic­two w jed­nym dniu nauk:
 • według uznania
 • 60 zł (z wpłatą na konto do 15.03.2014)
 • 80 zł (bez przedpłaty)
 • 30 zł
 • Dzieci do lat 14 w tow. dorosłych mają wstęp wolny
 • Moż­liwa zniżka

Wymienione darowizny nie pokrywają wszyst­kich kosz­tów i zostały zaproponowane z myślą o osobach z małymi dochodami. Z góry dziękujemy za wszyst­kie dodat­kowe darowizny, które ułatwią nam organizację kursu i pozwolą pokryć wydatki.

Darowizny można prze­kazać bez­pośred­nio na kur­sie lub dokonać prze­lewu na konto ban­kowe do dnia 15.03.2014 r.

Prze­kazy na konto:

Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo w Poznaniu, ul. Fabryczna 37/14A
Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031
Z dopiskiem „Darowizna Kurs w War­szawie - kwiecień 2014”.

Dodat­kowo można zamówić następujące tek­sty prak­tyk:
(odbiór na kursie)

 • Modlitwy i dedykacje
 • Codzienna prak­tyka Guru Dragpo
 • Sadhana Lama Norbu Gjatso (A5, 155 stron)
 • Codzienna prak­tyka Tajemna Esen­cja Serca Guru
 • Prak­tyka „Deszcz błogosławieństw”
 • Prak­tyka Straż­ników Mahakali
 • Prak­tyka Nyndro
 • Komen­tarz do prak­tyki Nyndro
 • 7 zł
 • 10 zł
 • 40 zł
 • 10 zł
 • 20 zł
 • 25 zł
 • 30 zł
 • 15 zł

Dostępne są rów­nież inne tek­sty prak­tyk – konieczne wcześniej­sze zamówienie i wpłata na konto.

Zgłoszenia:

Ze względów organizacyj­nych i ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłoszenia do 15.03.2014 r. na adres e-mailowy podany poniżej. Prosimy podawać przy zgłoszeniu: dane osobowe, telefon, e-mail, planowany udział (daty itd.), zamówienia tek­stów do praktyk.

Ania: e-mail: info@solmare.pl, kom. 606 92 49 59

Koor­dynacja i informacja:

Julita: e-mail: juliagrodek@gmail.com, kom. 695 945 294

Uwagi ogólne:

 • Aktualne infor­macje o wizycie będzie można wkrótce znaleźć na stronie: yeshekhorlo.pl
 • Osoby, które chciałyby w trak­cie wizyty Rin­pocze przyjąć schronienie w Trzech Klej­notach proszone są o wcześniej­sze zgłoszenie.
 • Osoby, które chciałyby indywidual­nie podziękować Rin­pocze lub poprosić o błogosławień­stwo infor­mujemy, że jest to moż­liwe po wykładach, naukach czy inicjacjach.
 • Uczest­nic­two w inicjacjach nie wymaga speł­nienia szczegól­nych warun­ków. Istotna jest jedynie inten­cja, którą powinno być przyjęcie inicjacji dla dobra wszyst­kich istot.
 • Rin­pocze udzieli lungu (ust­nego prze­kazu) do prak­tyk: Lama Norbu Gjatso, Guru Dragpo oraz innych w zależ­no­ści od potrzeb.
 • Prosimy o zabranie posiadanych tek­stów prak­tyk: „Modlitwy i dedykacje”, Nyn­dro, Mahakala, Deszcz Błogosławieństw.
 • Przy­gotowujemy wydanie tek­stów prak­tyk, do których otrzymamy inicjacje Lama Norbu Gjatso oraz Guru Dragpo - prosimy o wcześniej­sze zamówienia wraz ze zgłoszeniami na kurs.
 • Prosimy o zabranie własnych poduszek do siedzenia
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.

Szczegółowe infor­macje

Lama Norbu Gjatso (Lama – Ocean Klejnotów),

to naj­słyn­niej­szy cykl ze zbioru dwudziestu jeden skar­bów Pema Lingpy (1450-1521), wyjęty w 1483 ze skały Mendo w Lhodraku, w połu­dniowym Tybecie. Ten cykl należy do lhoter, połu­dniowych skar­bów, do kategorii Ati (semde). Zawiera tek­sty tan­trycz­nych prak­tyk, oraz kluczowe instruk­cje dotyczące natury umysłu pochodzące od Pad­masam­bhawy (VIII w. n.e.), którego Tybetań­czycy i Bhutań­czycy uważają za drugiego buddę. Pad­masam­bhawa, znany jako Guru Rin­pocze, prze­niósł i roz­propagował bud­dyzm w regionie Himalajów, pozostawiając po sobie wiele tzw. ukrytych skar­bów, czyli term.
Pema Lingpa, odkrywca ukrytych nauk, jest jed­nym z pięciu królów – ter­tonów. Obec­nie dzier­życielem prze­kazu Lama Norbu Gjatso jest jego emanacja – J. Św. Gang­teng Tulku Rin­pocze. Według słów Gang­tenga Tulku „inicjacja Lama Norbu Gjatso służy speł­nieniu umysłu Lamy i otwar­ciu bram Dharmy”. Sadhana Lama Norbu Gjatso zawiera Osiem Manifestacji Pad­masam­bhawy. Jej dogłębne prak­tykowanie przynosi speł­nienie 5 praktyk:

 1. iluzorycz­nego ciała, dzięki prze­kształ­ceniu gniewu,
 2. Mahamudry, dzięki prze­kształ­ceniu dumy,
 3. tummo, dzięki prze­kształ­ceniu przywiązania,
 4. czodu, dzięki prze­kształ­ceniu zawi­ści i zazdrości,
 5. świetlistej przej­rzysto­ści.
Lama Norbu Gjatso

Guru Dragpo Tsal,

Guru Drakpo (Gniewny Nauczyciel), to naj­waż­niej­sza, gniewna emanacja Guru Rin­pocze - Nie­ubłagana Ener­gia do Poskramiania Demonów, wywodząca się z tradycji ‘Ukrytych Skar­bów’. Prak­tyka Guru Drakpo łączy funk­cje guru jogi i prak­tyki jidama. Usuwa prze­szkody na ścieżce prowadzącej do oświecenia i jest szczegól­nie korzystna w prze­kształ­caniu negatyw­nych okolicz­no­ści w światło mądro­ści. Jest bar­dzo skuteczna przy uzdrawianiu chorób zarówno duchowych jak i cielesnych. Roz­sadza 13 kar­micz­nych kaj­dan w odniesieniu do rodziny, wypad­ków, przed­wczesnej śmierci itd.
Król ter­tonów Orgjen Pema Lingpa odkrył trzy cykle Gniew­nego Guru: wielki, pośredni i mniej­szy. Pierw­szy zatytułowany ‘Wielki Czer­wony Gniewny Guru, Naszyj­nik Płomieni’ odnalazł w nie­znisz­czal­nej skale w Kur­dzie w Bhum­thangu. Drugi o tytule ‘Gniewny Guru, Pomagający Istotom’ odnalazł u pod­nóża Urwiska Lwa w skale przy­pominającej tron w dol­nym Bum­thangu. Zaś trzeci – ‘Gniewny Cyklon Płomieni’ wydobył ze wschod­niego zbocza Urwiska Lwa w Tharpaling.

Ta inicjacja jest rzadko udzielana.

Od lewej obecne inkar­nacje Pema Lingpy:

Ciała - Gang­teng Rin­pocze, Mowy - Lhalung Sang­trul Rin­pocze, Umysłu – Tukse Rin­pocze (parinir­wana 2010)

 • Yeshe Khorlo: