Drubczen Amitajusa - Polska 2014 r. - informacja wstępna

Drodzy Przyjaciele, Uczniowie i Sym­patycy Gang­tenga Tulku Rin­pocze

Z rado­ścią infor­mujemy, że nasz Nauczyciel - Gang­teng Tulku Rin­pocze - przyjedzie w przy­szłym roku do Pol­ski z 14 dniową wizytą, w ramach której poprowadzi wyjąt­kową prak­tykę - DRUBCZEN AMITAJUSA. Prak­tyka roz­pocz­nie się inicjacją Amitajusa.

Drub­czen (po tybetań­sku „wiel­kie osiągnięcie”) jest prak­tyką o wiel­kiej sile błogosławień­stwa dla uczest­ników, otoczenia, miej­sca i kraju. Trwa w nie­prze­rwanym 24 godzin­nym cyklu. Przez 9 dni recytuje się nie­prze­rwanie man­try oraz sadhany Amitajusa, robi się ofiarowanie tsog. Dodat­kowo przy­gotowany zostanie men­drub, zwany „nie­dual­nym lekar­stwem Dharmy”.

Amitajus

Samo przy­gotowanie men­drub odbywa się według tek­stów z linii prze­kazu, z użyciem wielu świętych sub­stan­cji, ziołowych i mineral­nych skład­ników; zawiera esen­cję man­try dharani oraz specjal­nych mantr i modlitw rasajany (esen­cji). Jest to pra­stara tan­tryczna tradycja.

Wraz z Rin­pocze przyjedzie 10 lamów z Bhutanu: są to wybrani przez Niego na tę okazję wykształ­ceni i biegli medytujący, przede wszyst­kim – lopyn, mistrz drub­czenu. Prowadzą prak­tyki, wykonują rytuały oczysz­czania miej­sca i pod­porząd­kowywania lokal­nych bóstw.

Każ­dego wieczoru wykonywać będą tańce czam, które należą do term Pema Lingpy i nauczane są w klasz­torach Rin­pocze w nie­zmien­nym, tradycyj­nym stylu. Należą do kategorii wła­ściwych Wadżrajanie „zręcz­nych środ­ków”: „wyzwolenia przez widzenie”.

Prak­tyka Drub­czen jest bar­dzo silną prak­tyką; mówi się, że efekt uczest­nic­twa w niej porów­nywalny jest z odbyciem 3-letniego odosob­nienia. Bóstwo Amitajusa udziela błogosławień­stwa długo­wiecz­no­ści, odnawia siły życiowe, ma moc leczenia chorób i har­monizowania nie­sprzyjających warun­ków. Drub­czen koń­czy się ceremonią „otrzymania sid­dhi”.

Dodat­kowo Rin­pocze zgodził się udzielić nam inicjacji Guh­jagar­bhy – królowej wszyst­kich tantr - która trwa 4 dni. Inicjacja potrzebna jest rów­nież uczniom trzeciego roku szedry on-line Gang­tenga Rinpocze.

Wkrótce zawiadomimy Was o miej­scu i dacie kursu. Zapraszamy wszyst­kich do udziału i pomocy w przy­gotowaniach i organizacji kursu.

Sarła Man­galam! Niech wszystko będzie pomyślne!


W imieniu swoim i Yeshe Khorlo w Pol­sce
Krzysz­tof
Dnia 9 listopa 2013

  • Yeshe Khorlo: