Kalendarz na rok 2014 - wsparcie projektu renowacji młynków modlitewnych wokół klasztoru Gangteng

Fun­dacja Peling Czieki Gat­sel przy­gotowała i wydała wyjąt­kowy kalen­darz na 2014 rok. W środku znaj­dują się zdjęcia mistrzów Drub­czenu Wadżrakilai z 2013 roku (Blye, Fran­cja) oraz zdjęcia z samej uroczysto­ści. Dochód ze sprzedaży prze­znaczony jest na remont młyn­ków modlitew­nych wokół Gang­tey Gompy (widocz­nej na zamiesz­czonej poniżej okładce wydawnictwa).

Okładka klasztor Gangteng Strona kalendarza - lipiec 2014 r.

Proponowana darowizna to: 30 PLN + 5 PLN koszt wysyłki. Zamówienia należy składać mailowo u Julity Grodek juliagrodek@gmail.com.

Wpłaty można dokonywać na konto pol­skiej wspól­noty Yeshe Khorlo:

  • Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo w Poznaniu, ul. Fabryczna 37/14A
  • Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031
  • z dopiskiem: „Darowizna na kalendarz”

Ser­deczne zapraszamy do wspierania projektu i zamawiania kalendarzy.

Julita Grodek,
Yeshe Khorlo Polska

  • Yeshe Khorlo: