Podsumowanie wizyty Khenpo Karma Wangyala - Szczecin-Warszawa 2013 r.

Drodzy Przyjaciele!

Dzięki naszym wspól­nym wysił­kom, jak co roku, udało się zor­ganizować – tym razem w Szczecinie (03-05.06.2013 r.) i w War­szawie (07-09.06.2013 r.) - kurs z Khenpo Karma Wan­gyalem. Oba spo­tkania przyniosły wszyst­kim uczest­nikom wiele rado­ści i były wyjąt­kowo pomyśl­nymi dhar­micz­nymi zdarzeniami. Wiele nowych osób przyjęło schronienie w Trzech Klej­notach. Witamy ser­decz­nie w Sandze!

Khenpo Karma Wangyal - Szczecin

W Szczecinie Khenpo-la udzielił wyjaśnień do tek­stu prak­tyki Lama Norbu Gjatso. Obec­nie jesteśmy w trak­cie opracowywania książeczki z komen­tarzem Gang­tenga Tulku Rin­pocze do tej sadhany, pochodzącym z kursu, który odbył się w Paryżu w 2012 roku. Jeśli byliby­ście zain­teresowani nabyciem tej pozycji, zgłaszaj­cie się na adres yeshekhorlo@mahajana.net. Dodat­kowo w Szczecinie Khenpo udzielił inicjacji szitro z termy Kuznang Gongdu oraz wyjaśnień do prak­tyk wstęp­nych - nyn­dro Kuznang Gongdu. Jeśli zamie­rza­cie się zaan­gażować w prak­tykę w linii Pema Lingpy i potrzebujecie instruk­cji, w Szczecinie udziela ich Ałła Jagucka, a w War­szawie – Mag­dalena Sapryk.

Khenpo Karma Wangyal - Wyjaśnienia Bardo

W War­szawie Khenpo-la prze­prowadził ceremonię schronienia w Trzech Klej­notach oraz dał wyjaśnienia na ten temat. Udzielił rów­nież lun­gów upo­waż­niających do wykonywania prak­tyk, m.in. szitro, nyn­dro Kun­zang Gongdu, Desz­czu błogosławieństw, ofiarowania dla Mahakali, guru jogi, modlitw do Tary. Dokoń­czył także wyjaśnienia do Bardo Thodrol - Wyzwolenia przez słuchanie, popular­nie zwanego Tybetań­ską Księgą Śmierci (terma Karma Lingpy), które roz­począł w zeszłym roku w War­szawie. Wspo­mniał, że wspaniale byłoby wydać nowe pol­skie tłumaczenie tego tek­stu, które zawierałoby oryginalny tekst tybetański.

Khenpo Karma Wangyal - Inicjacja

Khenpo Karma Wan­gyal udzielił rów­nież w War­szawie dwóch bar­dzo waż­nych inicjacji z term Pema Lingpy (Lhater - połu­dniowe termy): Lama Norbu Gjatso (Lama - Ocean Klej­notów: tekst sadhany w przy­gotowaniu) oraz Kun­zang Gongdu (Zbiór Oświeconych Inten­cji Saman­thabadry). Dzięki otrzymaniu tej ostat­niej inicjacji, przed prak­tykującymi otwiera się moż­liwość podążenia ścieżką nauk dzog­czen, prze­kazywanych - co w dzisiej­szych czasach jest nie­zmier­nie rzad­kie - w tradycyj­nym stylu, w nie­prze­rwanej linii mistrzów, wraz z precyzyj­nymi instruk­cjami odnośnie poglądu i medytacji, naj­czę­ściej na dwutygo­dniowych kur­sach dhar­micz­nych. Jeśli zamie­rza­cie praw­dziwie zaan­gażować się w prak­tykę nyn­dro (a wymaga to pew­nej codzien­nej samodyscypliny) i jeste­ście zain­teresowani otrzymaniem dal­szych czę­ści nauk dzog­czen z termy Kun­zang Godngdu: ruszen, trek­czie, thogal i bardo, proszę zgłaszaj­cie się na adres yeshekhorlo@mahajana.net – przy zebraniu się odpowied­niej liczby osób, które: 1. otrzymały inicjację Kun­zang Gongdu i 2. ukoń­czyły 10% nyn­dro, zor­ganizujemy kurs ruszen z Khenpo Karma Wangyalem.

Wszyst­kim miłym uczest­nikom dziękujemy z całego serca za dobre, dhar­miczne spo­tkania i mamy nadzieję, że kolejne kursy z nauczycielami oraz san­gowe spo­tkania będą rów­nie owocne.

Yeshe Khorlo w Polsce

Khenpo Karma Wangyal - Ogród Khenpo Karma Wangyal - Schronienie

PS. Poniżej znaj­dziecie infor­mację na temat projektu renowacji młyn­ków modlitew­nych wokół klasz­toru Gang­teng w Bhutanie. Pod­czas tegorocz­nych spo­tkań Khenpo-la opowiadał o tym projek­cie i prosił o wspar­cie jego realizacji.

  • Yeshe Khorlo: