Rejestracja i opłaty za udział w Drubczenie - Pema Yang Dzong 2013 r.

Yeshe Khorlo

DRUBCZEN WADŻRAKILAI

11 - 21 sierp­nia 2013 r.

w Pema Yang Dzong,

39130 Blye, France


Drodzy przyjaciele,

Chcemy Wam przed­stawić dwa cele związane z naszym wspaniałym odosob­nieniem: po pierw­sze, chcielibyśmy być dostępni dla wszyst­kich; po drugie, musimy mieć jak naj­szyb­ciej do dys­pozycji określone środki finan­sowe. To zasad­niczy punkt, który w ogóle stanowi o moż­liwo­ści urządzenia drub­czenu. Z tej przy­czyny proponujemy Wam opłaty w sys­temie progresyw­nym oraz dwie grupy cenowe. Chcemy pod­kreślić, że pil­nie potrzebujemy „finan­sowego oddechu”, żeby prze­prowadzić nie­zbędne prace kon­struk­cyjne w świątyni.

 • CENY - GRUPA 1: dla tych z problemami finan­sowymi, którzy nie są w stanie zapłacić więcej.
 • CENY - GRUPA 2: nor­malna cena uczest­nic­twa, dla tych, którzy „nie mają aż takich finan­sowych kłopotów”.

Bar­dzo cenimy każdy datek dodany do w/w opłat (byłaby to GRUPA CENOWA 3), a to z tej przy­czyny, że prze­prowadzenie całego wydarzenia jest dla nas doprawdy wiel­kim wyzwaniem!

Zostawiamy Wam decyzję co do grupy cenowej; dokonacie wyboru, gdy będziecie robić opłatę.

W cenę wliczony jest Wasz udział w inicjacji, w samym drub­czenie, jak rów­nież Wasza składka na tsok. Zakwaterowanie i koszt jedzenia liczone są osobno.

OPŁATY

Płat­ność Przed 31. stycz­nia
2013 r.
Przed 30. kwiet­nia
2013 r.
Przed 30. czerwca
2013 r.
Po 30. czerwca
2013 r.
GRUPA CENOWA 1
(zniżka)
340€ 390€ 430€ 450€
GRUPA CENOWA 2
(nor­malna)
440€ 490€ 530€ 550€

GRUPA CENOWA 3 (opłata spon­sor­ska) = GRUPA CENOWA 1 lub 2 + datek

Jeśli nie macie moż­liwo­ści zostać na cało­ści Drub­czenu, możecie uczest­niczyć przez parę dni.

Opłaty prze­lewem bankowym:

 • BANK: Banque Populaire Bour­gogne Franche-Comté à Clairvaux-les-Lacs
 • WŁAŚCICIEL KONTA: Association Yeshe Khorlo – DRUPCHEN
 • IBAN: FR76 1080 7000 1302 3190 6030 374
 • SWIFT: CCBPFRPPDJN

ZAKWATEROWANIE

Na miej­scu:

Miej­sca na zakwaterowanie na terenie Pema Yang Dzong jest raczej mało: są trzyosobowe pokoje dormitorium. Oprócz tego będą miej­sca w zbiorowych namiotach i nieco prze­strzeni, gdzie uczest­nicy mogą roz­bić swoje własne namioty.

 • łóżko w 3 osobowej sypialni: 10€ dziennie
 • dormitorium: 8€ dziennie
 • namiot: 3€ dziennie

Bud­dyj­skie Cen­trum Pema Yang Dzong znaj­duje się poniżej wioski Blye (39130) w Jurze Fran­cuskiej, około 20 km od Lons-le-Saunier.

Naj­bliż­sze lot­nisko: Lyon-Saint Exupéry (ser­wis autobusowy do stacji kolejowej « Gare de la Part-Dieu », gdzie możecie wsiąść w pociąg do Lons-le-Saunier).

Następna stacja « Gare SNCF «: Lons-le-Saunier (roz­kład: www.voyages-sncf.com).

Yeshe Khorlo

W pobliżu:

 • Kem­pingi: w odległo­ści 2-5 km od naszego ośrodka są 2 kem­pingi. Można roz­bić namiot lub wynająć bun­galow czy „prze­nośny domek” pod hasłem: „Cam­ping de Mesnois”; to 5 km od ośrodka, miej­sce jest bar­dzo wygodne, www.juracampingbeauregard.com. Inny kem­ping znaj­duje się w Blye, w odległo­ści 1,5 km, można dojść pieszo. Infor­macje pod numerem: 0033-(0)3-84 48 30 55.
 • Apartamenty/schroniska: w odległo­ści 1,5 - 6 km od ośrodka znaj­duje się wiele takich miejsc - schronisk. Upew­nij­cie się, że macie rezer­wację; sier­pień to sezon wakacyjny! Więcej infor­macji na: www.juralacs.com lub w biurze turystycz­nym „Office du Tourisme” w Clairvaux: 0033(0)3- 84 25 27 47.
 • Pokoje gościnne: inne wygodne i miłe miej­sca wraz z wyżywieniem znaj­dują się w Charézier (www.jura-séjour.com) i w Doucier (www.hebergement-labelleverte.com)
 • Hotele: w Pont de Poitte, Doucier, Clairvaux-les-Lacs.

REJESTRACJA

Rejestracji można dokonać korzystając z for­mularza (klik­nij aby pobrać). Wypeł­niony for­mularz można prze­słać po wydrukowaniu tradycyjną pocztą (adres znaj­dziecie w for­mularzu) lub w for­mie elek­tronicz­nej na adres e-mail: nkoralnik@wanadoo.fr


Yeshe Khorlo we Fran­cji

 • Yeshe Khorlo: