Drubczen 2013 we Francji

Witaj­cie,

poniżej znaj­dziecie pol­skie tłumaczenie e-maili, które dostaliśmy od Yeshe Khorlo we Fran­cji dotyczących prak­tyki Drub­czen Wadżrakilaji jaka odbędzie się w przy­szłym, 2013 roku, we Fran­cji.
Proszę zapoznaj­cie się z poniż­szymi listami - kolejne infor­macje, jakie otrzymamy z Fran­cji, będziemy umiesz­czali na bieżąco rów­nież w tym fol­derze: „Drub­czen 2013 we Fran­cji”.
Istotne jest to, żeby wes­przeć fran­cuską san­ghę, na ile to będzie moż­liwe, w przy­gotowaniach i prze­prowadzeniu tej prak­tyki. Fran­cuzi bar­dzo prosili całą europej­ską san­ghę Yeshe Khorlo o pomoc, gdyż bez niej, jak mówią, nie udźwigną organizacji tej prak­tyki, o której prze­prowadzenie prosił nasz Nauczyciel Gang­teng Tulku Rin­pocze w trak­cie Jego wizyty w Zieleńcu. Będzie potrzebna pomoc w for­mie darowizn jak i w for­mie wolon­tariatu, zarówno przed jak i w trak­cie kursu. Dal­sze szczegóły będziemy otrzymywać w kolej­nych listach z Fran­cji. W Pol­sce planowana jest rów­nież prak­tyka Drub­czen na rok 2014.

Yeshe Khorlo w Pol­sce będzie starać się o koor­dynację naszych przed­się­wzięć w tym zakresie. Julita Grodek pod­jęła się tłumaczenia angiel­skojęzycz­nych e-maili na język pol­ski, jak i zadeklarowała pomoc w koordynacji.

Darowizny na organizację Drub­czen 2013 we Fran­cji prze­syłaj­cie proszę na nasze konto Yeshe Khorlo - dokonamy wspól­nego prze­lewu Waszych darowizn na konto w Yeshe Khorlo we Francji.

Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo
Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031
Wpłaty z dopiskiem: „Darowizna na Drub­czen 2013”.

Dzięki za Waszą pomoc i zrozumienie.

Yeshe Khorlo w Pol­sce
Team koor­dynacyjny

  • Yeshe Khorlo: