Wiadomość oryginalna z Francji z dnia 17. września 2012 r.

Drodzy Przyjaciele w Dharmie,

Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Wybacz­cie proszę, jeśli otrzymacie ten sam mail kilkakrotnie.

Nie­którzy z Was już wiedzą, że Gang­teng Tulku Rin­pocze, który był u nas w Pema Yang Dzong (Blye, Fran­cja) w lipcu, a potem w Pol­sce, wyraź­nie potwier­dził decyzję zor­ganizowania Drub­czenu Wadżrakilai w Pema Yang Dzong - miało by to być 9 dni w ciągu przy­szłego lata (2013 r.) Wiecie może, że ta szczegól­nie inten­sywna prak­tyka nie­sie ze sobą ogromny pożytek na poziomie osobistym (usuwa prze­szkody w prak­tyce), oraz na poziomie tzw. „dobrobytu” osób zaan­gażowanych w Drub­czen, czy to biorących aktywny udział jako prak­tykujący, pomoc­nicy, spon­sorzy, czy to ist­niejących jako „zbiorowo­ści”: pożytek odnosi całe miej­sce, region, a tak naprawdę - cały świat.

Rin­pocze przyjedzie z dziesięcioma mnichami z Gang­teng Gompy, którzy pod­czas prak­tyki odprawią rytualne tańce.

Wkrótce nade­ślę Wam więcej szczegółów. Miej­cie świadomość, że Drub­czen jest otwarty dla wszyst­kich, że zakwaterowanie jest jak zwykle moż­liwe w wielu miej­scach poza cen­trum (tj. nie tylko w naszym cen­trum): na cam­pin­gach, w hotelach, na kwaterach prywat­nych, że można uczest­niczyć w prak­tyce jedynie czę­ściowo, choćby dzień, czy dwa.

Rin­pocze mówił o Drub­czenie już w listopadzie 2010 r., nalegał w zeszłym roku, w lipcu, aby Drub­czen się odbył i ostatecz­nie potwier­dził swoją decyzję pod­czas Trek­czie w Zieleńcu, w Pol­sce wobec zgromadzonych uczniów. Musicie wiedzieć, że projekt wzbudził ogólny entuzjazm. Rosjanie zor­ganizowali Drub­czen w paź­dzier­niku zeszłego roku, w ośrodku pod Moskwą i w tym roku znów go tam organizują, także w paź­dzier­niku, patrz - link. Polacy chcą zor­ganizować Drub­czen w Pol­sce w 2014 r. i przyjadą całą grupą do Blye; zapalili się też Niemcy, Austriacy, Szwaj­carzy, nie zapominajmy o prak­tykujących ze Słowenii i wresz­cie - o samych Francuzach!

Khempo Karma Wan­gyal, Michel Trumeau oraz ja zgłosiliśmy się jako koor­dynatorzy projektu przy aktyw­nej pomocy ze strony Niem­ców, Austriaków i  Polaków. Planujemy stworzenie strony w 4 językach.

Zauważ­cie, proszę, że potrzeba będzie rąk do pracy w wielu obszarach (dodaje nadziei fakt, że wielu z Was już się zgłosiło i już aktyw­nie działa). Wkrótce będziemy musieli rozej­rzeć się za spon­sorin­giem, ponie­waż koszty wydarzenia są nie­małe. Przy­gotowuję w tej sprawie oddzielny list. Będziemy też potrzebowali chęt­nych do propagowania infor­macji, oraz do współ­dzielenia kosz­tów finan­sowania Drub­czenu - datki mogą być skromne lub wysokie, wszyst­kie się liczą.

Lista spon­sorów będzie załączona do modlitw o błogosławień­stwo pod­czas praktyki.

Wkrótce przy­ślę bar­dziej szczegółowe infor­macje. Proszę, pamiętaj­cie, że wydarzenie ma rangę międzynarodową, że w Pema Yang Dzong wszyscy są mile widziani.

Proszę tych, z którymi nie miałam okazji roz­mawiać osobi­ście w Pol­sce, a którzy czują, że mają chęci i moż­liwo­ści, aby kon­tak­towali się ze mną. Potrzeba nam stolarzy, hydraulików i innych rzemieślników.

Przed koń­cem 2012 r. potrzebne też będą pieniądze, abyśmy mogli zacząć pierw­sze działania. Za dwa tygo­dnie otworzymy ban­kowe konto.

Przed tym ter­minem można się ze mną kon­tak­tować telefonicz­nie +33 (0) 6 71 48 40 71 lub mailowo: nkoralnik@wanadoo.fr


Z góry dziękuję
Wasza w Dhar­mie
Nathalie Koral­nik

  • Yeshe Khorlo: