Piąta wizyta J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze w Polsce,
21. sierpnia – 04. września - Zieleniec / Duszniki Zdrój

deutschlandenglish

Drodzy Przyjaciele,

Z rado­ścią infor­mujemy, że w dniach 21.08 – 4.09.2012 r. gościł będzie w Pol­sce na zaproszenie Yeshe Khorlo J. Św. Gang­teng Tulku Rin­pocze. Rin­pocze poprowadzi kurs Trek­czo (dzog­czen) oraz udzieli inicjacji Czer­wonego Czen­rezika oraz Szi-Tro (Kün­zang Gongdü, potrzebna do prak­tyk cyklu dzogczen).

Czym jest Trekczio?

Po prak­tykach przy­gotowaw­czych, Nyn­dro oraz Khordo Ruszen, prak­tykujący ścieżkę dzog­czen otrzymuje nauki Trek­czo należące do czę­ści głów­nej. Dzięki tej prak­tyce urzeczywist­nia się jeden z trzech aspek­tów natury Dhar­makaji – która jest pier­wot­nie czystą (Kadak) esen­cją (Ngoło), która jest wolna od zjawisk i pusta (san­skryt. siun­jata). Prak­tyka trek­czo, po dogłęb­nym „przedar­ciu się” przez umysł, dzięki pouczeniom na temat pier­wot­nej świadomo­ści - rigpy, odsłania pogląd pier­wot­nej czysto­ści (Kadak), który wykracza poza konceptualność.

Drugi aspekt natury Dhar­makaji urzeczywist­nia się w opar­ciu o nauki Tygal (kolejny stopień na ścieżce), spon­tanicz­nie urzeczywist­nioną (Lhyn-Drub) naturę (Rang Szin), która jest przejrzystością.

Ter­miny:

 • 21.08 – 2.09.2012 Kurs Dzog­czen – Trekczo
 • 03.09.2012 Inicjacja Kün­zang Gongdü (Szi-Tro)
 • 04.09.2012 Inicjacja Czwer­wonego Czen­rezika (Mün­sel Dronme)

Opcja - Kursy z Lamą Chhimi

 • Kurs Khordo Ruszen (14 dni)
 • Kurs Training Medytacja (14 dni)

W związku z tym, że ter­min kursu z Rin­pocze opóź­nił się o 3 miesiące oraz otrzymaliśmy nie­wy­star­czającą ilość wstęp­nych zgłoszeń na kurs Ruszen, roz­ważamy ewen­tual­ność prze­sunięcia kursu „Training w medytacji” jak i Ruszen na następny rok. Wydaje się to uzasad­nione rów­nież z tego względu że przy­szłoroczna wizyta Rin­pocze w Pol­sce, jeśli w ogóle będzie moż­liwa, praw­dopodob­nie będzie trwała krótko.
W for­mularzu zgłoszeniowym podajemy opcjonal­nie moż­liwość wyboru kursu na przy­szły rok.

Po kon­sul­tacji z Lamą Chhimi, uzgod­niliśmy, że w roku bieżącym nie będziemy organizowali z nim kur­sów, a Lama Chhimi przyjedzie w charak­terze asystenta Gan­tegta Tulku Rin­pocze na nasz kurs Trek­czio w Zieleńcu, 2012 r.

Warunki uczest­nic­twa:

 • W kur­sie Dzog­czen Trek­czio - dla osób, które ukoń­czyły min.10% nyn­dro w tradycji Pema Lingpy oraz które ukoń­czyły kurs Khor­don Ruszen
 • W kur­sie Khordo Ruszen - ukoń­czenie minimum 10% nyn­dro, inicjacja Kun­zang Gongdy
 • W kur­sie Training Medytacja dla osób, które ukoń­czyły kurs Trek­czo lub Ruszen
 • W inicjacjach udzielanych przez Gang­tenga Rin­pocze – każda zain­teresowana osoba

Gdzie:

Hotel ZIELENIEC - Usługi Turystyczne „Mieszko” s.c.
Zieleniec 134,
PL 57-340 Duszniki-Zdrój
Strona inter­netowa hotelu (klik­nij).

Miej­scowość Zieleniec (950m n.pm.), położona jest pod drugiej stronie góry Ser­lik, na której prze­ciw­nym zboczu, po czeskiej stronie, w Destne, odbył się kurs Ruszen w 2010 roku.

Dojazd własnym samo­chodem z drogi krajowej E67 (8), zjazd Zieleniec na odcinku Dusz­niki Zdrój – Lewin Kłodzki.
Hotel Zieleniec, to nowy 3-gwiazdkowy hotel w miej­scowo­ści Zieleniec, należącej do gminy Dusz­niki Zdrój, o znakomitych warun­kach zakwaterowania, dys­ponującym salami dla potrzeb kursu. Położony w pięk­nej okolicy z panoramicz­nym widokiem z góry Ser­lik, korzyst­nym dla ćwiczeń w medytacji trek­czo.
W kosz­tach zakwaterowania w hotelu zawarte są noc­legi w dwuosobowych pokojach z własną łazienką oraz 3 posiłki dziennie.

Program kursu:

 • 21.08 – przyjazd wieczorem na miej­sce kursu, kolacja;
 • 22.08 - 02.09.2012 – kurs trek­czo;
  Każ­dego dnia w czasie kursu, wcześnie rano odbywać się będzie prak­tyka Nyn­dro oraz Riło Sang­czio, czyli ofiarowanie dymu. Po śniadaniu zaplanowany jest wykład Rin­pocze. Po połu­dniu prak­tyki własne wg wskazówek Rin­pocze – w sali, jak i w plenerze. Wieczorem wspólna prak­tyka Mahakali.
 • 03.09.2012 Inicjacja Kün­zang Gongdü (Szi-Tro)
 • 04.09.2012 Inicjacja Czwer­wonego Czen­rezika (Mün­sel Dronme), wspólna prak­tyka „Desz­czu Błogosławieństw” z ofiarowaniem tsogu;

Zgłoszenia i koordynacja:

Zgłoszenia na kurs (wypeł­niony for­mularz rejestracyjny) przyj­mujemy do dnia 15.05.2012.
W celu uzyskania szczegółowych infor­macji oraz for­mularza rejestracyj­nego prosimy o kon­takt pod adresem e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net lub przy pomocy for­mularza kon­tak­towego (klik­nij).
Kon­takt tel. 790 269 746 – Krzysz­tof Trembaczowski.

Do zobaczenia wkrótce
Yeshe Khorlo w Polsce

 • Yeshe Khorlo: