Kalendarz Tybetański na 2012 r.

Drodzy Przyjaciele,

jeśli ktoś jesz­cze nie ma własnego kalen­darza na bieżący rok tybetań­ski, to może mu się przy­dać link (klik­nij tutaj) na stronę z takim kalen­darzem (wer­sja angiel­ska). Znaj­dziecie tam wyszczegól­nienie wszyst­kich naj­waż­niej­szych bud­dyj­skich świąt jak rów­nież infor­macje o kom­binacji żywiołów (woda, ziemia, ogień i wiatr) dla każ­dego dnia. Nie­które kom­binacje żywiołów są pomyślne a część jed­nak nie. W regular­nej prak­tyce można kierować się poniżej wymienionymi szczegól­nymi dniami miesiąca tybetań­skiego (są rów­nież wymienione w tym kalendarzu):

  •  9 dzień tyb: Dzień Buddy Medycyny
  • 10 dzień tyb: Dzień Guru Rin­pocze (Padmasambhawy)
  • 15 dzień tyb: Dzień Buddy Amitabhy (Peł­nia księżyca)
  • 25 dzień tyb: Dzień Dakiń
  • 29 dzień tyb: Dzień Strażników
  • 30 dzień tyb: Dzień Buddy Sakjamuniego (Nów księżyca)


Życzymy dobrej prak­tyki
Yeshe Khorlo

  • Yeshe Khorlo: