Kursy z Khenpo Karma Wangyelem - Warszawa 03.2012

Przy­gotowujemy wizytę Khenpo Karma Wan­gyela. Zaplanowane zostały następujące kursy:

 • 9-11 Marca 2012 r. Nauki Dzog­czen na pod­stawie Inwokacji Miphama Rin­pocze (Modlitwa o zro­zumienie nie­roz­dziel­no­ści pod­stawy, ścieżki i owocu Man­dziuśriego)
  Początek w piątek 09.03 o godzinie 18.00, zakoń­czenie w nie­dzielę 11.03 o godzinie 17.00.
  KURS OTWARTY.
 • 12-15 Marca 2012 r. Wyjaśnienia i lung do prak­tyki Czer­wonego Czen­reziga z termy Pema Lingpy Wielki Współ­czujący – Lampa Roz­praszająca Ciem­ność
  KURS DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH SCHRONIENIETRZECH KLEJNOTACH LUB PRAGNĄCYCH JE PRZYJĄĆ / KONIECZNE WCZEŚNIEJSZE ZAPISY
 • 16-18 Marca 2012 r. Bardo Thodrol na pod­stawie Tybetań­skiej Księgi Umar­łych
  Początek w piątek 16.03 o godzinie 18.00, zakoń­czenie w nie­dzielę 18.03 o godzinie 17.00
  KURS OTWARTY

Szczegóły dotyczące miej­sca kursu oraz darowizn znaj­dziecie tutaj.
Zapisy i infor­macje: yeshekhorlokurs@gmail.com
Kon­takt: Mag­dalena Sapryk tel. 501 55 55 64
Organizatorem kursu jest grupa Yeshe Khorlo w Warszawie.

 • Yeshe Khorlo: