Khenpo Karma Wangjal - Lama-Rezydent w Europie

Drodzy Przyjaciele,

Być może wiecie już o tym, że Khenpo Karma Wan­gjal przy­był w maju tego roku do ośrodka Yeshe Khorlo „Pema Yang Dzong” we Fran­cji (Blye, Jura fran­cuska) i przez pewien czas pozostanie w Europie jako lama-rezydent.

Pema Yang Dzong zwróciło się do europej­skich grup Yeshe Khorlo z prośbą o finan­sowe wspar­cie pobytu oraz ubez­pieczenia zdrowot­nego Khenpo, gdyż sami nie są w stanie zapew­nić wystar­czających środ­ków finansowych.

Khenpo Karma Wan­gjal, brat J. Św. Gang­tenga Tulku Rin­pocze, odwiedził już dwa razy Pol­skę i udzielił nauk w War­szawie i w Poznaniu. W trak­cie tych bar­dzo inspirujących spo­tkań pozyskał wielu oddanych sym­patyków, zarówno z Pol­ski, jak i z zagranicy. Oczywi­ście chcemy Khenpo nadal zapraszać do Pol­ski i wykorzystać jak naj­lepiej okazję, związaną z jego obec­nym pobytem w Europie. Oprócz udzielania nauk Khenpo może poprowadzić odosob­nienia takie jak np. Szine lub Khordo Ruszen.

Jeśli każdy prze­śle chociaż kilka złotych, razem możemy sprawić, że Khenpo pozostanie z nami na dłużej w Europie.

Darowizny dla Khenpo można prze­kazywać jed­norazowo lub regular­nie na konto:

Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo
Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031
z dopiskiem: „Darowizna dla Khenpo”.

Yeshe Khorlo w Polsce

  • Yeshe Khorlo: