Trzęsienie ziemi w Bhutanie 18.09.2011

Drodzy Przyjaciele w Dharmie,

Jak zapewne wiecie 18. września fala sil­nych trzęsień ziemi (6,8 w skali Rich­tera) nawiedziła pół­nocne Indie, Sik­kim oraz Bhutan. Część z ponad 33 klasz­torów Gang­tenga Rin­poczego została poważ­nie uszkodzona, w innych są tylko małe pęk­nięcia na ścianach. Znisz­czenia dotyczą m.in. głów­nej gompy klasz­toru Gangteng.

Gang­teng Rin­pocze prze­bywający w tym czasie w Kanadzie prze­rwał natych­miast wizytę i powrócił do Bhutanu. Jesz­cze przed powrotem Rin­pocze wystosował prośbę do san­ghi Yeshe Khorlo o pomoc finan­sową prze­znaczoną na szybką odbudowę znisz­czonych klasz­torów i świątyń. Rin­pocze pod­kreślił, że jest świadomy światowego kryzysu ekonomicz­nego, którym jesteśmy dotknięci. Trzęsienie ziemi pojawiło się nagle i nie­spodziewanie i Rin­pocze byłby bar­dzo wdzięczny, gdyby dzięki naszej pomocy moż­liwe było jak naj­wcześniej­sze roz­poczęcie odbudowy. Rin­pocze będzie starał się rów­nież o pomoc finan­sową ze strony władz (rządu) Bhutanu.

Aktual­nie mamy infor­macje o znisz­czeniach w trzech klasz­torach: Gang­teng, Gela oraz Chitokha. O szczegółach można prze­czytać tutaj. Zdjęcia obrazujące znisz­czenia można obej­rzeć tutaj. Złe warunki pogodowe utrud­niają dokład­niej­sze oszacowanie strat i uszkodzeń w pozostałych klasztorach.

W ostat­nich dniach (30.09.2011 - 06.10.2011) w klasz­torze Gang­teng San­gn­gak Chöling Rin­pocze razem z 500 mnichami odprawiają ceremonię Drubczen.

Jeśli ktoś chciałby dokonać wpłaty darowizny, to proszę zrobić prze­lew na konto Yeshe Khorlo w Pol­sce. Prze­każemy całość zebranych pieniędzy do dys­pozycji Gang­tenga Rinpocze.

Prze­kazy na konto: Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo
Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031
z dopiskiem: „Trzęsienie ziemi w Bhutanie”.

Z dhar­micz­nymi pozdrowieniami,
Yeshe Khorlo Team
2.10.2011

  • Yeshe Khorlo: