Informacje odnośnie wizyty Gangtenga Tulku Rinpocze w Europie w 2011 roku

Drodzy Przyjaciele,

właśnie otrzymaliśmy ostateczna odpowiedź z Bhutanu, że Rin­pocze nie będzie jed­nak mógł w tym roku (2011) przyjechać do Pol­ski. Rin­pocze nie przyjedzie też w tym roku do innych ośrod­ków w Unii Europejskiej.

Zaplanowana jest za to na listopad wizyta w Rosji, gdzie Rin­pocze poprowadzi prak­tykę drub­czen Pad­masam­bhawy oraz udzieli nauk oraz inicjacji Lamy Norbu Gjatso (nie znamy jesz­cze wszyst­kich szczegółów wizyty).

Poprosiliśmy Rin­pocze, aby przy okazji wizyty w Rosji przyjechał rów­nież do Pol­ski, lecz nie­stety program Rin­pocze na drugą połowę 2011 roku jest tak prze­peł­niony, że nie będzie mógł nas odwiedzić w tym terminie.

Rin­pocze powiedział jed­nak, że wizyta w Pol­sce jest jed­nym z priorytetów na rok 2012 i ma nadzieję, że bez prze­szkód przyjedzie do nas w przy­szłym roku.

Prak­tykujmy zatem pil­nie i cier­pliwie, a na pewno Rin­pocze przy­będzie wkrótce do nas.

Yeshe Khorlo w Polsce

  • Yeshe Khorlo: