Ceremonia Drubczen 2012, World Peace Drubchen Association

Gangteng Tulku Rinpoche & Johannes Frishknecht                Pod­czas pierw­szych wizyt Gang­tenga Tulku Rin­poczego w Pol­sce poznaliśmy Johan­nesa Frischk­nechta, który tłumaczył nauki Gang­tenga Rin­pocze na język angiel­ski. We wrześniu 2010 Johan­nes zainicjował powstanie organizacji „World Drub­chen Peace Association” (WPDA). Cel tego projektu, to realizacja i wspieranie międzykul­turowych i międzyreligij­nych inicjatyw i projek­tów na rzecz pokoju na całym świecie. Jed­nym z pierw­szych działań WPDA jest organizacja całorocz­nej ceremonii Drub­czen, która ma się roz­począć 21.12.2012 w cen­tral­nym Bhutanie, w klasz­torze Gang­teng pod kierun­kiem Gang­tenga Tulku Rinpocze.

Drub­czen będzie trwał nie­prze­rwanie przez 365 dni. Weź­mie w nim udział 500 mnichów i mniszek oraz 500 osób świec­kich. Szczegółowe infor­macje w języku angiel­skim możecie znaleźć na stronie WPDA (trwają prace nad pol­ską wersją).

Zapraszamy do regular­nego śledzenia infor­macji o tym Drub­czen, do jego wspar­cia oraz współuczestnictwa.

Yeshekhorlo w Polsce

 • Yeshe Khorlo: