Tashi Delek z okazji Losar

Gangteng Tulku Rinpocze w czasie ceremonii Serto Drodzy człon­kowie Yeshe Khorlo, Przyjaciele i Studenci Gang­tenga Tulku Rinpocze,

W imieniu Yeshe Khorlo w Pol­sce, chciał­bym Wam wszyst­kim prze­słać wiele Tashi Deleks w nowym tybetań­skim roku „żelaznego zająca”. Wczoraj był Gutor, dzień w którym Tybetań­czycy staraja się oczyscić ich domy z wszyst­kich negatyw­no­ści ubiegłego roku itp. Dlatego w każ­dym domostwie czy­ści się wszystko  na błysk . Duże pod­niecenie i ożywienie opanowuje wszyst­kich. Rano, w piątek, w każ­dym domu przyozdabia się szczegól­nie pięk­nie ołtarz i piecze się tradycyjne ciasto. W klasz­torach prak­tykowano pil­nie już cały poprzedni tydzień pudże Mahakali, a w piątek prak­tykuje się ceremonię Wadżrakilai, która często prak­tykowana jest przez cały dzień. Należy do tego wiele tań­ców, w szczegól­no­ści „z czar­nym kapeluszem”. Wysoki Lama lub Rin­pocze, który urzeczywist­nił Wadżrakilaję, na zakoń­czenie spala w sym­bolicz­nym ogniu wszyst­kie negatyw­no­ści wszyst­kich czujących istot. Towarzyszy temu wiele hałasu, rumoru i trzasków. W sobotę, 5 marca, dniu Losaru, już od wczesnego poranka (03:00) składa się wizyty w klasz­torach wszyst­kich tradycji i uczest­niczy w pudżach. Ludzie starają się ubrać w brokatowe sukna. Im więcej błogosławieństw otrzyma się od Lamów, tym lepiej będzie się powodzić w przy­szłym roku.

Życzymy Wam dobrej prak­tyki i dobrego roku żelaznego zająca.

Rin­pocze przy­łącza się do tych życzeń, prze­kazuje wszyst­kim ser­deczne pozdrowienia i prze­syła Wam wiele Tashi Deleks z Bhutanu.

W imieniu Yeshe Khorlo,
Krzysz­tof i Magda

  • Yeshe Khorlo: