9.05 – 5.06.2011 - wizyta Lamy Chhimi Kinleya z Bhutanu
w Polsce, Kurs Khordo Ruszen i Tsa Lung Thigle w Darnkowie

Z rado­ścią infor­mujemy, że w dniach 9.05 – 5.06.2011r gościł będzie w Pol­sce na zaproszenie Yeshe Khorlo Lama Chhimi Kin­ley z Bhutanu, reprezen­tujący tradycję Pema Lingpy J. Św. Gan­tenga Tulku Rin­pocze. Krótką biografię Lamy umie­ściliśmy na naszej stronie tutaj.

Lama Chhimi poprowadzi dla naszej san­ghi dwa dwutygo­dniowe kursy:

* Kurs Khordo Ruszen 9.05 – 22.05.2011
* Kurs Tsa Lung 23.05 – 5.06.2011

Lama udzieli nauk w języku angiel­skim, które będą tłumaczone na język polski.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Ukoń­czenie minimum 10% nyn­dro w tradycji Pema Lingpy oraz inicjacja Kun­zang Gongdu (Rin­pocze udzielił jej w War­szawie w roku 2009)!

W PROGRAMIE:

1. Kurs Khordo Ruszen poniedziałek 9.05 – nie­dziela 22.05.2011

Podej­mując decyzję o organizacji kolej­nego kursu Khordo Rushen, myśleliśmy w pierw­szej kolej­no­ści o wszyst­kich tych osobach, które z róż­nych przy­czyn nie mogły uczest­niczyć w ubiegłorocz­nym kur­sie ruszen, a chciałyby otrzymać dal­sze nauki dzog­czen na kolej­nych kur­sach Yeshe Khorlo, np. trek­czö itd. Oczywi­ście, zapraszamy do uczest­nic­twa w odosob­nieniu także wszyst­kich tych, którzy już mieli okazję uczest­niczyć w kur­sie ruszen.

2. Kurs Tsa Lung poniedziałek 23.05 – nie­dziela 5.06.2011

Oprócz kursu Ruszen Gang­teng Rin­pocze zaproponował nam zor­ganizowanie dodat­kowego kursu - Tsa-Lung-Thigle. Są to bar­dzo wysokie nauki anujogi (bazujące na fazie speł­niającej). Podob­nie jak nauki dzog­czen należące do atijogi, nie­zwykle szybko prowadzą prak­tykujących do peł­nego urzeczywist­nienia. Zawierają one prak­tyki z kanałami, wiatrami i bindu, takie jak: Trul Khor (oczysz­czanie kanałów dzięki specjal­nym fizycz­nym ćwiczeniom jogicz­nym), tech­nika oddychania wazy, w tym rów­nież Tummo. Tsa-Lung-Thigle oraz Tummo zwykle są wykonywane w miej­scach odosob­nionych, pod ścisłym prze­wod­nic­twem mistrza. Prak­tyki wykonuje się na macie trenin­gowej (1x1m), odzianym w tzw. anrang (rodzaj spód­niczki), czę­ściowo używa się pasa medytacyj­nego. Ścieżka atijogi jest nie­zależna od anujogi, jed­nak prak­tykujący dzog­czen chęt­nie wzbogacają swą prak­tykę, wykonując Tsa Lung Thigle.

MIEJSCE:

Związek Bud­dyj­ski Khor­dong
Darn­ków 18
57-343 Lewin Kłodzki
http://www.khordong.pl/
Szczegóły dot. drogi dojaz­dowej podane są poniżej.

PROPONOWANE DAROWIZNY:

kurs:
* Cały kurs Ruszen 09 - 22.05.2011 łącz­nie: 650,- zł
* Cały kurs Tsa Lung 23.05 - 5.06.2011 łącz­nie: 650,- zł
* Zniżka w przy­padku uczest­nic­twa w obu kur­sach: 200,- zł
* Zniżka dla człon­ków Yeshe Khorlo z opłaconymi skład­kami: 50,- zł
* Jeden dzień: 50,- zł

noc­legi:
Ośrodek dys­ponuje następującymi moż­liwo­ściami noc­legowymi:
* w budynku głów­nym gompy (I-piętro), pokoje wieloosobowe – łazienki, toa­lety znaj­dują się na korytarzu (ok. 20 miejsc; 25,- zł/doba)
* w nowym dormitorium (I-piętro, nad stołówką), pokoje wieloosobowe – łóżka polowe; korzysta się z łazienek w osob­nym budynku sanitar­nym (ok. 20 miesc; 20,-zł/doba)
* we własnym namiocie lub karawanie (15,- zł/doba)

Ośrodek nie oferuje pościeli – należy przy­wieźć własną pościel lub śpiwór!

wyżywienie:
* całodzienne (3 posiłki) 35 zł/dzień
Wyżywienie we własnym zakresie jest moż­liwe.

teskty prak­tyk:
* Khordo Ruszen: 20,-zł
* Tsa Lung: 20,-zł

ZGŁOSZENIAKOORDYNACJA:

Zgłoszeń proszę dokonywać, korzystając z for­mularza zgłoszeniowego. Wypeł­niony dokument proszę prze­słać na adres e-mail Ani i Alika Andrzejew­skich (kon­takt War­szawa, tel. +48 606 92 49 59).

Ze względów organizacyj­nych jest ograniczona ilość miejsc, prosimy o zgłoszenia do 15.03.2011.

Prze­kazy na konto: Ośrodek Misyjny Yeshe Khorlo w Poznaniu, ul. Fabryczna 37/14A

Nr rachunku: 92 1020 5112 0000 7702 0077 5031

z dopiskiem: „Darowizny kurs Ruszen/TsaLung w Darnkowie”

INFORMACJA:

Program - Krzysz­tof Trem­baczow­ski
tel. +48 790 269 746; e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net

LOKALIZACJA - DOJAZD DO MIEJSCA KURSU:

Związek Bud­dyj­ski Khor­dong
Darn­ków 1857-343 Lewin Kłodzki

Na stronie inter­netowej http://www.khordong.pl/ znaj­duje się mapka z lokalizacją.

1. Dojazd samo­chodem: ośrodek Związku Bud­dyj­skiego Khor­dong znaj­duje się w miej­scowo­ści Darn­ków (nie­daleko Kudowy Zdrój i granicy z Czechami). Jadąc samo­chodem z Wrocławia drogą międzynarodową E67 (8) w kierunku Kudowy Zdrój, dojeż­dżasz do Lewina Kłodz­kiego. Jadąc dalej, ok. 2 km, dojeż­dżasz do miej­scowo­ści Jeleniów. Tu należy skręcić w prawo, w kierunku Dańczowa/Darnkowa. Mijając Dań­ców, dojeż­dżasz po ok. 3 km do roz­widlenia w kierunku Gołaczowa. Należy skręcić w lewo do Darn­kowa. Jadąc wąską asfal­tową drogą wzdłuż strumyka, zalewu wod­nego (po lewej stronie), dojedziesz do Darn­kowa. Minąw­szy kilka domów, przejedziesz mały mostek, za którym droga się roz­widla (asfal­towa, którą przyjechałeś, w lewo, a na wprost – leśna droga z tłucz­nia). Jedź na wprost leśną drogą z tłucz­nia (bar­dzo ostroż­nie). Po około 1 kilometrze droga skręca ostro w lewo na teren ośrodka Khordong.

2. Dojazd pociągiem lub autobusem PKS: Do Kudowy Zdroju ist­nieją połączenia PKS z wielu miast, nawet War­szawy. Nie­stety, linia kolejowa do Kudowy Zdroju została zamknięta i można dojechać tylko do Kłodzka. Dal­sza podróż odbywa się autobusem PKS. Z Kudowy Zdroju (oddalonej ok. 7 km od Darn­kowa), można dojechać do ośrodka w Darn­kowie tak­sówką (Taxi 11, 40,-zł, 8-osób Tel. 607 816 089).

UWAGI OGÓLNE

* Przyjazd uczest­ników w nie­dzielę wieczorem (Ruszen - 8.05.11, Tsa Lung -22.05.11). Pierw­szy posiłek: kolacja
* Przyjazd uczest­ników w nie­dzielę po połu­dniu (Ruszen - 22.05.11, Tsa Lung -5.06.11). Ostatni posiłek: obiad
* Każdy uczest­nik jest zobowiązany przed roz­poczęciem kursu do przed­łożenia pisem­nego oświad­czenia o wykonaniu 10% w/w nyn­dra.
* Osoby, które po raz drugi będą uczest­niczyć w kur­sie Ruszen, mogą uczest­niczyć tylko w czę­ści kursu.
* Wszyst­kie zgłoszenia są ważne wyłącz­nie po dokonaniu przed­płaty do dnia 15.03.2011.
* W przy­padku rezygnacji z uczest­nic­twa po 31.03 zatrzymujemy ze względów organizacyj­nych opłatę administracyjną w wysoko­ści 100,-zł.
* Przy­dzielanie pokoi odbywać się będzie wg kolej­no­ści zgłoszeń.
* Jeśli ktoś chciałby miesz­kać w pokoju ze znajomym uczest­nikiem kursu, prosimy o taką infor­mację przy zgłoszeniu.
* Ośrodek nie oferuje pościeli – należy przy­wieźć własną pościel lub śpiwór oraz ręcz­nik.
* Do gotowania obiadów zatrud­nimy kucharkę. Kolacje i śniadania przy­gotowywać będą uczest­nicy kursu (dyżury).
* Chęt­nie skorzystamy z Waszej pomocy przy robieniu zakupów żyw­no­ści w pobliskim mie­ście Kudowa Zdrój (nie­zbędny własny samo­chód) – możemy udzielić zniżki w kur­sie.
* Każdy uczest­nik kursu zobowiązany jest do udzielenia pomocy (ok.0,5h/dzień) w pracach porząd­kowych, w kuchni itd. wg har­monogramu uzgod­nionego na początku kursu.
* Prosimy o zabranie posiadanych tek­stów prak­tyk: Modlitwy i dedykacje, Nyn­dro, Mahakala, „Deszcz Błogosławieństw”, „Riło Sang­czie”, Modlitwa Yeshe Kucziog.
* Tek­sty będzie można nabyć także w trak­cie kursu – prosimy o wcześniej­sze zgłaszanie zamówień.
* Prosimy o przy­wiezienie własnych poduszek do siedzenia, karimat, itp.
* Prosimy koniecz­nie zabrać strój kąpielowy/kąpielówki lub anrang (kurs Ruszen).
* Wszyscy uczest­nicy kursu Tsa Lung używają w trak­cie prak­tyki anrang, pas medytacyjny – jeśli ktoś nie posiada, proszony jest o zamówienie w for­mularzu zgłoszeniowym. Anrang i pas medytacyjny uszyjemy w Pol­sce. Poszukujemy rów­nież moż­liwie taniego spo­sobu nabycia mat trenin­gowych (1x1x0,05m, RG120) - o wynikach, cenach poin­for­mujemy wkrótce.
* Ośrodek znaj­duje się w górach na wysoko­ści ok. 650m npm. Prosimy zabrać rów­nież ciepłe ubrania, odpowied­nie obuwie.
* Darowizny za kurs zostały ustalone z myślą o osobach z małymi dochodami i nie pokrywają wszyst­kich kosz­tów. Każda dodat­kowa darowizna ułatwi nam ich pokrycie i organizację kursu – za co z góry dziękujemy.
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.

Z dhar­micz­nymi pozdrowieniami,
Yeshe Khorlo w Polsce.

  • Yeshe Khorlo: