Odosobnienie Khordo Ruszen 09.05.2011 - 22.05.2011

Drodzy Przyjaciele w Dhar­mie, 10 stycz­nia 2011

Z rado­ścią infor­mujemy, że w dniach 9.05 - 22.05.2011r odbędzie się kolejny kurs Ruszen - pod kierun­kiem lamy Chhimi Kin­ley z Bhutanu. Krótka biografia lamy znaj­duje się tutaj. Lama udzieli nauk w języku angiel­skim, które będą tłumaczone na język polski.

Warun­kiem uczest­nic­twa jest ukoń­czenie minimum 10% nyn­dro w tradycji Pema Lingpy oraz inicjacja Kun­zang Gongdu (Rin­pocze udzielił jej w War­szawie w roku 2009)!

Podej­mując decyzję o organizacji tego kursu, myśleliśmy w pierw­szej kolej­no­ści o wszyst­kich tych osobach, które z róż­nych przy­czyn nie mogły uczest­niczyć w ubiegłorocz­nym kur­sie ruszen, a chciałyby otrzymać dal­sze nauki dzog­czen na kolej­nych kur­sach Yeshe Khorlo, np. trek­czö itd.

Rin­pocze często pod­kreśla, jak ważne jest dal­sze inten­sywne prak­tykowanie dotych­czas prze­kazanych nauk (nyn­dro, ruszen), jeśli zamierzamy dalej kroczyć ścieżką dzog­czen.
Dlatego ser­decz­nie zapraszamy do uczest­nic­twa w odosob­nieniu z lamą Chhimi, także wszyst­kich tych, którzy już mieli okazję uczest­niczyć w kur­sie ruszen.

Jesz­cze nie mamy infor­macji na temat tegorocz­nej wizyty Gang­tenga Tulku Rin­pocze w Europie. Jed­nak z dotych­czas prowadzonych roz­mów wnioskujemy, że kurs trek­czö odbędzie się w Pol­sce, być może w roku 2012.

Jeśli jeste­ście zain­teresowani uczest­nic­twem w majowym kur­sie ruszen, prosimy o wstępne zgłoszenia do końca stycz­nia 2011 na adres e-mail Ani i Alika Andrzejew­skich.

Wasze zgłoszenia ułatwią nam organizację kursu i znalezienie odpowied­niego ośrodka.

O wszyst­kich dal­szych szczegółach poin­for­mujemy was, jak tylko będzie to moż­liwe. Bar­dziej szczegółowe infor­macje o ruszen można znaleźć tutaj.

Z dhar­micz­nymi pozdrowieniami,
Yeshe Khorlo w Polsce.

  • Yeshe Khorlo: