Inicjacje J.E Gangtega Tulku Rinpocze w Ljublanie

J.E. Gang­teng Rin­pocze udzieli inicjacji [łang], prze­kazu [lung] oraz udzieli nauk [tri] do krót­kiej sadhany Mun­sel Dronme

w czwar­tek, 9 grud­nia 2010 o godz.16 w Holu Mul­timedial­nym [Mul­timedia Hall] Muzeum Narodowego Słowenii [National Museum of Slovenia] w Ljublanie.

Ta inicjacja lub ina­czej prze­kaz mocy jest jed­nocześnie pozwoleniem na prak­tykę „Pochodni roz­jaśniającej ciem­no­ści” i daje dostęp do wszyst­kich korzy­ści z niej płynących. „Pochod­nia roz­jaśniająca ciem­no­ści” to prak­tyka Wiel­kiego Współ­czującego – Czer­wonego Czen­rezika Mun­sel Dronme, zawarta w trzecim cyklu skar­bów (term) odkrytych przez bud­dyj­skiego świętego i króla ter­tonów Pema Lingpę, którego emanacją jest J.E Gang­teng Tulku Rinpocze.

Sugerowana opłata za naukę i inicjację: 30 €

Z tybetań­skiego na angiel­ski tłumaczy: Bruno LeGuevel

Tłumaczenie na słoweń­ski: Matjaž Trontelj

Zakwaterowanie:

Hostel­world

Hotel­park

Hostel­celica

W celu dokonania rejestracji prosimy wysłać e-mail do: mateja.marsel@amis.net

*Osoby które chciałyby przyjąć schronienie u J.E. Gang­tenga Tulku Rin­poche, proszone są o wcześniej­szą infor­mację (na powyż­szy adres e-mail). Dziękujemy.

*Tech­niki medytacji i rytuały, które będą nauczane, w żad­nym wypadku nie stanowią zamien­nika dla psychoterapii. Uczest­nicy biorą udział na własną odpowiedzial­ność. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu.

*Zapraszamy ser­decz­nie wszyst­kich począt­kujących – względ­nych i absolut­nych, jako że każda chwila, absolutna i względna jest od samego początku czysta.

  • Yeshe Khorlo: