Khordo Ruszen 2011 - wstępna informacja

Drodzy Przyjaciele, Listopad 2010

Pod koniec sierp­nia tego roku w Czechach, odbył się kurs Khordo Ruszen prowadzony przez Gan­tenga Tulku Rin­pocze. Wzięło w nim udział nie­mal 80 osób z całej Europy, z czego prawie połowę stanowili Polacy.

Ze względu na fakt, że wielu osobom pomimo planów i szczerego zaan­gażowania, nie udało się wziąć udziału w retricie, prosiliśmy Rin­pocze, aby roz­ważył moż­liwość zor­ganizowania dodat­kowego kursu Ruszen w 2011 roku. Rin­pocze przy­chylił się do naszej prośby i zgodził się, aby odbył się dodat­kowy kurs z nauczycielem poleconym przez niego.

Byłaby to wyjąt­kowa szansa dla tych, którzy nie mogli uczest­niczyć w ostat­nim kur­sie oraz tych, którzy chcieliby go powtórzyć, aby ugrun­tować swoją prak­tykę i doświad­czenie. Ter­min nie został jesz­cze ostatecz­nie ustalony, ale praw­dopodob­nie będzie to wiosna lub jesień 2011 roku.
Przy­pominamy, że ukoń­czenie prak­tyk Ruszen jest nie­zbędne, aby uczest­niczyć w pozostałych kur­sach 4-letniego cyklu dzog­czen (następny kurs będzie poświecony naukom trek­czo), a warun­kiem wzięcia udziału w kur­sie Ruszen jest ukoń­czenie 10% Nyn­dro w linii Pema Lingpy.

Khordo Ruszen to kolejny po Nyn­dro krok na ścieżce treningu Dzog­czen i nazywane są szczegól­nymi naukami wstęp­nymi. O Nyn­dro mawia się, iż usuwa przy­czyny splamień (gniewu, pożądania i ignoran­cji), zaś Ruszen umoż­liwia oczysz­czenie ich nasion, czyli nawykowych tendencji.

Jest to zestaw prak­tyk, które odcinają przy­wiązanie do sam­sary, jak i sam­sarycz­nego poj­mowania naszego ciała, mowy i umysłu oraz pozwalają doświad­czyć ich nie­znisz­czal­nego aspektu. Wprowadzają nas w bez­pośred­nie poszukiwania natury umysłu. Khordo Ruszen przy­gotowuje nas do dal­szych prak­tyk Dzog­czen, takich jak Trek­czo oraz Thogal.

Ze względów organizacyj­nych bar­dzo prosimy zain­teresowanych, o jak naj­szyb­sze prze­słanie wstęp­nych zgłoszeń uczest­nic­twa w planowanym odosob­nieniu Ruszen na adres info@solmare.pl – przed­się­wzięcie to koor­dynować będzie Ania i Alik Andrzejewscy.

O dal­szych szczegółach będziemy infor­mować zain­teresowanych mailowo oraz poprzez stronę internetową.

Z dhar­micz­nymi pozdrowieniami,
Yeshe Khorlo.

  • Yeshe Khorlo: