Odosobnienie Khordo Ruszen (Czechy),
w dniach 14.08.2010 - 28.08.2010

deutschlandenglish

Drodzy Przyjaciele,

Z rado­ścią prze­syłamy Wam szczegółowa infor­mację dotyczącą długo oczekiwanego, 14 - dniowego odosob­nienia Khordo Ruszen z udziałem J. Św. Gang­tenga Tulku Rin­pocze, które zostało zaplanowane w dniach od 14.08.2010 do 28.08.2010.

Kurs odbędzie się w ośrodku odosob­nieniowym z zakwaterowaniem. Kurs prze­widziany jest wyłącz­nie dla osób, które ukoń­czyły 10% Nyn­dro Kun­zang Gongdu w tradycji Pema Lingpy. Kurs ten roz­poczyna 4-letni cykl nauk Dzog­czen udzielanych przez Rinpocze.

Khordo Ruszen to kolejny po Nyn­dro krok na ścieżce treningu Dzog­czen i jego celem jest odkrycie Natury Umysłu. Jest to zestaw prak­tyk, które odcinają przy­wiązanie do sam­sary, jak i sam­sarycz­nego poj­mowania naszego Ciała, Mowy i Umysłu oraz pozwalaja doświad­czyć ich nie­znisz­czal­nego aspektu. Wprowadzają nas w bez­pośred­nie poszukiwania Natury Umysłu, która jest poza strumieniem myśli i poza czasem. Ćwiczenia Ruszen są doświad­czal­nym poznaniem, a nie roz­myślaniem bądź spekulowaniem na spo­sób filozoficzny. W bez­pośred­nim, natych­miastowym doświad­czeniu możemy poznać, czym jest umysł, nie­koń­czące pojawianie się myśli, a czym jest Natura Umysłu. Cykl Khordo Ruszen przy­gotowuje nas do dal­szych prak­tyk Dzog­czen, takich jak Trek­czo oraz Togal.

Organizacja odosob­nienia Khordo Ruszen przez i dla pol­skiej san­ghi, jest wiel­kim wyróż­nieniem i duża szansa, gdyż Rin­pocze udzielał tych nauk do tej pory tylko we Fran­cji. Obec­nie nasz kurs wzbudza duże zain­teresowanie san­ghi Yeshe Khorlo w wielu krajach Europy.

Oprócz zgłoszeń z Pol­ski, otrzymujemy wiele zgłoszeń z Fran­cji, Nie­miec, Austrii oraz Buł­garii, Słowenii i Włoch.


PROGRAM KURSU:

14.08. - przyjazd wieczorem na miej­sce kursu, kolacja;

15.08. - roz­poczęcie inicjacji Szi Tro (część uczest­ników nie ma inicjacji Kun­zang Gongu);

16.08. - Inicjacja Szi Tro;

17.08. - 27.08.2010 - kurs Khordo Ruszen;

    Każ­dego dnia w czasie kursu, wcześnie rano odbywać się będzie prak­tyka Nyn­dro oraz Riło Sang­czio, czyli ofiarowanie dymu. Po śniadaniu zaplanowany jest wykład Rin­pocze. Po połu­dniu prak­tyki własne wg wskazówek Rin­pocze - w sali, jak i w plenerze. Wieczorem wspólna prak­tyka Mahakali.

28.08. - przed połu­dniem, wykład zamykający, wspólna prak­tyka „Desz­czu Błogosławieństw” z ofiarowaniem tsogu;

28.08 - obiad i wyjazd z ośrodka.

Ponie­waż  nie jest jesz­cze znany dokładny ter­min wyjazdu Rin­pocze, zakładamy, że w ostat­nim dniu Rin­pocze będzie razem z nami całe przedpołudnie.


MIEJSCE KURSU:

Ze względu na związane ze specyfika prak­tyki Ruszen, szczególne wymagania odnośnie lokalizacji ośrodka w miej­scu odosob­nionym, w obrębie lasów, nadaje się na ten cel bar­dzo nie­wiele ośrod­ków. Nie udało nam się w krót­kim czasie, jaki mieliśmy do dys­pozycji, znaleźć w Pol­sce stosow­nego ośrodka. Znaleź­liśmy odpowiedni hostel w Deštné, w czeskich Orlic­kich Górach, który oddalony jest 1,5 km od pol­skiej granicy (Zieleniec) i 30 km od Kudowy Zdroju.

Hotel o nazwie Hotel Šer­lišský Mlýn położony jest w otoczeniu bar­dzo spo­koj­nej, gór­skiej i leśnej prze­strzeni na wysoko­ści ok. 900m npm, na zboczu góry Šer­lišsk. Do naszej wyłącz­nej dys­pozycji będziemy mieli cały ośrodek, do którego należą 2 budynki. Jest to idyl­liczny, hostel w stylu retro z prostymi, ale bar­dzo zadbanymi pomieszczeniami.

Część pokoi posiada prysz­nice lub wanny i toa­lety. Wszyst­kie inne pokoje maja umywalki z ciepła i zimna woda, a prysz­nice i ubikacje są na korytarzach.


ADRES HOTELU:

Hotel Šer­lišský Mlýn
č.p. 314, 517 91 Deštné, Czechy

Strona inter­netowa hotelu - tam też znaj­dziecie mapkę z lokalizacja.

Szczegółowe infor­macje możesz zamówić tu.

  • Yeshe Khorlo: