Njoszul Khenpo Rinpocze, Lama Surja Das, Naturalna Wielka Doskonałość. Nauki Dzogczen i pieśni wadżry

Naturalna Wielka Doskonałość. Nauki Dzogczen i pieśni wadżry Rok wydania : (w sprzedaży od 15 grud­nia 2009 r.)
Wydaw­nic­two NORBU,
Tłumaczenie: Joanna Janiszewska-Rain
For­mat: B5
Ilość stron: 280

Dzog­czen jest naj­wyż­szą prak­tyką bud­dyzmu tybetań­skiego. Prak­tyka czystej świadomo­ści znaj­duje zastosowanie w każ­dych okolicz­no­ściach, łatwo jest więc ją zin­tegrować z życiem codzien­nym. Nauki Dzog­czen bez­pośred­nio przed­stawiają nam naszą wrodzoną wol­ność, czystość i doskonałość, które ist­nieją od samego początku.

Naturalna Wielka Doskonałość to inspirujący zbiór nauk opisujących samą esen­cję prak­tyki Dzog­czen, a także spon­tanicz­nych pieśni wadżry, ułożonych w tradycji Milarepy – radosnej gry świadomo­ści mądrości.

Więcej infor­macji - www.norbu.pl

  • Yeshe Khorlo: