Duch Tybetu - Życie i świat Dilgo Khyentse Rinpocze

Duch Tybetu - Życie i świat Dilgo Khyentse Rinpocze Duch Tybetu - Życie i świat Dilgo Khyentse Rinpocze

reż. Mat­thieu Ricard

USA 1999; 47 min.

Film fran­cuskiego mnicha i uznanego fotografa, Mat­thieu Ricarda, autora książki “Mnich i filozof” jest dokumen­tal­nym por­tretem Dilgo Khyentse Rin­pocze - lamy ze szkoły Njingma bud­dyzmu tybetań­skiego, zwanego często „Mistrzem Mistrzów” czterech szkół bud­dyj­skich. Praca nad fil­mem trwała 10 lat. Roz­poczęła się w 1989 roku, kiedy Mat­thieu Ricard - sekretarz i oficjalny tłumacz Rom­pocze wraz z Vivian Kurz zaczęli nagrywać wykłady swojego nauczyciela. Kręcili zdjęcia w Kham, we wschod­nim Tybecie, Nepalu, Bhutanie, Indiach i we Fran­cji. Udało im się rów­nież pozyskać do filmu nie­zwykle rzad­kie i auten­tyczne nagrania z lat 50tych i 60tych.

Dilgo Khyentse Rin­pocze urodził się w 1910 roku w Kham Derge we Wschod­nim Tybecie. Jesz­cze będąc w łonie matki, został roz­poznany jako tulku, tak określa się w Tybecie świadomie inkar­nowanych mistrzów medytacji, przez wiel­kiego mistrza Njing­mapy Miphama Rin­pocze. Uchodził za inkar­nację Dziam­janga Czientse Łangpo, nie­zwykłego mistrza i wizjonera żyjącego w XIX wieku, który wraz z Dziam­gonem Kontr­ulem Lodro Taje i Patrolem Rin­pocze zainicjował duchowe i kul­turowe odrodzenie w Tybecie zwane ruchem Rime. W owym czasie wielu liniom i prak­tykom groziło wyginięcie. Ideą Rime było prak­tykowanie jed­nej drogi aż do realizacji z jed­nocześnie tak dobrą znajomo­ścią nauk innych szkół, by można było udzielić wszyst­kim uczniom naj­bar­dziej pożytecz­nych wskazówek. Dilgo Khyentse Rin­pocze ode­grał dużą rolę w ocaleniu spu­ścizny Tybetu, zbierając i publikując wiele tek­stów bud­dyj­skich. Uważany powszech­nie za naj­więk­szego mistrza Wiel­kiej Doskonało­ści, utrzymywał w tradycji bud­dyzmu tybetań­skiego ducha, którego cechowała bez­stron­ność i nie­zależ­ność. Był nauczycielem wielu obec­nie poważanych lamów, m.in. XIV Dalaj­lamie prze­kazywał nauki Wiel­kiej Doskonało­ści, a Lamie Ole Nydah­lowi prak­tykę Poła, wywodzącą się z lini Long­czien Nying­thing. Stał się wzorem nauczyciela, którego duchowa podróż doprowadziła do nie­zwykle głębokiej wiedzy. Dla wszyst­kich, którzy go spo­tkali był źródłem dobroci, mądro­ści i współ­czucia. Nie zważając na zmęczenie podróżował po Indiach, Himalajach, połu­dniowo wschod­niej Azji i Zachodzie, prze­kazując czystą esen­cję nauk Dharmy swym uczniom. W taki spo­sób spędził całe swoje życie. Pełna oddania prak­tyka medytacyjna, inspirujące tek­sty i wier­sze, roz­legła wiedza i nieograniczone współ­czucie, nie­wy­czer­pana ener­gia i humor oraz umiejętny i bez­wysił­kowy spo­sób nauczania, wszystko to wskazuje, że Dilgo Khyentse Rin­pocze był jed­nym z naj­więk­szych mistrzów i joginów Bud­dyzmu Diamen­towej Drogi.

  • Yeshe Khorlo: